โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์เวียดนาม
  

ทัวร์เวียดนามกลาง สำหรับชาวคาทอลิค ไหว้แม่พระลาวาง โบสถ์เว้ เทียนอันฮิลล์
เว้ ดานัง ฮอยอัน

(6 วัน 5 คืน)

: กรุงเทพฯ มุกดาหาร
18.30 น.
พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย (ถนนอังรีดูนังต์) เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
19.00 น.
นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น สู่ จ.มุกดาหาร บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ
 
: มุกดาหาร สะหวันนะเขต อุโมงค์วินม็อกห์ เว้ ล่องเรือแม่น้ำหอม
06.00 น.
อรุณสวัสดิ์ที่ จ.มุกดาหาร ให้ท่านทำภารกิจพร้อมบริการอาหารเช้าที่โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ สะพานมิตรสะภาพไทย-ลาว ผ่าน ด่านสะหวันนะเขต แล้วออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ไปทางทิศตะวันออกตามเส้นทางเลขที่ 9 โดยผ่านเมืองต่างๆ ของแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งเป็นพื้นที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศลาว
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเมืองฟีน (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ด่านลาวบ๋าว ชายแดนลาว - เวียดนาม ตรวจเอกสารผ่านแดน จากนั้นเดินทางสู่ประเทศเวียดนาม โดยผ่านเมืองสำคัญต่างๆ ที่เคยเป็นสมรภูมิสู้รบระหว่างทหารอเมริกาและทหารเวียดกง สภาพเส้นทางเป็นภูเขา ผ่านสะพานเหียนเลืองที่ข้ามแม่น้ำเบนไห ที่แบ่งเวียดนามเหนือ - ใต้ ในอดีต ก่อนเข้าชมอุโมงค์วินม็อกห์ ที่ชาวเวียดนามขุดและอาศัยอยู่ในอุโมงค์กว่า 5 ปี จุคนได้กว่า 500 คน
18.00 น.
ถึง นครเว้ นำท่านเข้าที่พัก (พักโรงแรม Festival Hue Hotel หรือ เทียบเท่าในระดับ 4 ดาว)
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม สัมผัสบรรยากาศ คีตดนตรีชาววัง ฟังเพลงกลางแม่น้ำหอม บรรเลงเพลงและฟ้อนรำ โดยสาวชาวเว้ ซึ่งในอดีตเป็นเพลงถวายจักรพรรดิและราชสำนัก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย….เที่ยวชมนครเว้ยามราตรี....ราตรีสวัสดิ์
 
: นครเว้ วัดเทียนหมู่ นครจักรพรรดิ โบสถ์นักบุญ ดานัง โบสถ์สีชมพู ฮอยอัน
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านชม วัดเทียนหมู่ วัดที่มีเจดีย์รูปทรงแบบเก๋ง 8 เหลี่ยม สูง 7 ชั้น เป็นวัดในพุทธศาสนานิกายเซน และวัดนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองมายาวนาน จากนั้นนำท่านชม นครจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหวียน ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม สมควรแก่เวลานำท่านชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ซึ่งเป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสุสานของ 13 องค์พระจักรพรรดิในราชวงศ์เหวียนแห่งนครเว้ แวะสวดมนต์ ขอพรที่ โบสถ์นักบุญเปโตร และโบสถ์มหาไถ่
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านสู่ เมืองดานัง ระหว่างการเดินทางจะต้องผ่านอุโมงค์ไฮเวินที่ขุดใต้ภูเขาที่มีความยาว 6,280 ม. แวะช้อปปิ้งและถ่ายรูปโบสถ์สีชมพูที่เมืองดานัง
18.00 น.
ถึงเมืองฮอยอัน รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังจากนั้นเดินเที่ยวชมเมืองฮอยอัน ชมบรรยากาศในยามราตรีกับวิถีชีวิตที่ดั่งเดิมเหมือนหลายร้อยปีที่ผ่านมา....ราตรีสวัสดิ์
(พักโรงแรมกลอรี่ เมืองฮอยอัน หรือ เทียบเท่าในระดับ 4 ดาว)
 
: ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น ดานัง เทียนอันฮิลล์ ช้อปปิ้ง นครเว้
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ฮอยอัน ชมย่านการค้าของชาวจีนบริเวณ สมาคมฟุกเกี๋ยน จากนั้นนำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ที่เก่าแก่กว่า 400 ปี ชมบรรยากาศริมแม่น้ำทูโบนและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองราคาถูกจากโรงงาน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง นำท่านชม ชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนที่ หมู่บ้านนองเหนือก เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนนานาชนิดที่มีสวยงามที่สุดในเวียดนาม
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเมืองดานัง (เมืองที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ นครเว้ ตามเส้นทางไหหวานหรือเส้นทางแห่งเมฆหมอก เนื่องจากเป็นยอดเขาสูงที่สุดและมีเมฆหมอกปกคลุมอากาศเย็นสบาย แวะชมวิวที่ หาดลังโค ชมความงามของทะเลจีนใต้ที่ทอดยาวเลียบเส้นทาง แวะโบสถ์เทียนอัน ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่หลบซ่อนในช่วงสงครามกลางเมือง ชมโบสถ์ใต้ดินอันสวยงาม
16.00 น.
ถึง นครเว้ นำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อหาของใช้และของฝากราคาถูกมากมายหลากหลายชนิดกันตามอัธยาศัยที่ ตลาดดองบา
18.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย….(พักโรงแรม Festival Hue Hotel นครเว้ หรือ เทียบเท่าในระดับ 4 ดาว)
 
: นครเว้ โบสถ์แม่พระลาวาง สะหวันนะเขต พระธาตุอิงฮัง มุกดาหาร
06.00 น.
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับแวะขอพรโบสถ์แม่พระลาวางอันศักดิ์สิทธิ์ และแผ่พระเมตตาช่วยเหลือชาวคาทอลิกในเวียดนามมามากมาย จากนั้นเดินทาง ผ่าน ด่านลาวบ๋าว แวะบริการอาหารกลางวันที่เมืองพิน (มื้อที่ 11) หลังอาหารเดินทางกันต่อสู่เมืองสะหวันนะเขต
15.00 น.
ถึง แขวงสะหวันนะเขต นำท่านนมัสการ พระธาตุอิงฮัง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองสะหวันนะเขตเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองลาว - ไทย จากนั้นเดินทางกลับสู่ จ.มุกดาหาร
18.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร จ.มุกดาหาร(มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
: กรุงเทพฯ
04.30 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 9,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 8,900 บาท (มีเตียงเสริม)
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) ท่านละ 7,900 บาท (พักกับผู้ปกครอง)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 3,000 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

อัตรานี้รวม

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
ค่าโรงแรม 3 คืน (ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น)
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว, ค่าล่องเรือแม่น้ำหอม
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ (50 บาท/คน/วัน 4 วัน 400 บาท หัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท 4 วัน 200 บาท เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 2,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
dtac 090 909 9499
AIS 084 451 5599
dtac 085 076 9955
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 20 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง
หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
changnoiholiday Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า