ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด

     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด เมื่อเริ่มแรกประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเทือก เขาบรรทัด จังหวัดตรัง สำนักงานตั้งอยู่ที่บ้านกะช่อง หมู่ที่ 1 ตำบลช่อง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ต่อมาปี พ.ศ. 2518 จึงได้ประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 4 จังหวัดตามเทือกเขาบรรทัดคือ พัทลุง ตรัง สตูล และสงขลา มีพื้นที่ประมาณ 805,000 ไร่ ปี พ.ศ. 2520 ประกาศเพิกถอนพื้นที่บางส่วนครั้งแรกในท้องที่จังหวัดสตูลให้กับนิคมพัฒนาตนเองภาคใต้เพื่อจัดที่ให้ราษฎรทำกิน คงเหลือพื้นที่ประมาณ 792,000 ไร่ ต่อมาปี พ.ศ. 2524 เกิด อุทกภัยภาคใต้อย่างร้ายแรงทำให้ที่ตั้งสำนักงานเขตฯ ได้รับความเสียหายบางส่วน ประกอบกับกรมป่าไม้ได้จัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นซ้ำซ้อนในสถานที่เดียวกัน ทำให้ผู้มาติดต่อเกิดการเข้าใจผิด ไม่สามารถแยกแยะหน่วยงานและเขตรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้เป็นอิสระได้ จึงได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดไปอยู่ที่หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านนาวงหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เนื่องจากมีความเหมาะสมและคล่องตัวในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยราชการอื่น ปี พ.ศ. 2528 ได้ประกาศเพิกถอนพื้นที่บางส่วนออกเป็นครั้งที่ 2 เพื่อสร้างและขยายถนนสายเพชรเกษม จากจังหวัดพัทลุงถึงจังหวัดตรัง และปี พ.ศ. 2530 ได้ประกาศเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดออกอีก เพื่อให้กองทัพภาคที่ 4 จัดตั้งสถานที่ฝึกการรบพิเศษของกองทัพ ปัจจุบันมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 792,000 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเทือกเขายาว ประกอบด้วยภูเขาสูงหลายลูกสลับซับซ้อนเรียงกันเป็นแนว ยอดเขาที่สำคัญคือ เขาหลัก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 700 เมตร เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารที่ไหลรวมกันเป็นทะเลสาปสงขลา หล่อเลี้ยงประชากรในพื้นที่ 4 จังหวัดคือ พัทลุง ตรัง สตูล และสงขลา

ลักษณะภูมิอากาศ
     โดยทั่วไปแล้วจัดว่าอยู่ในประเภทอากาศร้อน มี 2 ฤดูคือ ฤดูฝนและฤดูร้อนเช่นเดียวกับภูมิอากาศของภาคใต้ทั่ว ๆ ไป

ชนิดป่าและพรรณไม้
     พื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบชื้นประมาณ 80% ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ภูเขามีลักษณะเป็นดินมากกว่าหิน พรรณไม้ที่มีค่าและสำคัญของพื้นที่ ได้แก่ ไม้ตระกูลยาง หลุมพอ ตะเคียนต่าง ๆ ไข่เขียว ขานาง ฯลฯ นอกจากป่าดิบชื้นแล้วยังประกอบด้วยป่าดิบเขาซึ่งมีอยู่ประมาณ 20% ของพื้นที่

สัตว์ป่า
     พื้นที่ป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเป็นป่าดงดิบชื้นจึงมีสัตว์ป่าชุกชุม ทั้ง สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์ปีกเช่น นกเงือก นกกาฮัง นกหว้า เป็นต้น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่น กวาง เสือ สมเสร็จ กระจง เลียงผา เม่น เก้ง ชะนี ลิง ค่าง บ่าง กระรอก ฯลฯ และสัตว์เลื้อยคลาน

จุดเด่นที่น่าสนใจ
     ในบริเวณพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดมีน้ำตกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่สวยงาม จัดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและท่องเที่ยวของประชาชนทั่วไป เหมาะสำหรับการค้นคว้าวิจัยในทางชีววิทยาและความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าในภูมิภาคนี้ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ

น้ำตกลานหม่อมจุ้ย อยู่ในพื้นที่ของหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
น้ำตกไพรวัลย์ อยู่ในพื้นที่ของหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านพูด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
น้ำตกโตนแพรทอง อยู่ในพื้นที่ของหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านโตน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
น้ำตกเขาช่อง อยู่ในพื้นที่ของหน่วยพิทักษ์ป่าเขาช่อง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
น้ำตกสายรุ้ง อยู่ในพื้นที่ของหน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตกสายรุ้ง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
น้ำตกโตนเต๊ะและโตนตก อยู่ในพื้นที่ของหน่วยพิทักษ์ป่าโตนเต๊ะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
น้ำตกวังสายทอง ในพื้นที่ของหน่วยพิทักษ์ป่าย่อยวังสายทอง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
การเดินทาง
     สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดตั้งอยู่ที่บ้านนาวง ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ติดกับถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) จากจังหวัดพัทลุง-จังหวัดตรัง ห่างจากตัวเมืองจังหวัดพัทลุง ประมาณ 27 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองจังหวัดตรัง ประมาณ 31 กิโลเมตร เดินทางได้สะดวกโดยทางรถยนต์ มีรถประจำทางวิ่งผ่านตลอดวัน

     ทางเครื่องบิน ลงที่สนามบินตรัง จากนั้นโดยสารรถประจำทางจากจังหวัดตรังไปตามถนนเพชรเกษม ตรัง-พัทลุง ถึงสำนักงานเขตฯ ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ถ้าลงที่สนามบินหาดใหญ่

     โดยสารรถประจำทางไปตามถนนเพชรเกษมสายหาดใหญ่-ตรัง ถึงสำนักงานเขตฯ ระยะทางประมาณ 130 กม.

     ทางรถไฟ ลงที่สถานีรถไฟพัทลุง ต่อรถยนต์โดยสารประจำทางพัทลุง-ตรัง ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด มีบ้านพักรับรองไว้ต้อนรับอยู่ 1 หลัง 2 ห้องนอน ตั้งอยู่ที่ น้ำตกเขาช่อง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง หากไม่เพียงพอก็อาศัยบ้านพักรับรองของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง จังหวัดตรังได้ เนื่องจากอยู่ในบริเวณเดียวกัน มีไฟฟ้า น้ำประปา และวิทยุสื่อสารของทางราชการ ติดต่อได้ทุกวันในเวลาราชการ

ติดต่อสอบถาม
     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ตู้ ป.ณ.3 อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

ภาคเหนือ
เขาสนามเพรียง
เชียงดาว
อมก๋อย
สะเมิง
แม่ตื่น
อุ้มผาง
ดอยผาช้าง
เวียงลอ
ตาเบาะ-ห้วยใหญ่
ภูผาแดง
ดอยหลวง
ดอยเวียงหล้า
สันปันแดง
ลุ่มน้ำปาย
แม่ยวมฝั่งขวา
สาละวิน
ดอยผาเมือง
ถ้ำเจ้าราม
ภูเมี่ยง-ทอง
น้ำปาด
แม่จริม
ลำน้ำน่านฝั่งขวา
ห้วยขาแข้ง
ภาคกลาง
สลักพระ
ทุ่งใหญ่นเรศวร
เขาสอยดาว
คลองเครือหวาย
เขาอ่างฤาไน
เขาเขียว-เขาชมพู่
กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ
แม่น้ำภาชี
ซับลังกา
ภาคอีสาน
ภูเขียว
ผาผึ้ง
ดงใหญ่
ภูสีฐาน
ภูค้อ-ภูกระแต
ภูหลวง
พนมดงรัก
ห้วยศาลา
ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ
ภูวัว
ยอดโดม
บุณฑริก-ยอดมน
ภาคใต้


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line : @changnoiholiday Facebook : @ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย l ทัวร์สวิส l ทัวร์โครเอเชีย l ทัวร์ฮ่องกง l ทัวร์ไต้หวัน l ทัวร์อังกฤษ l ทัวร์จอร์เจีย l ทัวร์จีน l ทัวร์กัมพูชา l ทัวร์เกาหลี l ทัวร์บรูไน l ทัวร์ดูไบ l ทัวร์มัลดีฟส์ l ทัวร์ยูเครน l ทัวร์อิตาลี l ทัวร์ฟิลิปปินส์ l ทัวร์มาเก๊า l ทัวร์ศรีลังกา l ทัวร์แคนาดา l ทัวร์นิวซีแลนด์ l ทัวร์ออสเตรเลีย l ทัวร์ดูบอล l รับทำวีซ่า l ทัวร์เขาสก l ทัวร์หลีเป๊ะ l ทัวร์น่าน l ทัวร์สิมิลัน l ทัวร์พีพี l ทัวร์ภูกระดึง l ทัวร์ภูสอยดาว l ทัวร์เชียงคาน l ทัวร์สามพันโบก l ทัวร์ทีลอซู l ทัวร์ปาย