ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

     ป่าท้องที่อำเภออุ้มผางมีพื้นที่ป่าติดต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาตืคลองวังเจ้า และประเทศพม่า แต่เดิมเป็นพื้นที่เขตแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ ต่อมาสถานการณ์ได้เปลี่ยนไป พลตรีรวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้มีหนังสือลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2526 เชิญผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่าร่วมสำรวจสภาพป่าตั้งแต่ตอนใต้อำเภออุ้มผาง ผลปรากฏว่าสภาพป่าส่วนใหญ่ยังมีสมบูรณ์มาก มีบางส่วนถูกชาวเขาแผ้วถางเป็นหย่อม ๆ เพื่อเป็นการสกัดกั้นมิให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าเพิ่มขึ้นจึงได้นำเรื่องเข้าคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อกำหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อวันที่18 มีนาคม 2526 ประชุมเห็นชอบให้ประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าขึ้นใหม่ โดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจข้อมูลโดยละเอียดในปี 2526 จนกระทั่งได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่กลองและป่า อุ้มผาง ในท้องที่ตำบลโมโคร ตำบลหนองหลวง ตำบลอุ้มผาง ตำบลแม่จัน และตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อปีพ.ศ. 2532 เนื้อที่ประมาณ 1,572,281 ไร่ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ หน้า 29 เล่ม 106 ตอนที่ 60 ลงวันที่ 17 เมษายน 2532 ต่อมาได้ผนวกพื้นที่ป่าสมบูรณ์เพิ่มเติม และประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2537 มีเนื้อที่ประมาณ 1,6119,280 ไร่

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

ลักษณะภูมิประเทศ
     ภูมิประเทศประกอบด้วยเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนบางแห่งเป็นหน้าผาสูงชัน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 100-2,152 เมตร มีที่ราบตามหุบเขา เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำแม่กลอง

ลักษณะภูมิอากาศ
     เนื่องจากอำเภออุ้มผางมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศพม่าและสภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ .จึงทำให้มีฝนตกชุก ตั้งแต่เดือนมีนาคม-ตุลาคม และทำให้ภูมิอากาศเย็นสบายเกือบตลอดปีและหนาวมากในฤดูหนาว

ชนิดป่าและพรรณไม้
     สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบเขาและดงดิบชื้น มีป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ป่าไผ่กระจัดกระจายเป็นแห่ง ๆ และมีป่าไม้สักอยู่สองฝั่งลำน้ำแม่กลอง จากตัวอำเภออุ้มผางถึงบ้านปะหละทะพรรณไม้ที่มีค่าได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตะเคียน สัก ประดู่ ตะแบก เต็ง รัง ยมหอม เสลา แดง ฯลฯ

สัตว์ป่า
     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางมีพื้นที่ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่- ห้วยขาแข้ง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์-คลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า และติดต่อกับประเทศพม่า จึงทำให้เป็นพื้นที่แพร่กระจายของสัตว์ป่าจากพื้นที่ใกล้เคียง สัตว์ป่าเท่าที่พบมี เสือดาว กวาง เก้ง ค่าง กระทิง ช้าง หมี เสือโคร่ง ลิงชะนี สมเสร็จ เลียงผา เก้งหม้อ ฯลฯ และสัตว์ป่าจำพวกนกจำนวนมาก

จุดเด่นที่น่าสนใจ
     เนื่องจากพื้นที่เป็นป่าต้นน้ำ มีน้ำตามลำห้วยไหลตลอดปี และภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน จึงก่อให้เกิดเป็นน้ำตกขนาดเล็ก และใหญ่กระจายอยู่ทั่วไป แต่จุดที่น่าสนใจ คือ น้ำตกทีลอซู เป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยกล้อทอ ตกจากหน้าผากว้าง เป็นชั้นลดหลั่นกัน ลงมา มีน้ำไหลตลอดปี แต่ช่วงฤดูแล้งปริมาณน้ำจะลดลง บึงน้ำเขียว เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ 2 หนองคู่ น้ำจะสีใสจนมีสีเขียว และมีปลา ชุกชุม รอบหนองน้ำมีสภาพป่าที่สมบูรณ์

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

 

การเดินทาง
     การเดินทางไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ตั้งต้นเดินทางที่อำเภอแม่สอด-อุ้มผางระยะทางประมาณ 164 กม. มีรถโดยสาร 2 แถว เล็ก 4 คัน ตั้งแต่ 6.00-8.00 น. ค่าโดยสารคนละ 80 บาท จากอำเภออุ้มผาง - หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยหนองหลวง เป็นทางลูกรัง ระยะทาง 15 กม.ต่อจากหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยหนองหลวงถึงที่ทำการเขตฯ ( น้ำตกทีลอซู ) เป็นทางลำลองวิ่งได้เฉพาะหน้าแล้ง ระยะทางประมาณ 25 กม. (ไม่มีรถโดยสาร)

สิ่งอำนวยความสะดวก
     ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก

ติดต่อสอบถาม
     ฝ่ายจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ โทร.5614292-3 ต่อ 706,707
สำนักงานป่าไม้เขตตาก จ.ตาก
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ภาคเหนือ
เขาสนามเพรียง
เชียงดาว
อมก๋อย
สะเมิง
แม่ตื่น
อุ้มผาง
ดอยผาช้าง
เวียงลอ
ตาเบาะ-ห้วยใหญ่
ภูผาแดง
ดอยหลวง
ดอยเวียงหล้า
สันปันแดง
ลุ่มน้ำปาย
แม่ยวมฝั่งขวา
สาละวิน
ดอยผาเมือง
ถ้ำเจ้าราม
ภูเมี่ยง-ทอง
น้ำปาด
แม่จริม
ลำน้ำน่านฝั่งขวา
ห้วยขาแข้ง
ภาคกลาง
สลักพระ
ทุ่งใหญ่นเรศวร
เขาสอยดาว
คลองเครือหวาย
เขาอ่างฤาไน
เขาเขียว-เขาชมพู่
กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ
แม่น้ำภาชี
ซับลังกา
ภาคอีสาน
ภูเขียว
ผาผึ้ง
ดงใหญ่
ภูสีฐาน
ภูค้อ-ภูกระแต
ภูหลวง
พนมดงรัก
ห้วยศาลา
ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ
ภูวัว
ยอดโดม
บุณฑริก-ยอดมน
ภาคใต้


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line : @changnoiholiday Facebook : @ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย l ทัวร์สวิส l ทัวร์โครเอเชีย l ทัวร์ฮ่องกง l ทัวร์ไต้หวัน l ทัวร์อังกฤษ l ทัวร์จอร์เจีย l ทัวร์จีน l ทัวร์กัมพูชา l ทัวร์เกาหลี l ทัวร์บรูไน l ทัวร์ดูไบ l ทัวร์มัลดีฟส์ l ทัวร์ยูเครน l ทัวร์อิตาลี l ทัวร์ฟิลิปปินส์ l ทัวร์มาเก๊า l ทัวร์ศรีลังกา l ทัวร์แคนาดา l ทัวร์นิวซีแลนด์ l ทัวร์ออสเตรเลีย l ทัวร์ดูบอล l รับทำวีซ่า l ทัวร์เขาสก l ทัวร์หลีเป๊ะ l ทัวร์น่าน l ทัวร์สิมิลัน l ทัวร์พีพี l ทัวร์ภูกระดึง l ทัวร์ภูสอยดาว l ทัวร์เชียงคาน l ทัวร์สามพันโบก l ทัวร์ทีลอซู l ทัวร์ปาย