ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่

     แต่เดิมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ในความดูแลของป่าไม้เขตศรีราชา ต่อมากรมป่าไม้ได้จัดตั้งฝ่ายจัดการสัตว์ป่า กองบำรุงขึ้น จึงได้ร่วมมือกับสมาคมต่าง ๆ อาทิ นิยมไพรสมาคม สนับสนุนให้ป่าเขาเขียวและเขาชมภู่ซึ่งเป็นป่าผืนสุดท้ายของจังหวัดชลบุรีให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้จึงได้ดำเนินการประกาศให้ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 91 ตอนที่ 114 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2517 ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลหนองรี ตำบล หนองข้างคอก อำเภอเมือง ตำบลบางพระ ตำบลหนองน้ำขาว อำเภอศรีราชา และ ตำบลหนองซ้ำซาก ตำบลบ้านบึง ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันมีเนื้อที่รวม 90,437.5 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ
     พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่มีลักษณะเป็นเทือกภูเขาสูงชัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ เขาเขียว มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 789 เมตร และอีกยอดหนึ่งเตี้ยกว่าเรียกว่า เขาชมภู่ สภาพโดยทั่วไปประกอบด้วยป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น และป่าเบญจพรรณ คิดเป็น 80% ของพื้นที่ทั้งหมด และเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำหลายสายที่ไหลไปรวมกันในอ่างเก็บน้ำบางพระ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออก และอ่างเก็บน้ำ หนองคล้อ อ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่ง สามารถหล่อเลี้ยงจังหวัดชลบุรีได้ทั้งหมด

ลักษณะภูมิอากาศ
     สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นแบบร้อนชื้น มี 3 ฤดู คือ

 1. ฤดูฝน เริ่มจากเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ปริมาณของน้ำฝนในแต่ละปีขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมชายฝั่งตะวันออก
 2. ฤดูหนาว เริ่มจากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์
 3. ฤดูร้อน เริ่มจากเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม

ชนิดป่าและพรรณไม้
      สภาพของป่าโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

 1. ป่าเบญจพรรณ อยู่บริเวณตอนล่าง สภาพของป่าเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ไม้ที่พบได้แก่ ประดู่ แดง มะค่าโมง มะขามป้อม โมก มะกอก ไผ่ไร่ ฯลฯ
 2. ป่าดิบแล้ง พบเป็นบางแห่งใกล้ลำห้วย พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ กระบก สมพง ตะแบก ฯลฯ
 3. ป่าดิบชื้น เป็นสภาพป่าที่แท้จริงของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ ขึ้นอยู่แน่นทึบ กินเนื้อที่ประมาณ 80 % พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ชิงชัน ตะเคียน ยาง ตาเสือ มะค่า ฯลฯ
สัตว์ป่า
     สภาพของป่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด มีทุ่งหญ้า แหล่งน้ำและแหล่งอาหารของสัตว์ป่า จึงมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุม ได้แก่ กวาง ค่าง กระต่าย กระรอก หมูป่า เก้งไก่ป่า อีเห็น กระจง ชะมด เม่น และนกป่านานาชนิด

จุดเด่นที่น่าสนใจ

 • น้ำตกชันตาเถร เกิดจากต้นน้ำลำธารของป่าเขาเขียว ประกอบไปด้วยน้ำตกรวม 3 ชั้น ตามลำธารพบเห็นกล้วยไม้ป่าและดอกไม้ป่าอยู่ทั่วไป ทำให้บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อนและศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติ
 • น้ำตกเขาชมภู่ เป็นน้ำตกที่เกิดจากเทือกเขาชมภู่ มีความสวยงามตามธรรมชาติมาก แต่การเดินทางยังไม่สะดวกจึงมีผู้เข้าไปถึงน้อย
 • น้ำตกอ่างช้างน้ำ เกิดจากต้นน้ำของป่าเขาเขียว เป็นน้ำตกที่เหมาะที่จะไปพักผ่อนและศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่ง
 • หินโหม่ง เป็นก้อนหินผาก้อนใหญ่ที่อยู่บนยอดเขาเขียว บริเวณโดยรอบเป็นที่ราบทุ่งหญ้า เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด มีแหล่งน้ำแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ใช้เวลาเดินทางจากตีนเขาถึงยอดโหม่งประมาณ 5 ชั่วโมง
 • หินเรียง อยู่เกือบถึงยอดเขาเขียว เป็นหินเรียงต่อกันเหมือนกำแพงยาวประมาณ 10 เมตร ชาวบ้านบริเวณนั้นถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
การเดินทาง
     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ มีเส้นทางคมนาคมสะดวก จากกรุงเทพฯ ไปตามถนนสายบางนา-ตราด ถึงจังหวัดชลบุรี จากจังหวัดชลบุรีเดินทางต่อไปได้ 2 เส้นทาง คือ
 1. ไปตามเส้นทางสายบางนา-ตราด ผ่านตลาดหนองมนถึงตลาดบางพระ เลี้ยวซ้ายเข้าทางคอเขาบางพระ เข้าสู่ถนนสายรอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ประมาณ 8 กม. ถึงที่ตั้งสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ซึ่งตั้งอยู่ทางซ้ายของถนน ระยะทางประมาณ 120 กม.
 2. ไปตามถนนตัดใหม่สายชลบุรี-พัทยา ถึงหลักกิโลเมตรที่ 17 เลี้ยวขวาแยกเข้าวัด ตะโป ไปตามถนนประมาณ 3 กม. ถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว

สิ่งอำนวยความสะดวก
     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ มีบ้านพักรับรองพร้อมเครื่องนอน ที่สามารถจะรับนักท่องเที่ยว และผู้รักในธรรมชาติเข้าใช้สถานที่พักได้ครั้งละไม่เกิน 10 คน นอกจากนี้ยังมีหน่วยฯ ของเขตฯ อีก 7 หน่วย ที่จะสามารถรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกินหน่วยละ 6-8 คน ทั้งนี้ ผู้ที่พักตามหน่วยต้องเตรียมเครื่องนอนเอง ทุกหน่วยที่นักท่องเที่ยวไปขอใช้พักแรมสามารถติดต่อกับสำนักงานเขตฯ ทางวิทยุสื่อสารได้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถาม
1. กองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ โทร. 5614292-3 ต่อ 706, 707
2. สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ อ่างเก็บน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ป่าไม้เขตศรีราชา (038) 311234 (ติดต่อทางวิทยุสื่อสาร 157)

ภาคเหนือ
เขาสนามเพรียง
เชียงดาว
อมก๋อย
สะเมิง
แม่ตื่น
อุ้มผาง
ดอยผาช้าง
เวียงลอ
ตาเบาะ-ห้วยใหญ่
ภูผาแดง
ดอยหลวง
ดอยเวียงหล้า
สันปันแดง
ลุ่มน้ำปาย
แม่ยวมฝั่งขวา
สาละวิน
ดอยผาเมือง
ถ้ำเจ้าราม
ภูเมี่ยง-ทอง
น้ำปาด
แม่จริม
ลำน้ำน่านฝั่งขวา
ห้วยขาแข้ง
ภาคกลาง
สลักพระ
ทุ่งใหญ่นเรศวร
เขาสอยดาว
คลองเครือหวาย
เขาอ่างฤาไน
เขาเขียว-เขาชมพู่
กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ
แม่น้ำภาชี
ซับลังกา
ภาคอีสาน
ภูเขียว
ผาผึ้ง
ดงใหญ่
ภูสีฐาน
ภูค้อ-ภูกระแต
ภูหลวง
พนมดงรัก
ห้วยศาลา
ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ
ภูวัว
ยอดโดม
บุณฑริก-ยอดมน
ภาคใต้


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line : @changnoiholiday Facebook : @ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย l ทัวร์สวิส l ทัวร์โครเอเชีย l ทัวร์ฮ่องกง l ทัวร์ไต้หวัน l ทัวร์อังกฤษ l ทัวร์จอร์เจีย l ทัวร์จีน l ทัวร์กัมพูชา l ทัวร์เกาหลี l ทัวร์บรูไน l ทัวร์ดูไบ l ทัวร์มัลดีฟส์ l ทัวร์ยูเครน l ทัวร์อิตาลี l ทัวร์ฟิลิปปินส์ l ทัวร์มาเก๊า l ทัวร์ศรีลังกา l ทัวร์แคนาดา l ทัวร์นิวซีแลนด์ l ทัวร์ออสเตรเลีย l ทัวร์ดูบอล l รับทำวีซ่า l ทัวร์เขาสก l ทัวร์หลีเป๊ะ l ทัวร์น่าน l ทัวร์สิมิลัน l ทัวร์พีพี l ทัวร์ภูกระดึง l ทัวร์ภูสอยดาว l ทัวร์เชียงคาน l ทัวร์สามพันโบก l ทัวร์ทีลอซู l ทัวร์ปาย