ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

      สุโขทัย เป็นราชธานีในประวัติศาสตร์ของชาติไทย อารยธรรมความเจริญของอาณาจักรสุโขทัย ยังปรากฏให้เห็นจากซากโบราณสถานที่เหลือตกทอด มาถึงปัจจุบันนี้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า หลักฐานทางประวัติศาสตร์ จึงได้เริ่มประกาศขึ้นเป็นทะเบียนโบราณสถานในเขตเมืองและ นอกเมืองสุโขทัย ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๗๘ จนกระทั่งระหว่างพุทธศักราช ๒๔๙๕ - ๒๕๐๒ รัฐบาลได้อนุมัติเงินจาก กองสลากกินแบ่ง ให้กรมศิลปากรดำเนินการ จัดทำผังเมืองสุโขทัย และขุดแต่งบูรณะโบราณสถานบางแห่ง ในบริเวณเมืองเก่าสุโขทัย นับเป็นระยะแรกของการบูรณะและ พัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

พุทธศักราช ๒๕๑๘ กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนบริเวณเมืองเก่าสุโขทัย พื้นที่ ๔๓,๗๕๐ ไร่ เป็นเขตโบราณสถาน

การดำเนินงานอนุรักษ์และบูรณะอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ได้จัดแผนดำเนินงานไว้ ๕ แผน คือ
  1. ๑. แผนงานปรับปรุงและบูรณะโบราณสถาน ได้แก่ การขุดแต่งและบูรณะ วัดร้าง ขุดลอกคูเมือง ตระพังทั้งภายในและภายนอกกำแพงเมือง
  2. ๒. แผนงานปรับปรุงภูมิทัศน์ กรมศิลปากรร่วมกับกรมป่าไม้ ตกแต่งและปลูกต้นไม้ตามชื่อ และตามพื้นที่ที่ปรากฏอยู่ในหลักศิลาจารึก
  3. ๓. แผนงานปรับปรุงชุมชน ได้ย้ายบ้านเรือนราษฎรในเขตโบราณสถานออกไปตั้งชุมชนใหม่
  4. ๔. แผนงานก่อสร้างสาธารณูปการและสาธารณูปโภค ได้สร้างและปรับปรุงถนน ตลอดจนย้ายทางหลวงเลี่ยงชุมชนและจัดการประปา
  5. ๕. แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ ได้ฟื้นฟูประเพณีต่าง ๆ ตลอดจนสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่บูรณะแล้ว จะเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี และเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งด้วย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตั้งอยู่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย อยู่ห่างจาก ตัวเมืองสุโขทัยไปทาง จังหวัดตาก บนทางหลวงหมายเลข ๑๒ (ถนนจรดวิถีถ่อง) ๑๒ กิโลเมตร

ความเป็นมาของเมืองสุโขทัย

เรื่องราวของเมืองสุโขทัยส่วนใหญ่จะได้มาจากการศึกษาค้นคว้าที่ปรากฏ อยู่ในศิลาจารึกของสุโขทัย อาจสรุปได้ว่าในราว พ.ศ. ๑๘๐๐ เมืองสุโขทัยเกิด ความไม่สงบขึ้น เมื่อพ่อขุนศรีนาวนำถม สิ้นพระชนม์ลง ขอมสบาดโขลญ ลำพง คิดตั้งต้นขึ้นเป็นใหญ่แทน โอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถม คือ พ่อขุนผาเมือง และพระสหาย คือ พ่อขุนบางกลางหาว ได้ร่วมมือกันนำกองทัพมา ช่วงชิงเมืองสุโขทัยคืนได้เป็นผลสำเร็จ จากนั้นพ่อขุนผาเมือง จึงมอบพระขรรค์ชัยศรีและพระนามของพระองค์ว่า "กมรเต็งอัญผาเมืองศรีอินทราทิตย์" ให้พ่อขุนบางกลางหาว เพื่อเป็นกษัตริย์ปกครองสุโขทัย และมักจะ เรียกนามของพระองค์ว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์

เมืองสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงกษัตริย์ องค์ที่ ๓ ได้ ปรากฏเรื่องราวการรบพุ่งกัน อย่างกล้าหาญ เพื่อแผ่อาณาเขตออกไปถึงแพร่ น่าน เวียงจันท์ ในสมัยนั้น มีการนิมนต์พระสงฆ์ใน พุทธศาสนาลัทธิหินยานจากลังกา ซึ่งมีชื่อเสียงอยู่ที่นครศรีธรรมราช จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง การนับถือพุทธศาสนาแบบมหายาน มาเป็นแบบหินยาน ความเจริญอีกอย่างในสมัยของพ่อขุนรามคำแหง ได้แก่ การประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้เป็นครั้งแรกราว พ.ศ. ๑๘๒๖ โดยปรับปรุงมาจากอักษรขอมหวัดและ มอญโบราณ ในช่วงนี้ศูนย์กลางความเจริญของเมืองสุโขทัย จะคงอยู่ในกำแพงเมือง ๓ ชั้น โดยมี วัดมหาธาตุเป็นศูนย์กลาง

เมื่อสิ้นสมัยของพ่อขุนรามคำแหง เมืองต่างๆ ของแคว้นสุโขทัย เกิดความแตกแยกกันจนถึง พ.ศ. ๑๘๔๑ สมัยของพระยาเลอไท โอรสของพ่อขุนรามคำแหงมีหลักฐานการบูรณะปฏิสังขรณ์ ซากปรักหักพัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดมหาธาตุ เมื่อมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามณี ซึ่งเป็นหลานปู่ของพ่อขุนศรีนาวนำถม ได้กลับจากการไปศึกษาพุทธศาสนาที่ลังกาเป็นเวลานาน และได้นำช่างชาวลังกามาด้วย พุทธศาสนาจากลังกา ได้เจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง

พ.ศ. ๑๘๙๐ เกิดกบฎขึ้นในเมืองสุโขทัยอีกครั้ง พระยาลิไทโอรสของพระยาเลอไท ซึ่งปกครองอยู่ที่ เมืองศรีสัชนาลัย ได้นำกำลังมาปราบ และเมื่อพระยา ลิไทได้ขึ้นครองราชย์ ที่เมืองสุโขทัย พระองค์ ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นของบ้านเมือง โดยยึดเอาศาสนาพุทธเป็นหลัก พระยาลิไทโปรดให้สร้าง พระพุทธรูปสำริดประดิษฐานไว้ที่วัดมหาธาตุ เรียกชื่อว่าหลวงพ่อโต พระพุทธรูปองค์นี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้ชลอไปประดิษฐานที่ วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงขนานนามว่าพระศรีศากยมุนี

สุโขทัยมีกษัตริย์ปกครองสืบต่อมาอีก ๓ พระองค์ จนถึง พ.ศ. ๒๐๐๖ เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เสด็จขึ้นมาครองเมืองพิษณุโลก สุโขทัยจึงถูกผนวกเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา

แผนผังของเมืองสุโขทัย จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรแล้ว ๑๙๓ วัด ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๕ ส่วน

ทิศเหนือ ๒๗ วัด

ทิศใต้ ๓๗ วัด

ทิศตะวันตก ๕๐ วัด

ทิศตะวันออก ๑๙ วัด

และภายในกำแพงเมือง ๖๐ วัด

โบราณสถานของสุโขทัย

กำแพงเมืองสุโขทัย

ปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกว่า "ตรีบูร" หมายถึง กำแพงเมืองสามชั้นที่ล้อมรอบเมืองสุโขทัย มีขนาด ๑,๓๐๐ X ๑,๘๐๐ เมตร กำแพงเมืองชั้นในเป็นศิลาแลง ก่อบนคันดิน กำแพง ๒ ชั้น นอกเป็นคูน้ำสลับกับคันดิน ทำหน้าที่ป้องกันข้าศึก คูน้ำยังใช้ระบายน้ำไม่ให้ไหลท่วมเมือง ระหว่างกึ่งกลางแต่ละด้าน จะมีประตูเมืองและป้อมหน้าประตู

วัดมหาธาตุ

ตั้งอยู่ภายในเมืองสุโขทัย เป็นวัดสำคัญของสุโขทัย เชื่อว่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เจดีย์ ประธานยังมีเจดีย์ทรงดอกบัวตูม ที่แสดงลักษณะเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัย เจดีย์แบบนี้ จะพบได้เฉพาะในเขตเมืองที่อิทธิพลของสุโขทัย แผ่ไปถึงเท่านั้น เช่น กำแพงเพชร ศรีสัชนาลัย ตาก ฯลฯ ระหว่างสองข้างด้านหน้าเจดีย์นั้น มีพระพุทธรูปยืนปางเปิดโลก สูงประมาณ ๙ เมตร ชื่อว่า พระอัฎฐารส

พระราชวัง

สันนิษฐานว่าอยู่ทางด้านตะวันออกของวัดมหาธาตุ ปัจจุบันเหลือเพียงฐานอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เรียกว่า เนินปราสาท ในคราวเสด็จจาริกธุดงค์ หัวเมืองทางเหนือของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงพบศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงและพระแท่นมนังศิลาบาตร

โบราณสถานด้านทิศเหนือ

วัดพระพายหลวง

ตั้งอยู่ทางทิศเหนือเมืองสุโขทัย โบราณสถานเป็นปราสาทแบบเขมร ๓ องค์นี้ ตั้งเรียงกันจากเหนือไปใต้ ปัจจุบันเหลือเพียงปราสาทองค์เหนือ มีหลักฐานเป็นลวดลายปูนปั้นในศิลปะเขมร สมัยบายน ของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ที่ด้านหน้าสุดของวัดนี้เป็นกลุ่มพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ ได้แก่ พระพุทธรูปนั่ง นอน ยืน เดิน อันเป็นลักษณะพิเศษที่นิยมสร้างในงานศิลปะกรรมของสุโขทัย

วัดศรีชุม

ชื่อ "ศรีชุม" ปรากฏอยู่ในเอกสารพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ได้กล่าวไว้ว่าราว พ.ศ. ๒๑๒๗ ปลายรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา กรุงศรีอยุธยากับกรุงหงสาวดี เลิกเป็นไมตรีต่อกัน พระยาพิชัย ชักชวนพระยาสวรรคโลก คิดกบฎยกไปตีเมืองพิษณุโลก พระนเรศวรยกทัพมาปราบพระยาพิชัยที่ เมืองสวรรคโลก ผ่านเมืองสุโขทัย ตั้งทัพหลวงอยู่ที่ตำบลฤาษีชุม และชักชวนให้ไพร่พล ดื่มน้ำสัตยาธิฐานและเป็นที่มาของตำนานพระ (อจนะ) พูดได้

สิ่งสำคัญในวัดนี้ได้แก่ พระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ภายในมณฑป นักวิชาการเชื่อกันว่า พระพุทธรูปองค์นี้ชื่อ พระอจนะ แปลว่า ผู้ไม่หวั่นไหว ขนาดพระพุทธรูปองค์นี้หน้าตักกว้าง ๑๑.๕๐ เมตร สูงจากฐานถึงยอดรัศมี เปลว ๑๕ เมตร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย

โบราณสถานด้านทิศตะวันตก

ทิศตะวันตกของเมืองมีเทือกเขาทอดตัวยาวเป็นฉากให้กับเมือง เป็นแหล่งอุดมด้วยพืชพรรณไม้ต่าง ๆ และเป็นพื้นที่หลังคา ที่สามารถรองรับน้ำฝนได้ดี คนสุโขทัยในอดีต จึงรู้จักสร้างคันดินกั้นน้ำขนาดใหญ่ ในระหว่างหุบเขา กิ่วอ้ายมากับเขาพระบาทใหญ่ อันเป็นที่รวมของน้ำจากโซก ๆ ตามบริเวณเขามีถึง ๑๗ โซก เกิดเป็นเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ และแห่งแรกของไทยชื่อ สรีดภงส์ น้ำจากสรีดภงส์ ถูกระบายไปตามลำคลองเสาหอ โดยมีท่อน้ำดินเผาเป็นทางระบายน้ำเข้าสู่เมือง

วัดสะพานหิน

เป็นวัดตั้งอยู่บนเนินเขาที่มีความสูง ๒๐๐ เมตร มีหลักฐานอยู่ในสมัยพ่อขุนรามคำแหง ในศิลาจารึก กล่าวว่า "ในกลางอรัญญิก มีพิหาร อันณึ่งมนใหญ่ สูงงามแก่กม มีพระอัฎฐารส อันณึ่งลุกยืน " น่าจะเป็นวัด ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงช้างเผือกชื่อ รูจาคีรี เพื่อไปนบพระทุกวันข้างขึ้น ๑๕ ค่ำ ข้างแรม ๑๕ ค่ำ

โบราณสถานด้านทิศตะวันออก

วัดตระพังทองหลาง

วัดนี้มีลวดลายปูนปั้นประดับผนังมณฑปทั้ง ๓ ด้าน แสดงเรื่องราวในพุทธประวัติด้านเหนือ แสดงตอนพระพุทธเจ้าประทานเทศนาโปรดพระนางพิมพา ด้านใต้แสดงตอน พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากชั้นดาวดึงส์ ภายหลังเทศนาโปรดพระพุทธมารดา ทิศตะวันตกแสดงตอนประทานเทศนาโปรดพระพุทธบิดาและพวกกษัตริย์ศักราช ลักษณะลวดลายเป็นฝีมือช่างสุโขทัย ที่ได้รับอิทธิพลจากลังกา

สุโขทัยในฐานะมรดกโลก

เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๔ รัฐบาลไทยโดยกรมศิลปากร ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสุโขทัย ที่มีฐานะเป็น อดีตราชธานีของไทย เมื่อราว ๗๐๐ กว่าปีมาแล้ว ต่อ องค์การยูเนสโก ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม ได้ประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เมืองสุโขทัย และเมืองบริวาร ได้แก่ ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร เป็นเมืองในประวัติศาสตร์ อันยิ่งใหญ่เมืองหนึ่งของโลก ที่มีหลักฐานแสดงถึง ความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ทางด้านศิลปะวิทยาการศาสนา สถาปัตยกรรม และร่องรอยแห่งอารยธรรมอันเก่าแก่ สุโขทัยเป็นมรดกโลกอันดับที่ ๓๕๘ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๓๔ มีสิทธิที่จะใช้สัญลักษณ์มรดกโลก เพื่อแสดงฐานะอันสำคัญนี้แต่นั้นมา

ลำดับ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัด
1.   อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา   อยุธยา
2.   อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย   สุโขทัย
3.   อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง   บุรีรัมย์
4.   อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี   เพชรบุรี
5.   อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย   สุโขทัย
6.   อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย   นครราชสีมา
7.   อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์   กาญจนบุรี
8.   อุทยานประวัติศาสตร์กำเเพงเพชร   กำเเพงเพชร
9.   อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท   อุดรธานี
10.   อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ   เพชรบูรณ์


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 E-mail :
changnoi-holiday@hotmail.com Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์ตะรุเตา l ทัวร์ลาวใต้ l ทัวร์หลวงพระบาง l ทัวร์อินเดีย l ทัวร์ฮานอย l ทัวร์ทีลอซู l ทัวร์สิบสองปันนา l ทัวร์เยอรมัน l ทัวร์ยี่เป็ง l ทัวร์น่าน l ทัวร์กระบี่ l ทัวร์สิมิลัน l ทัวร์สเปน l ทัวร์กุ้ยหลิน l ทัวร์จางเจียเจี้ย l ทัวร์ฝรั่งเศส l ทัวร์อังกฤษ l ทัวร์ฮังการี l ทัวร์จิ่วจ้ายโกว l ทัวร์ซีอาน l ทัวร์ไต้หวัน l ทัวร์ฮอกไกโด l รับทำวีซ่า l ทัวร์ภูกระดึง l ทัวร์ลี่เจียง l รับทำวีซ่าจีน l ทัวร์พม่า l ทัวร์อิตาลี l ทัวร์สวิส l ทัวร์เวียดนาม l ทัวร์หลีเป๊ะ l ทัวร์อเมริกา l ทัวร์จีน l ทัวร์แชงกรีล่า