โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์เวียดนาม
  

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
(6 วัน 5 คืน)

: กรุงเทพฯ มุกดาหาร
18.00 น.
พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
18.30 น.
นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น สู่ จ.มุกดาหาร บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ
 
: มุกดาหาร ลาว เวียดนาม อุโมงค์วินม๊อก เว้
06.00 น.
อรุณสวัสดิ์ที่ จ.มุกดาหาร บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) หลังอาหารออกเดินทางสู่ สะพานมิตรสะภาพไทย-ลาว ผ่าน ด่านสะหวันนะเขต แล้วออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออกตามเส้นทางเลขที่ 9 โดยผ่านเมืองต่างๆ ของแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งเป็นพื้นที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศลาว
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเมืองพิน (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ด่านลาวบ๋าว ชายแดนลาว – เวียดนาม ตรวจเอกสารผ่านแดน จากนั้นเดินทางสู่ประเทศเวียดนาม โดยผ่านเมืองสำคัญต่างๆ ที่เคยเป็นสมรภูมิสู้รบระหว่างทหารอเมริกาและทหารเวียดกง สภาพเส้นทางเป็นภูเขา ถนนลาดยางเรียบร้อย เดินทางสู่ เมืองกว๋างตรี นำท่านเที่ยวชม อุโมงค์ VINH MOC เป็นอุโมงค์ใต้ดินที่คนทั้งหมู่บ้านอาศัยอยู่เป็นเวลาหลายปี เพื่อหลบภัยจากการทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องในสมัยสงครามเวียดนาม ภายในเครือข่ายอุโมงค์ที่มีความยาวกว่า 2,000 เมตรนี้ แบ่งออกเป็น 3 ชั้น มีทางเข้าออกทั้งหมด 13 ทาง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ ถึง นครเว้ นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย...
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนหรือเที่ยวชมนครเว้ยามราตรีกันตามสบาย (พักโรงแรม GREEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน)
  
: พระราชวังเว้ เจดีย์เทียนมุ่ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านชม วัดเทียนหมู่ วัดที่มีเจดีย์รูปทรงแบบเก๋ง 8 เหลี่ยม สูง 7 ชั้น เป็นวัดในพุทธศาสนานิกายเซนและเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเวียดนาม และวัดนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองมายาวนาน เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. คศ.1963 เจ้าอาวาส Thick Quang Doc ได้เดินทางจากวัดนี้ไปยังกรุงไซ่ง่อน ได้ประท้วงโดยการเอาน้ำมันราดตัวเองและจุดไฟเผาในท่านั่งสมาธิ เพื่อประท้วงนโยบายของรัฐบาลโงดินเดียมห์ที่บังคับให้ชาวเวียดนามไม่ให้นับถือศาสนาพุทธ หลังจากที่มรณะภาพแล้ว ก็พบว่าหัวใจของท่านไม่ได้มอดไหม้ จึงได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่สถูปทองคำภายในวัด จากนั้นนำท่านชม นครจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหวียน ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม นครจักรพรรดิหรือพระราชวังหลวง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2347 ในรัชกาลแห่งพระเจ้ายาลอง (Gia Long) ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหงียนที่ไทยเรียกกันว่าชื่อองเชียงสือ ในปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ ได้รับประกาศให้เป็นมรดกโลกจาก UNESCO
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน โดยใช้เส้นทางเว้ – ดานัง – ฮอยอัน ระหว่างทางจะผ่านอุโมงค์ไฮเวินที่ขุดใต้ภูเขาที่มีความยาว 6,280 ม. นำท่านแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนที่ หมู่บ้านนองเหนือก เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนนานาชนิดที่มีสวยงามที่สุดในเวียดนาม จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ฮอยอัน ชมย่านการค้าของชาวจีนบริเวณสมาคมฟุกเกี๋ยน นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ที่เก่าแก่กว่า 400 ปีและช้อปปิ้งของฝากจากเมืองฮอยอันกันตามสบาย...
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก (พักโรงแรม HOANG ANH GIA LAI เมืองดานัง หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน)
 
: ดานัง นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ สุสานไคดิงห์ ตลาดดองบา
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่าน นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ ระหว่างทางผ่านป่าเขากว่า 20 ลูก ด้วยระยะทางไกลถึง 3 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ชม วัดจีน linh ung (ลีงอึ้ง) วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นกว่าพันปี
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเมืองดานัง (เมืองที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ นครเว้ ตามเส้นทางไหหวานหรือเส้นทางแห่งเมฆหมอก เนื่องจากเป็นยอดเขาสูงที่สุดและมีเมฆหมอกปกคลุมอากาศเย็นสบาย แวะชมวิวที่ หาดลังโค ชมความงามของทะเลจีนใต้ที่ทอดยาวเลียบเส้นทาง ถึง นครเว้ นำท่านชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ซึ่งเป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสุสานของ 13 องค์พระจักรพรรดิในราชวงศ์เหวียนแห่งนครเว้ ชมภาพมังกรในม่านเมฆและถ่ายรูปกับรูปปั้นตุ๊กตาหิน ทหารม้า ลักษณะคล้ายสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อหาของใช้และของฝากราคาถูกมากมาย ที่ ตลาดดองบา
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก (พักโรงแรม HUONG GIANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน)
 
: เว้ สะหวันนะเขต พระธาตุอิงฮังห์ มุกดาหาร
06.00 น.
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม ผ่าน ด่านลาวบ๋าว แวะบริการอาหารกลางวันที่เมืองพิน (มื้อที่ 11) หลังอาหารเดินทางกันต่อสู่เมืองสะหวันนะเขต นำท่านนมัสการ พระธาตุอิงฮังห์ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองสะหวันนะเขตเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองลาว – ไทย จากนั้นเดินทางกลับสู่ จ.มุกดาหาร
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารตัวเมืองมุกดาหาร (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
: กรุงเทพฯ
05.30 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

พระราชวังเว้วัดเทียนมู่ สุสานไคดิงห์ ฮอยอัน บานาฮิลล์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 8,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 7,900 บาท (มีเตียงเสริม)
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) ท่านละ 6,900 บาท (พักกับผู้ปกครอง)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 3,000 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

อัตรานี้รวม

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
ค่าโรงแรม 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว, ค่าล่องเรือแม่น้ำหอม
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ (50 บาท/คน/วัน 4 วัน 400 บาท หัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท 4 วัน 200 บาท เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 2,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
dtac 090 909 9499
AIS 084 451 5599
dtac 085 076 9955
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 20 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง
หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

100/19 หมู่บ้านสิรธานี มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 090 909 9499 Line : changnoiholiday Facebook : ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า