ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่

     แต่เดิมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ในความดูแลของป่าไม้เขตศรีราชา ต่อมากรมป่าไม้ได้จัดตั้งฝ่ายจัดการสัตว์ป่า กองบำรุงขึ้น จึงได้ร่วมมือกับสมาคมต่าง ๆ อาทิ นิยมไพรสมาคม สนับสนุนให้ป่าเขาเขียวและเขาชมภู่ซึ่งเป็นป่าผืนสุดท้ายของจังหวัดชลบุรีให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้จึงได้ดำเนินการประกาศให้ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 91 ตอนที่ 114 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2517 ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลหนองรี ตำบล หนองข้างคอก อำเภอเมือง ตำบลบางพระ ตำบลหนองน้ำขาว อำเภอศรีราชา และ ตำบลหนองซ้ำซาก ตำบลบ้านบึง ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันมีเนื้อที่รวม 90,437.5 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ
     พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่มีลักษณะเป็นเทือกภูเขาสูงชัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ เขาเขียว มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 789 เมตร และอีกยอดหนึ่งเตี้ยกว่าเรียกว่า เขาชมภู่ สภาพโดยทั่วไปประกอบด้วยป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น และป่าเบญจพรรณ คิดเป็น 80% ของพื้นที่ทั้งหมด และเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำหลายสายที่ไหลไปรวมกันในอ่างเก็บน้ำบางพระ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออก และอ่างเก็บน้ำ หนองคล้อ อ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่ง สามารถหล่อเลี้ยงจังหวัดชลบุรีได้ทั้งหมด

ลักษณะภูมิอากาศ
     สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นแบบร้อนชื้น มี 3 ฤดู คือ

 1. ฤดูฝน เริ่มจากเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ปริมาณของน้ำฝนในแต่ละปีขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมชายฝั่งตะวันออก
 2. ฤดูหนาว เริ่มจากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์
 3. ฤดูร้อน เริ่มจากเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม

ชนิดป่าและพรรณไม้
      สภาพของป่าโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

 1. ป่าเบญจพรรณ อยู่บริเวณตอนล่าง สภาพของป่าเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ไม้ที่พบได้แก่ ประดู่ แดง มะค่าโมง มะขามป้อม โมก มะกอก ไผ่ไร่ ฯลฯ
 2. ป่าดิบแล้ง พบเป็นบางแห่งใกล้ลำห้วย พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ กระบก สมพง ตะแบก ฯลฯ
 3. ป่าดิบชื้น เป็นสภาพป่าที่แท้จริงของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ ขึ้นอยู่แน่นทึบ กินเนื้อที่ประมาณ 80 % พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ชิงชัน ตะเคียน ยาง ตาเสือ มะค่า ฯลฯ
สัตว์ป่า
     สภาพของป่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด มีทุ่งหญ้า แหล่งน้ำและแหล่งอาหารของสัตว์ป่า จึงมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุม ได้แก่ กวาง ค่าง กระต่าย กระรอก หมูป่า เก้งไก่ป่า อีเห็น กระจง ชะมด เม่น และนกป่านานาชนิด

จุดเด่นที่น่าสนใจ

 • น้ำตกชันตาเถร เกิดจากต้นน้ำลำธารของป่าเขาเขียว ประกอบไปด้วยน้ำตกรวม 3 ชั้น ตามลำธารพบเห็นกล้วยไม้ป่าและดอกไม้ป่าอยู่ทั่วไป ทำให้บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อนและศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติ
 • น้ำตกเขาชมภู่ เป็นน้ำตกที่เกิดจากเทือกเขาชมภู่ มีความสวยงามตามธรรมชาติมาก แต่การเดินทางยังไม่สะดวกจึงมีผู้เข้าไปถึงน้อย
 • น้ำตกอ่างช้างน้ำ เกิดจากต้นน้ำของป่าเขาเขียว เป็นน้ำตกที่เหมาะที่จะไปพักผ่อนและศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่ง
 • หินโหม่ง เป็นก้อนหินผาก้อนใหญ่ที่อยู่บนยอดเขาเขียว บริเวณโดยรอบเป็นที่ราบทุ่งหญ้า เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด มีแหล่งน้ำแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ใช้เวลาเดินทางจากตีนเขาถึงยอดโหม่งประมาณ 5 ชั่วโมง
 • หินเรียง อยู่เกือบถึงยอดเขาเขียว เป็นหินเรียงต่อกันเหมือนกำแพงยาวประมาณ 10 เมตร ชาวบ้านบริเวณนั้นถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
การเดินทาง
     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ มีเส้นทางคมนาคมสะดวก จากกรุงเทพฯ ไปตามถนนสายบางนา-ตราด ถึงจังหวัดชลบุรี จากจังหวัดชลบุรีเดินทางต่อไปได้ 2 เส้นทาง คือ
 1. ไปตามเส้นทางสายบางนา-ตราด ผ่านตลาดหนองมนถึงตลาดบางพระ เลี้ยวซ้ายเข้าทางคอเขาบางพระ เข้าสู่ถนนสายรอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ประมาณ 8 กม. ถึงที่ตั้งสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ซึ่งตั้งอยู่ทางซ้ายของถนน ระยะทางประมาณ 120 กม.
 2. ไปตามถนนตัดใหม่สายชลบุรี-พัทยา ถึงหลักกิโลเมตรที่ 17 เลี้ยวขวาแยกเข้าวัด ตะโป ไปตามถนนประมาณ 3 กม. ถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว

สิ่งอำนวยความสะดวก
     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ มีบ้านพักรับรองพร้อมเครื่องนอน ที่สามารถจะรับนักท่องเที่ยว และผู้รักในธรรมชาติเข้าใช้สถานที่พักได้ครั้งละไม่เกิน 10 คน นอกจากนี้ยังมีหน่วยฯ ของเขตฯ อีก 7 หน่วย ที่จะสามารถรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกินหน่วยละ 6-8 คน ทั้งนี้ ผู้ที่พักตามหน่วยต้องเตรียมเครื่องนอนเอง ทุกหน่วยที่นักท่องเที่ยวไปขอใช้พักแรมสามารถติดต่อกับสำนักงานเขตฯ ทางวิทยุสื่อสารได้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถาม
1. กองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ โทร. 5614292-3 ต่อ 706, 707
2. สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ อ่างเก็บน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ป่าไม้เขตศรีราชา (038) 311234 (ติดต่อทางวิทยุสื่อสาร 157)

ภาคเหนือ
เขาสนามเพรียง
เชียงดาว
อมก๋อย
สะเมิง
แม่ตื่น
อุ้มผาง
ดอยผาช้าง
เวียงลอ
ตาเบาะ-ห้วยใหญ่
ภูผาแดง
ดอยหลวง
ดอยเวียงหล้า
สันปันแดง
ลุ่มน้ำปาย
แม่ยวมฝั่งขวา
สาละวิน
ดอยผาเมือง
ถ้ำเจ้าราม
ภูเมี่ยง-ทอง
น้ำปาด
แม่จริม
ลำน้ำน่านฝั่งขวา
ห้วยขาแข้ง
ภาคกลาง
สลักพระ
ทุ่งใหญ่นเรศวร
เขาสอยดาว
คลองเครือหวาย
เขาอ่างฤาไน
เขาเขียว-เขาชมพู่
กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ
แม่น้ำภาชี
ซับลังกา
ภาคอีสาน
ภูเขียว
ผาผึ้ง
ดงใหญ่
ภูสีฐาน
ภูค้อ-ภูกระแต
ภูหลวง
พนมดงรัก
ห้วยศาลา
ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ
ภูวัว
ยอดโดม
บุณฑริก-ยอดมน
ภาคใต้


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 E-mail :
changnoi-holiday@hotmail.com Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์อินเดีย ทัวร์ฮานอย ทัวร์ทีลอซู ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ยี่เป็ง ทัวร์น่าน ทัวร์กระบี่ ทัวร์สิมิลัน ทัวร์สเปน ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์อังกฤษ ทัวร์ฮังการี ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์ซีอาน ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ฮอกไกโด รับทำวีซ่า ทัวร์ภูกระดึง ทัวร์ลี่เจียง รับทำวีซ่าจีน ทัวร์พม่า ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิส ทัวร์เวียดนาม