ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้

     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร จังหวัดชุมพร กำหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองรับร่อฝั่งขวาในท้องที่ตำบลสลุย ตำบลหงส์เจริญ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร มีพื้นที่บางส่วนที่ราษฎรในท้องที่ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ให้เป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร พ.ศ.2531 สภาพป่าเป็นป่าดงดิบสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองหลายชนิดอาศัยอยู่ มีความเหมาะสมที่จะจัดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย รักษาไว้ซึ่งพันธุ์สัตว์ป่า

     ต่อมาเมื่อขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้วมีพื้นที่กว้างขวางครอบคลุมเทอกเขาตะนาวศรี ตั้งแต่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปจนถึง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นไปโดยยากลำบาก สมควรยกเลิกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร (ป่าคลองรับร่อฝั่งขวา) และกำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าขึ้นใหม่ 2 แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด ในท้องที่ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณที่ดินป่ารับร่อและป่าสลุย ในท้องที่ตำบลสลุย ตำบลหงส์เจริญ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และบริเวณที่ดินป่าน้ำขาว ในท้องที่ตำบลปากจั่น ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ให้เป็น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตามพระราชกฤฎีกา ฉบับลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2537 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีเนื้อที่ในจังหวัดระนอง ประมาณ 90,000 ไร่ หรือ ประมาณ 144 ตารางกิโลเมตร จังหวัดระนองประมาณ 106,875 ไร่ หรือประมาณ 171 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ จรด ประเทศเมียนมาร์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ทิศใต้ จรด ถนนเพชรเกษม นิคมสร้างตนเองปากจั่น ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัด ระนอง ทิศตะวันออก จรด บ้านหาดใน ตำบลรับร่อ บ้านในรักษ์ บ้านหินแก้ว อำเภอท่าแซะ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันตก จรด ประเทศเมียนมาร์

ลักษณะภูมิประเทศ
     เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ ป่าไผ่ และทุ่งหญ้า ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารสำคัญหลายสายและเป็นที่อยู่อาศัย แหล่งน้ำ แหล่งหลบภัย และแหล่งขยายพันธุ์สัตว์ป่านานาชนิด

ลักษณะภูมิอากาศ
     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตั้งอยู่ตอนบนภาคใต้ จึงมีสภาพภูมิอากาศ 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน

ชนิดป่าและพรรณไม้
     มีลักษณะป่าเป็นป่าดงดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ ป่าไผ่ พรรณไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้ตะเคียนชนิดต่าง ๆ ไม้ตะแบก ไม้ยูง ไม้ยาง ไม้จำปาป่า ไม้อินทนิล และไม้ไผ่เขียว

สัตว์ป่า
     เนื่องจากมีแนวเขตติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ จึงมีสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ ชุกชุมทั้งสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม เช่น เลียงผา สมเสร็จ ช้างป่า กวาง วัวแดง กระทิง เก้ง กระจง หมูป่า ชะมด อีเห็น ค่างแว่นถิ่นใต้ ลิง ชะนี นกชนิดต่าง ๆ เช่น นกเงือก นกชนหิน นกตะขาบทุ่ง นกเปล้า ไก่ป่า สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ปลาน้ำจืด และพวกแมลงต่าง ๆ ชุกชุม

จุดเด่นที่น่าสนใจ
     มีน้ำตกขนาดเล็ก คือ น้ำตกคลองทรายอ่อน และน้ำตกคลองกรัง
การเดินทาง
     เดินทางโดยรถยนต์ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ ประมาณ 500 กิโลเมตร ตามถนนเพชรเกษม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ช่วงอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ประมาณ 3 กิโลเมตร ระหว่างหลักกิโลเมตร ที่ 527 – 528 แยกทางขวา 400 เมตร ก็ถึงสำนักงาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ติดต่อสอบถาม
     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร (ด้านทิศใต้) ตู้ ปณ. 65 ปทจ.เมือง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
     สำนักงานป่าไม้จังหวัดชุมพร (077) 503019

ภาคเหนือ
เขาสนามเพรียง
เชียงดาว
อมก๋อย
สะเมิง
แม่ตื่น
อุ้มผาง
ดอยผาช้าง
เวียงลอ
ตาเบาะ-ห้วยใหญ่
ภูผาแดง
ดอยหลวง
ดอยเวียงหล้า
สันปันแดง
ลุ่มน้ำปาย
แม่ยวมฝั่งขวา
สาละวิน
ดอยผาเมือง
ถ้ำเจ้าราม
ภูเมี่ยง-ทอง
น้ำปาด
แม่จริม
ลำน้ำน่านฝั่งขวา
ห้วยขาแข้ง
ภาคกลาง
สลักพระ
ทุ่งใหญ่นเรศวร
เขาสอยดาว
คลองเครือหวาย
เขาอ่างฤาไน
เขาเขียว-เขาชมพู่
กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ
แม่น้ำภาชี
ซับลังกา
ภาคอีสาน
ภูเขียว
ผาผึ้ง
ดงใหญ่
ภูสีฐาน
ภูค้อ-ภูกระแต
ภูหลวง
พนมดงรัก
ห้วยศาลา
ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ
ภูวัว
ยอดโดม
บุณฑริก-ยอดมน
ภาคใต้


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line : @changnoiholiday Facebook : @ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย l ทัวร์สวิส l ทัวร์โครเอเชีย l ทัวร์ฮ่องกง l ทัวร์ไต้หวัน l ทัวร์อังกฤษ l ทัวร์จอร์เจีย l ทัวร์จีน l ทัวร์กัมพูชา l ทัวร์เกาหลี l ทัวร์บรูไน l ทัวร์ดูไบ l ทัวร์มัลดีฟส์ l ทัวร์ยูเครน l ทัวร์อิตาลี l ทัวร์ฟิลิปปินส์ l ทัวร์มาเก๊า l ทัวร์ศรีลังกา l ทัวร์แคนาดา l ทัวร์นิวซีแลนด์ l ทัวร์ออสเตรเลีย l ทัวร์ดูบอล l รับทำวีซ่า l ทัวร์เขาสก l ทัวร์หลีเป๊ะ l ทัวร์น่าน l ทัวร์สิมิลัน l ทัวร์พีพี l ทัวร์ภูกระดึง l ทัวร์ภูสอยดาว l ทัวร์เชียงคาน l ทัวร์สามพันโบก l ทัวร์ทีลอซู l ทัวร์ปาย