โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์เวียดนาม
  

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ หุ่นกระบอกน้ำ สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม เดียนเบียนฟู อนุสาวรีย์ไทดำ
(4 วัน 3 คืน)

: กรุงเทพฯ ฮานอย พิพิธภัณฑ์การทหาร วิหารวรรณกรรม ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ
10.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
11.45 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามโดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3702
13.40 น.
ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์การทหาร ชมภาพต่างที่เกี่ยวกับการรบของเหล่าทหารหาญในสมรภูมิ สงครามเวียดนาม ชมอาวุธและกับดักและภูมิปัญญาของชาวเวียดกงที่คิดประดิษฐ์กับดักชนิดต่าง ๆ และอาวุธเคมีที่ข้าศึกใช้กับชาวเวียดนาม จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย สมควรแก่เวลานำท่านชม วิหารวรรณกรรม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนามและนำท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งแสดงถึง เรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามและคติคำสอนที่แฝงอยู่ในการแสดง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และหาชมได้ที่นี่ที่เดียว
18.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย....
(พักโรงแรม HOA BINH หรือ เทียบเท่า)
  
: ฮานอย เดียนเบียนฟู พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์ไทดำ
06.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ
09.40 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเดียนเบียนฟู โดยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN492
10.40 น.
ถึง สนามบินเดียนเบียนฟู นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ทหาร ซึ่งจะมีการแสดงการสู้รบสมัยสมรภูมิสงครามเดียนเบียนฟูกับฝรั่งเศส และวิธีที่ชาวเวียดนามสามารถรบชนะสงคราม จากนั้นนำท่านไปพบปะสังสรรค์กับหมู่บ้านคนไทยซึ่งที่นี้สามารถใช้ภาษาไทยในการสนทนาได้
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านชม อนุสาวรีย์ผู้นำวีรบุรุษไทดำ ผู้ต่อสู้และผู้ต่อต้านฝรั่งเศส เที่ยวชม หมู่บ้านและตลาดของชาวไทดำ จากนั้นนำท่านชมสนามสู้รบที่เคยเป็นสนามรบที่ถูกฝรั่งเศสทิ้งระเบิดทำให้คนไทเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารเข้าพักที่ HILL LAM HOTEL หรือเทียบเท่า...
 
: เดียนเบียนฟู ฮานอย สุสานโฮจิมินห์ วัดเจดีย์เสาเดียว ฮาลองเบย์
05.30 น.
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารออกเดินทางสู่สนามบินเดียนเบียนฟู
08.00 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย โดยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN495
09.10 น.
ถึง สนามบินเมืองนอยไบ นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิ่งห์ ชม สุสานโฮจิมินห์ วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม (สุสานโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์ และช่วงในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนจะปิดบริการครับ) ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 ใช้สำหรับบรรจุศพอาบน้ำยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งนอนอยู่บนแท่นในห้องเย็น นำท่านชมสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศส ของอดีตทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชม บ้านพักโฮจิมินห์ ชม เจดีย์เสาเดียว เจดีย์ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ที่เป็นอาคารคอนกรีตขนาดใหญ่ สร้างเมื่อครบรอบวันเกิดของประธานาธิบดีของเวียดนาม
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินเวียดนาม” ชมทัศนียภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามสองข้างทาง
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7 ) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย....
(พักโรงแรม SUNLIGHT หรือ เทียบเท่า)
 
: ล่องเรืออ่าวฮาลอง ถ้ำสวรรค์ ฮานอย ช๊อปปิ้งถนนสามสิบหกสาย กรุงเทพฯ
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฮาลองนำท่าน ล่องเรือ (เรือเหมาเฉพาะกรุ๊ปของเรา) ชมความงดงามและบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติคของ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สัมผัสเกาะที่มีหินน้อยใหญ่ตั้งดิ่งชัน เสียดยอด เรียงรายกว่า 3,000 เกาะ และแวะชมความงามของ ถ้ำสวรรค์ ซึ่งมีหินงอกหินย้อยสวยงามตระการตา และชม เกาะไก่ชน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอ่าฮาลอง พร้อมบริการอาหารกลางวันบนเรือแบบซีฟู๊ด (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย นำท่านช๊อปปิ้งของฝากกลับบ้านที่ ย่านถนน 36 สาย และ ตลาดเบียนถ่าน แหล่งรวมสินค้าโอท๊อป เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ อาหารทะเลแห้ง ผลไม้ นานาชนิด
18.00 น.
อาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ
21.30 น.
เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3707
23.15 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 19,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 18,900 บาท (มีเตียงเสริม)
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) ท่านละ 17,900 บาท (พักกับผู้ปกครอง)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 3,000 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน กรุงเทพฯ - ฮานอย - เดียนเบียนฟู - กรุงเทพฯ
ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว, ค่าล่องเรือฮาลองเบย์
ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท, ภาษีสนามบินเวียดนาม 14 USD.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
มัคคุเทศก์พื้นที่นำเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ (50 บาท/คน/วัน 4 วัน 400 บาท หัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท 4 วัน 200 บาท เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
dtac 090 909 9499
AIS 084 451 5599
dtac 085 076 9955
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 20 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง
หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
changnoiholiday Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า