โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์เวียดนาม
  

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก ถ้ำฟองญา เว้ ฮอยอัน เที่ยวถ้ำมรดกโลก ชมวัดเทียนมู่ ดูเมืองเก่าฮอยอัน
(6 วัน 5 คืน)

: กรุงเทพฯ นครพนม
18.30 น.
พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย (ถนนอังรีดูนังต์) เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
19.00 น.
นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น สู่ จ.นครพนม บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ
 
: ท่าแขก ถ้ำฟองญา เมืองด่งเหย
06.00 น.
ถึง จ. นครพนม บริการอาหารเช้า และให้ท่านทำธุระส่วนตัว อิ่มหนำแล้วนำท่านสู่ด่านชายแดน ลงเรือข้ามแม่น้ำโขงสู่ เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน จากนั้นออกเดินทางตามถนนหมายเลข R12 ซึ่งเป็นถนนผ่าน โครงการเขื่อนน้ำเทิน 2
12.00 น.
ถึงด่านพรมแดนนาเผ้า(ลาว)-จาลอ (เวียดนาม) บริการอาหารกลางวัน หลังจากนั้นเดินทางต่อเข้าเมืองด่งเหยตามเส้นทางโฮจิมินห์
16.00 น.
นำท่านสู่ ถ้ำฟองยา ลงเรือล่องแม่น้ำซอน ชมถ้ำน้ำลอดฟองญา ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียอาคเนย์ มรดกโลกอันดับล่าสุดของเวียดนาม ถ้ำฟองยาได้รับการยอมรับจาก นักสำรวจถ้ำทั่วโลกว่า เป็นถ้ำอันดับหนึ่งของโลก เนื่องจากเป็นเจ้าของสถิติถึง 4 รายการได้แก่ น้ำลอดยาวที่สุดในโลก, โถงถ้ำสูงที่สุด ยาวที่สุด และกว้างที่สุด มี หาดทรายภายในถ้ำที่สวยงาม และความอลังการของหินงอกหินย้อย วิจิตรตระการตา ตัวถ้ำลึกเกือบ 8 กิโลเมตร ส่วนที่มีน้ำลอดทั้งหมดยาว 14 กิโลเมตร มีถ้ำแยกย่อยทั้งหมด 14 ถ้ำ ซึ่งรวมระยะทางที่ สำรวจแล้วถึง 44.5 กิโลเมตร
18.30 น.
เดินทางถึง เมืองดงเห่ย บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
: อุโมงค์วินม็อคห์ DMZ วันเทียนมู่ พระราชวังเว้ เมืองดานัง
07.00 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเมืองเว้ นำท่านชม อุโมงค์วินห์ม็อก อุโมงค์ใต้ดินซึ่งชาวเวียดนามขุดขึ้นระหว่างสงครามเวียดกง ใน ปี ค.ศ.1966 ใช้เวลาในการขุด 20 เดือน สามารถบรรจุคนได้ประมาณ 400 คน ผ่านเส้นขนานที่ 17 ระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน นำท่านชม วัดเทียนหมู่ วัดที่มีเจดีย์รูปทรงแบบเก๋ง 8 เหลี่ยม สูง 7 ชั้น เป็นวัดในพุทธศาสนานิกายเซน และวัดนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองมายาวนาน จากนั้นนำท่านชม นครจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหวียน ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม ในพื้นที่กว่า 6 ตารางกิโลเมตร มีกำแพงล้อมรอบ 3 ชั้น ยาวกว่า 10 กิโลเมตร ภายในประกอบด้วยพระตำหนัก พระวิหารต่างๆ มากมาย นำชม พระราชวังไดนอย พระราชวังเดิมของจักรพรรดิ์ราชวงศ์เหงียน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดย ระหว่างการเดินทางจะต้องผ่านอุโมงค์ไฮเวินที่ขุดใต้ภูเขาที่มีความยาว 6,280 ม.
18.00 น.
บริการอาหารเย็น จากนั้นท่องเที่ยวในเมืองดานังตามอัธยาศัย
 
: ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น ดานัง สุสานไคดินห์ ช้อปปิ้ง นครเว้
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ฮอยอัน ชมย่านการค้าของชาวจีนบริเวณ สมาคมฟุกเกี๋ยน จากนั้นนำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ที่เก่าแก่กว่า 400 ปี ชมบรรยากาศริมแม่น้ำทูโบนและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองราคาถูกจากโรงงาน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง แวะ หมู่บ้านหินอ่อน เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าหินอ่อนแกะสลักนานาชนิด
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเมืองดานัง หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ นครเว้ นำท่านชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ซึ่งเป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสุสานของ 13 องค์พระจักรพรรดิในราชวงศ์เหวียนแห่งนครเว้ ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสาน ระหว่างศิลปะตะวันตกกับศิลปะท้องถิ่นเวียดนามได้อย่างลงตัว ประดับประดาด้วยลวดลายวิจิตรตระการตา ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 11 ปี
16.00 น.
ถึง นครเว้ นำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อหาของใช้และของฝากราคาถูกมากมายหลากหลายชนิดกันตามอัธยาศัยที่ ตลาดดองบา
18.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
: นครเว้ สะหวันนะเขต พระธาตุอิงฮัง มุกดาหาร
06.00 น.
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม ผ่าน ด่านลาวบ๋าว แวะบริการอาหารกลางวันที่เมืองฟีน (มื้อที่ 11) หลังอาหารเดินทางกันต่อสู่เมืองสะหวันนะเขต
15.00 น.
ถึง แขวงสะหวันนะเขต นำท่านนมัสการ พระธาตุอิงฮัง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองสะหวันนะเขตเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองลาว - ไทย จากนั้นเดินทางกลับสู่ จ.มุกดาหาร
18.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร จ.มุกดาหาร(มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
: กรุงเทพฯ
04.30 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 9,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 8,900 บาท (มีเตียงเสริม)
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) ท่านละ 7,900 บาท (พักกับผู้ปกครอง)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 3,000 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

อัตรานี้รวม

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
ค่าโรงแรม 3 คืน (ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น)
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว, ค่าล่องเรือ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ (50 บาท/คน/วัน 4 วัน 400 บาท หัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท 4 วัน 200 บาท เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 2,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
dtac 090 909 9499
AIS 084 451 5599
dtac 085 076 9955
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 20 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง
หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
changnoiholiday Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า