โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ในประเทศ TH 841 : ทัวร์เขาสก
  

ทัวร์เขาสก เขื่อนรัชชประภา
(4 วัน 3 คืน)

: กรุงเทพฯ
20.30 น. พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
21.00 น. นำท่านออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ สู่ จ.สุราษฎร์ธานี บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ
 
: เขื่อนเชี่ยวหลาน ~ ถ้ำน้ำทะลุ
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จุดชมวิวของเขื่อนรัชประภา สัมผัสบรรยากาศยามเช้าของสันเขื่อน จากนั้นบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) หลังอาหารให้ท่านเปลี่ยนและทำภารกิจส่วนตัว จากนั้นออกเดินทางไปยังแพที่พัก นำสัมภาระเก็บเข้าห้องพักหรือฝากไว้กับทางที่พักไว้ แล้วเดินทางต่อไปยังถ้ำน้ำทะลุ
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ข้าวกล่อง (มื้อที่ 2) เมื่อถึงถ้ำน้ำทะลุ ลงเดินชมธรรมชาติและสนุกสนาน ตื่นเต้นไปกับความสวยงามภายในถ้ำน้ำทะลุ ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
: ทะเลใน 500 ไร่ ~ ถ้ำปะการัง ~ เล่นน้ำ ~ พายเรือคายัค
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปทะเลใน 500 ไร่เพื่อเที่ยวชมถ้ำปะการัง เมื่อถึงทางเข้าทะเลใน 500 ไร่ ลงเดินชมธรรมชาติระหว่างทาง แล้วต่อด้วยล่องแพไม้ไผ่เพื่อไปชมถ้ำปะการัง ใช้เวลาตลอดกิจกรรมนี้ประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง จากนั้นเดินทางกลับที่พัก
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย อ่านหนังสือ ถ่ายรูป เล่นน้ำ พายเรือ
 
เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
  
: เขื่อนรัชชประภา ~ พระบรมธาตุไชยา ~ กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) หลังอาหารเก็บสัมภาระขึ้นเรือเพื่อเดินทางกลับท่าเรือ ระหว่างทางแวะชมเขาสามเกลอซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของกุ้ยหลินเมืองไทย จากนั้นเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะนมัสการ พระธาตุไชยา
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) หลังอาหารออกเดินทางกันต่อ ระหว่างทางแวะให้ท่านทานอาหารค่ำ (มื้อนี้ตามอัธยาศัย)
 
23.00 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เขื่อนรัชชประภาเขาสก แพเขาสก เที่ยวเขาสก ที่พักเขาสก

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 5,900 บาท (พักห้องละ 2-4 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 10 ปี) ท่านละ 4,500 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

อัตรานี้รวม

ค่ารถปรับอากาศ
ค่าที่พัก 2 คืน
ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าเรือนำเที่ยว, ค่าธรรมเนียมต่างๆ
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรเพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 2,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
dtac 090 909 9499
AIS 084 451 5599
dtac 085 076 9955
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 20 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

หมายเหตุ • โปรแกรมทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

100/19 หมู่บ้านสิรธานี มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 090 909 9499 Line : changnoiholiday Facebook : ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า