โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์เวียดนาม
  

ทัวร์ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
(5 วัน 4 คืน)

: กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์ซิตี้ - พิพิธภัณฑ์สงคราม - จัตุรัสโฮจิมินห์ – มุยเน่
05.30 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 2 ประตู 1 เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
07.45 น.
ออกเดินทางสู่ โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 2790 (ที่นั่งบนเครื่อง เราล็อกที่นั่งไว้ล่วงหน้าครับ)
09.15 น.
เดินทางถึง สนามบินนครโฮจิมินห์ซิตี้ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ นำท่านชมบรรยากาศของโฮจิมินห์ซิตี้ นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ซึ่งจัดแสดงเครื่องมือการรบและภาพถ่ายการปกป้องประเทศ การเสียสละเลือดเนื้อของชาวเวียดนาม นำท่านชม จัตุรัสโฮจิมินห์ ชม อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่1) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟานเทียด ชมวิถีชีวิตของชาวเวียดนามภาคใต้ระหว่างการเดินทาง
18.00 น.
ถึง เมืองมุยเน่ นำท่านเดินทางเข้าที่พักพร้อมบริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) (พักโรงแรม Sea Lion หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว)
 
: ทะเลทรายสีแดงมุยเน่ - ท่าเรือมุยเน่ - ซุยเตียน - ดาลัด
06.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านชม ทะเลทรายสีแดงมุ่ยเน่ ( Red and White sand dunces ) ภูเขาทรายสีแดงกว้างไกลสุดสายตา ชมความสวยงามบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย ชมวิวทิวทัศน์ และเล่นสไลด์เดอร์บนสันทราย จากนั้นนำท่านชม ท่าเรือมุยเน่ นำท่านถ่ายรูปเรือกระจาดของชาวประมงพื้นบ้าน นำท่านเดินทางไปลุยน้ำที่ ซุยเตียนหรือ Fairly Stream ชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำสีแดง เดินชมทัศนียภาพของชั้นดิน สูงลดหลั่นกันไปสลับกับสีสันของดินทรายอย่างสวยงาม
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด เมืองแห่งปารีสตะวันออก เมืองตากอากาศสมัยฝรั่งเศษมาปกครองเวียดนาม ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ใช้เวลาประมาณ 4.30 ชม.) ชมวิถีชีวิตสองข้างทางและบรรยาการที่แวดล้อมไปด้วยภูเขา ถึง เมืองดาลัด นำท่านเดินทางเข้าที่พักและชมบรรยากาศยามเย็นของเมืองดาลัด
16.00 น.
นำท่านสู่ ถ้ำฟองยา ลงเรือล่องแม่น้ำซอน ชมถ้ำน้ำลอดฟองญา ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียอาคเนย์ มรดกโลกอันดับล่าสุดของเวียดนาม ถ้ำฟองยาได้รับการยอมรับจาก นักสำรวจถ้ำทั่วโลกว่า เป็นถ้ำอันดับหนึ่งของโลก เนื่องจากเป็นเจ้าของสถิติถึง 4 รายการได้แก่ น้ำลอดยาวที่สุดในโลก, โถงถ้ำสูงที่สุด ยาวที่สุด และกว้างที่สุด มี หาดทรายภายในถ้ำที่สวยงาม และความอลังการของหินงอกหินย้อย วิจิตรตระการตา ตัวถ้ำลึกเกือบ 8 กิโลเมตร ส่วนที่มีน้ำลอดทั้งหมดยาว 14 กิโลเมตร มีถ้ำแยกย่อยทั้งหมด 14 ถ้ำ ซึ่งรวมระยะทางที่ สำรวจแล้วถึง 44.5 กิโลเมตร
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินเมืองดาลัด (พักโรงแรม Dalat plaza หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน)
 
: Crazy house - พระราชวังฤดูร้อน - หุบเขาแห่งความรัก - โบสถ์สีชมพู - ภูเขาลังเบียง
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม Crazy House ชมบ้านตุ๊กตาที่มีรูปทรงแปลกตา เที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (Dinh Bao Dai) ของจักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดจากมุมสูงและนำท่านไหว้พระที่ วัดตั๊กลัม (Truc Lam) วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ่น ภายในวัดตกแต่งสวยงามด้วยสวนดอกไม้
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม หุบเขาแห่งความรัก (Love Valley) เป็นหุบเขาที่ปกคลุมด้วยต้นสนและมีทะเลสาบอยู่บริเวณกลางหุบเขา ให้ท่านได้ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเที่ยวชมความงดงามของ ทะเลสาบเตวียนลัม Tuyen Lam Lake จากนั้นนำท่านชม โบสถ์โดเมนเดมารี (โบสถ์สีชมพู) เป็นโบสถ์ในศาสนาคริส สร้างขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2483 – 2485 โดยภริยาของผู้ว่าการอินโดไชน่าชาวฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านชมบรรยากาศยามเย็นที่ ภูเขาลังเบียง Lang Biang
18.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารให้ท่านพักผ่อน หรือท่องราตรีกันตามอัธยาศัย (พักโรงแรม Dalat plaza หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน)
 
: น้ำตกดาตันลา - สวนดอกไม้เมืองหนาว - วัดมังกร - โบสถ์รูปไก่ - ตลาดเบนถัน
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านชม น้ำตกดาตันลา Datanla สนุกสนานกับการนั่งรถราง (Roller Coaster) ลงไปที่น้ำตก จากนั้นำท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาว Flower Park ของเมืองดาลัด สัมผัสดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์มาจากยุโรป จากนั้นนำท่านไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเจดีย์มังกร (dragon pagoda) เป็นวัดศานาพุทธศาสนนิกายเซนในแบบของชาวเวียดนาม
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านชม โบสถ์รูปไก่ เป็นโบสถ์สไตล์ฝรั่งเศษสที่ใหญ่และสวยงาม นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเลียนเคือง
15.10 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่ โฮจิมินห์ซิตี้ โดยสายการบินภายเวียดนามแอร์ไลน์ VN
15.10 น.
ถึง โฮจิมินห์ซิตี้ นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเบนถัน ตลาดสินค้าพื้นเมืองเช่น รองเท้า คริสตัล กระเป๋า ของที่ระลึก สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ มากมาย
18.00 น.
บริการอาหารเย็นบนเรือ (มื้อที่ 11) พร้อม ล่องเรือชมบรรยากาศยามค่ำคืน ชมทิวทัศน์และแสงสีตลอดสองฟากฝังลำน้ำไซง่อน หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก (พักโรงแรมในเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ ระดับ 4 ดาว)
 
: อุโมงค์กู่จี - โบสถ์นอร์ทเธอดาม - ไปรษณีย์กลาง - กรุงเทพฯ
06.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ตำบลกู่จี ชม อุโมงค์กู๋จี อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีกับตัว ในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คน ในระหว่างการเกิดสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตรและอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกแม่น้ำไซ่ง่อนได้ด้วย ร้อมชมภาพถ่ายและวีดีโอของเหตุการณ์จริงในช่วงของสงคราม
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 13) หลังอาหารนำท่านชม ที่ทำการไปรษณีย์กลาง ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล จากนั้นชม โบสถ์นอร์ทเธอดัม อายุกว่า 100 ปี ก่อสร้างแบบ NEO-ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโฮจิมินห์ซิตี้ ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตก ปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน เชิญท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์
17.55 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 2795
19.25 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 

ทัวร์โฮจิมินห์ทัวร์เวียดนามใต้ ทัวร์ดาลัด ทัวร์มุยเน่ อุโมงค์กู่จี

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 16,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 15,900 บาท (มีเตียงเสริม)
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) ท่านละ 14,900 บาท (พักกับผู้ปกครอง)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 4,000 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
ค่าโรงแรม 4 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว, ค่าล่องเรือ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ (50 บาท/คน/วัน 5 วัน 500 บาท หัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท 5 วัน 250 บาท เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
dtac 090 909 9499
AIS 084 451 5599
dtac 085 076 9955
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 20 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง
หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
changnoiholiday Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า