ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา

     กรมป่าไม้ได้เข้าไปดำเนินการจัดป่าลุ่มน้ำยวม (มร.10) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจเบื้องต้นเพื่อหาความเหมาะสม ในการจัดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แต่ในการดำเนินการในครั้งแรกต้องประสบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เนื่องจากพื้นที่ที่ใช้ในการสำรวจเพื่อการจัดตั้งนั้น เป็นพื้นที่โครงการป่าสัมปทาน ไม้สักและไม้กระยาเลยที่ยังไม่สิ้นสุดโครงการของผู้รับสัมปทาน คือ องค์การสงเคราะห์ทหาร ผ่านศึก ดังนั้นกรมป่าไม้จึงได้ทำการประชุมผู้เกี่ยวข้องและทำความตกลงกับผู้รับสัมปทาน โดยมีมติให้ดำเนินการทำไม้ออกจากพื้นที่ที่จะดำเนินการจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2522 - 31 พฤษภาคม 2524 หลังจากการทำไม้ ดังกล่าวเสร็จสิ้นลงเรื่องดังกล่าวก็เงียบหายไปไม่ได้รับความสนใจ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2528 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมแล้วมีมติเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2528 โดยมีมติให้ระงับการทำไม้ทุกชนิดบริเวณป่าแม่ยวมฝั่งขวา(มร.10) ตอนที่ 2 แปลงที่ 6 ตอนที่ 3 แปลงที่ 7-8-9 และให้กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยด่วน ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน จนกระทั่งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2529 จึงได้มีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าแม่ยวมฝั่งขวาเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามกฎหมาย

ลักษณะภูมิประเทศ
     ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนและสูงชัน มียอดเขาที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเกินกว่าพันเมตรหลายลูก ยอดเขาที่สูงที่สุดมีความสูง 1,198 เมตร ชื่อดอยซ่อเข่เดะหรือ ดอยหลวง ยอดเขาสูงเหล่านี้อยู่เป็นทิวต่อเนื่องกับทิวเขาสูงในเขตประเทศเมียนมาร์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่หายากหลายชนิด และเป็นป่าต้นน้ำลำธารของลำห้วยน้อยใหญ่ที่ไหลลงสู่แม่น้ำยวม เช่น ลำห้วยแม่สุ ลำห้วยโป่งเลา ลำห้วยแม่สำเพ็ง ลำห้วยแม่ละมอง ลำห้วยแม่ลางิ้ว ลำห้วยแม่กูป๊ะ ฯลฯ อำนวยประโยชน์ให้แก่ราษฎรในท้องที่อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย เป็นอย่างมาก

ลักษณะภูมิอากาศ
     พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวาอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทยห่างไกลจากทะเลเป็นอันมาก เทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน ทำให้ลักษณะภูมิอากาศมีความปรวนแปรมาก คือ ในฤดูฝนฝนตกชุก ในฤดูหนาว อากาศจะหนาวเย็นมาก ในฤดูร้อน อากาศจะร้อนอบอ้าวมาก

     จากข้อมูลภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา อำเภอแม่สะเรียง พ.ศ.2528 อุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 40.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 7.5 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนสูงสุดในเดือนมิถุนายน 239.6 มม. ฝนจะตกตั้งแต่เดือนเมษายน-ธันวาคม เดือนที่ไม่มีฝนตก คือ มกราคม-มีนาคม ปริมาณน้ำฝนตลอดปี 2528 จำนวน 1,336.2 มม

ชนิดป่าและพรรณไม้

     สภาพป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา มีสภาพป่าเบญจพรรณแทรกกับป่า เต็งรัง ป่าดิบแล้ง ตามลำห้วยต่าง ๆ กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปและทุ่งหญ้าตามที่ราบบนเขาและสันเขา มีหมู่บ้านชาวเขา ทั้งลั่วะและกระเหรี่ยง ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามขุนห้วยอยู่ทั่วไป

     พรรณไม้ประกอบด้วยพรรณไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจและทางสภาพแวดล้อม ได้แก่ สัก แดง ประดู่ เสลา ตีนนก ตีนเป็ด รกฟ้า ประดู่ส้ม ไทร มะขามป้อม มะม่วงป่า ตะเคียนทอง เต็งรัง พลวง เหียง สมอไทย สมอพิเภก ก่อ มะยมป่า ตะแบก ฯลฯ ไม้พื้นล่างได้แก่ ไผ่ต่าง ๆ หญ้าต่าง ๆ กล้วยไม้ มอส ตะไคร่ เฟิร์นชนิดต่าง ๆ ฯลฯ

สัตว์ป่า
     เนื่องจากสภาพป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา มีความสูงชันและมีความทุรกันดารในการเดินทาง ประกอบกับมีลำน้ำยวมเป็นแนวขวางแนวทางธรรมชาติ จึงทำให้ป่าชะลอการถูกทำลายลง เป็นป่าที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์มากอีกแห่งหนึ่ง เป็นที่ที่สัตว์ป่าสามารถแสวงหาแหล่งน้ำ-อาหาร แหล่งที่อยู่อาศัยได้เป็นอิสระและสามารถข้ามไปมาระหว่างชายแดนไทย-พม่า

     โดยที่สภาพป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวามีสภาพป่าดีมาก มีพันธุ์ไม้หลายชนิดที่เป็นทั้งแหล่งน้ำและแหล่งอาหารสัตว์ เหมาะสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า หลายชนิด มีพันธุ์ไม้หลายชนิดเป็นอาหารสัตว์ ตลอดจนดินโป่ง ก็มีโป่งใหญ่ ๆ กระจายอยู่ทั่วไป จึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่หายาก เช่น วัวแดง กระทิง หมี เก้ง กวาง เลียงผา กวางผา เสือดาว เสือไฟ หมาป่า หมูป่า ลิง ค่าง บ่าง ชะนี นกขุนทอง ไก่ฟ้า ไก่ป่า นกเงือก นกกระทา สัตว์น้ำ สัตว์เลื้อยคลานต่าง ๆ และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

จุดเด่นที่น่าสนใจ
     ลำน้ำยวม ได้ชื่อว่าเป็นลำน้ำที่สามารถใช้ล่องแพชมความงามตามธรรมชาติตลอดสองฟากฝั่งได้อย่างเพลิดเพลิน โดยสามารถล่องแพจากบ้านแม่สุถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวาใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง ถ้าหากมีเวลามากพอที่จะค้างแรม 1 คืน ก็สามารถที่จะล่องแพจากบ้านแม่กูป๊ะถึงที่ทำการฯ ได้อีกเช่นกัน โดยเฉพาะปลายฤดูฝนต่อต้นฤดูหนาวจะมีความสวยงามมากของสภาพป่าเขา สายหมอกยามเช้าผสมผสานกับแสงแดดอันอบอุ่น ที่ลอยอ้อยอิ่งอยู่เหนือผิวน้ำตลอดสองข้างของลำน้ำที่ผ่านไป สร้างความรู้สึกสดชื่น และความสำนึกในอันที่จะพิทักษ์รักษาธรรมชาติเหล่านี้เป็นยิ่งนัก

     โป่งเลา เป็นโป่งอยู่ที่บ้านโป่งเลาทางตอนเหนือของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวม ฝั่งขวา มีสภาพป่าและน้ำที่อุดมสมบูรณ์ จึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างชุกชุม

     จุดชมวิวดอยหลวงหรือดอยซ่อเข่เดะ เป็นจุดที่ท้าทายการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินป่าปีนเขา เนื่องจากเส้นทางในการเดินป่าจะเป็นไปด้วยความทุรกันดาร ขึ้นเขาลงห้วยอยู่ตลอดการเดินทาง แต่ในการเดินทางจะแฝงไว้ด้วยความงามของสภาพป่า ความชุกชุมของสัตว์ป่า ตลอดสองข้างทาง เนื่องจากเป็นจุดสูงสุดของยอดเขา อากาศบนเขาจึงเย็นสบายตลอดปี สามารถชมทัศนียภาพได้โดยรอบผสมผสานกับสรรพเสียงสัตว์ป่า นกนานาชนิดได้อย่างเพลิดเพลิน บริเวณเชิงเขามีลำธารน้ำใสไหลเย็นตลอดปี เหมาะกับท่านที่ชอบเดินป่าท้าทายความอดทนและแข็งแรงของร่างกาย จากจุดนี้เราสามารถเดินเท้าไปถึงริมแม่น้ำสาละวิน เพื่อชมธรรมชาติของลำน้ำสาละวินซึ่งเป็นเขตแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับพม่า
การเดินทาง
     ปัจจุบัน จากกรุงเทพมหานครมีรถประจำทางธรรมดาและรถประจำทางปรับอากาศ ถึงอำเภอแม่ลาน้อย มีทางแยกเข้าบ้านวังคันอีกประมาณ 5 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านวังคัน ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงที่ทำการฯ ประมาณ 884 กิโลเมตร. หรือจากเชียงใหม่ มีรถประจำทางธรรมดา และรถประจำทางปรับอากาศ ถึงอำเภอแม่ลาน้อย มีทางแยกเข้าบ้านวังคันอีกประมาณ 5 กิโลเมตรจะถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวาเช่นกัน ระยะทางจากเชียงใหม่ถึงทำการเขตฯ ประมาณ 227 กิโลเมตร.

สิ่งอำนวยความสะดวก
     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา มีบ้านพักรับรอง ณ ที่ทำการเขตฯ 1 หลัง และมี บ้านพักรับรอง ณ หน่วยพิทักษ์ป่าแม่สุ 1 หลัง สามารถรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้ประมาณ 20 คน บ้านพักรับรองติดตั้งมุ้งลวด มีเครื่องนอน ประกอบด้วย ที่นอน หมอน ผ้าห่ม มีไฟฟ้า ส่วนน้ำเป็นระบบน้ำที่ต้องสูงน้ำยวมขึ้นมาใช้ ทางด้านอาหารการกิน ท่านจะต้องเตรียมไปเอง ทางเขตฯ มีสถานที่ประกอบอาหารและเครื่องครัวในการปรุงอาหารไว้ให้

ติดต่อสอบถาม
     ท่านที่สนใจที่จะเข้าไปท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวม ฝั่งขวาโปรดติดต่อ ฝ่ายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ กทม. โทร.5614292-3 ต่อ 706, 707 หรือติดต่อโดยตรงที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120

ภาคเหนือ
เขาสนามเพรียง
เชียงดาว
อมก๋อย
สะเมิง
แม่ตื่น
อุ้มผาง
ดอยผาช้าง
เวียงลอ
ตาเบาะ-ห้วยใหญ่
ภูผาแดง
ดอยหลวง
ดอยเวียงหล้า
สันปันแดง
ลุ่มน้ำปาย
แม่ยวมฝั่งขวา
สาละวิน
ดอยผาเมือง
ถ้ำเจ้าราม
ภูเมี่ยง-ทอง
น้ำปาด
แม่จริม
ลำน้ำน่านฝั่งขวา
ห้วยขาแข้ง
ภาคกลาง
สลักพระ
ทุ่งใหญ่นเรศวร
เขาสอยดาว
คลองเครือหวาย
เขาอ่างฤาไน
เขาเขียว-เขาชมพู่
กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ
แม่น้ำภาชี
ซับลังกา
ภาคอีสาน
ภูเขียว
ผาผึ้ง
ดงใหญ่
ภูสีฐาน
ภูค้อ-ภูกระแต
ภูหลวง
พนมดงรัก
ห้วยศาลา
ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ
ภูวัว
ยอดโดม
บุณฑริก-ยอดมน
ภาคใต้


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 E-mail :
changnoi-holiday@hotmail.com Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์อินเดีย ทัวร์ฮานอย ทัวร์ทีลอซู ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ยี่เป็ง ทัวร์น่าน ทัวร์กระบี่ ทัวร์สิมิลัน ทัวร์สเปน ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์อังกฤษ ทัวร์ฮังการี ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์ซีอาน ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ฮอกไกโด รับทำวีซ่า ทัวร์ภูกระดึง ทัวร์ลี่เจียง รับทำวีซ่าจีน ทัวร์พม่า ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิส ทัวร์เวียดนาม