ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ


ทัวร์ทีลอซู พิชิต 1,219 โค้ง
ล่องแก่งลำน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอซู
(หน้าฝน)
(4 วัน 3 คืน)

: กรุงเทพฯ แม่สอด จ.ตาก
20.00 น.
พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
20.30 น.
ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่ อ.แม่สอด จ.ตาก บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ
 
: แม่สอด อุ้มผาง ล่องแก่งลำน้ำแม่กลอง น้ำตกทีลอซู
06.00 น.
ถึง อ.อุ้มผาง นำท่านเข้าที่พัก (ห้องรวม 4 - 10 คน) บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) หลังอาหารเปลี่ยนเสื้อผ้า เตรียมตัวล่องแก่ง แยกสัมภาระบางส่วนไว้ที่รีสอร์ท จากนั้นล่องแก่งสู่ ผาเลือด ชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งต้นน้ำแม่กลอง ผ่าน ผาบ่อง ผาผึ้ง น้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง บ่อน้ำร้อน น้ำตกมอลู่ แก่งตะโค๊ะบิ๊ (การล่องแก่งแนะนำให้ล่องในตอนเช้า อากาศไม่ร้อน และได้เห็นรุ้งกินน้ำที่เกิดจากละออของน้ำตก ชุดล่องแก่งควรใช้กางเกงขาสั้น รองเท้า แบบรัดส้นที่มีดอกยางใหญ่และแกะพื้นได้ดี การล่องแก่งน้ำตกทีลอซู เป็นแก่งระดับ 1 - 2 ปลอดภัย ไม่อันตราย)
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคที่ท่าทราย (มื้อที่ 2) จากนั้นเดินเท้าสู่น้ำตกทีลอซู ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 3 ชั่วโมง โดยสัมภาระทั้งหมดจะมีลูกหาบบริการตลอดเส้นทาง
18.00 น.
บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนกับบรรยากาศอันหนาวเย็นของผืนป่าตะวันตก......ราตรีสวัสดิ์ Zzzz
 
: น้ำตกทีลอซู ล่องแก่งลำน้ำแม่กลอง ตลาดอุ้มผาง
06.00 น.
อรุณสวัสดิ์ ชมบรรยากาศอันสวยงามยามเช้า
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินเท้า 1.5 กม. ประมาณ 30 นาที สัมผัสความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของ น้ำตกทีลอซู ระหว่างทางเดิน ชมและศึกษาธรรมชาติตลอดเส้นทาง อิสระในการเล่นน้ำ และถ่ายรูป ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับ จุดพักค้างแรม เก็บสัมภาระ
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม ถึง ท่าทราย ล่องเรือช่วงที่สองกับสายน้ำแม่กลอง สัมผัสธรรมชาติ และความสวยงามของสองฝั่งลำน้ำแม่กลอง ผจญภัยกับแก่งมอเกโด้ ถึง สบแม่ละมุ้ง รถยนต์รับกลับสู่ อ.อุ้มผาง เข้าที่พัก
18.30 น.
บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหาร พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
  
: ทะเลหมอกดอยหัวหมด น้ำตกพาเจริญ ริมเมย กรุงเทพฯ
05.30 น.
นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิวดอยหัวหมด
08.00 น.
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) หลังอาหารออกเดินทางกลับ อ.แม่สอดตามเส้นทางเดิม แวะชม หมู่บ้านม้งร่มเกล้า ศูนย์อพยพ น้ำตกพาเจริญ
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่น้ำตกพาเจริญ (มื้อที่ 8) หลังอาหารช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากกลับบ้านกันตามสบายที่ ตลาดริมเมย จากนั้นนำท่านสักการะ ศาลพะวอและซื้อสินค้าของฝากจากชาวเขาที่ ตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์ กันตามสบาย ออกเดินทางสู่ จ.นครสวรรค์ แวะให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากกลับบ้าน
22.30 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


ทัวร์ทีลอซู พิชิต 1,219 โค้ง
ล่องแก่งลำน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอซู
(หน้าหนาว)
(4 วัน 3 คืน)

: กรุงเทพฯ แม่สอด จ.ตาก
19.00 น.
พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
19.30 น.
ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่ อ.แม่สอด จ.ตาก บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ
 
: แม่สอด อุ้มผาง ล่องแก่งลำน้ำแม่กลอง น้ำตกทีลอซู
06.00 น.
ถึง อ.อุ้มผาง นำท่านเข้าที่พัก (ห้องรวม 4 - 10 คน) บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) หลังอาหารเปลี่ยนเสื้อผ้า เตรียมตัวล่องแก่ง แยกสัมภาระบางส่วนไว้ที่รีสอร์ท จากนั้นล่องแก่งสู่ ผาเลือด ชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งต้นน้ำแม่กลอง ผ่าน ผาบ่อง ผาผึ้ง น้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง บ่อน้ำร้อน น้ำตกมอลู่ แก่งตะโค๊ะบิ๊ (การล่องแก่งแนะนำให้ล่องในตอนเช้า อากาศไม่ร้อน และได้เห็นรุ้งกินน้ำที่เกิดจากละออของน้ำตก ชุดล่องแก่งควรใช้กางเกงขาสั้น รองเท้า แบบรัดส้นที่มีดอกยางใหญ่และแกะพื้นได้ดี การล่องแก่งน้ำตกทีลอซู เป็นแก่งระดับ 1 - 2 ปลอดภัย ไม่อันตราย)
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคที่ผาเลือด (มื้อที่ 2) จากนั้นนำท่านนั่งรถสองแถวเดินทางสู่ จุดพักแรมน้ำตกทีลอซู เก็บสัมภาระเข้าที่พัก จากนั้นนำท่านชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของ น้ำตกทีลอซู พักผ่อน ถ่ายรูป เล่นน้ำ ขึ้นจุดชมวิวชั้น 2 และชั้น 3 เดินทางกลับที่พัก (พักเต้นท์พร้อมเครื่องนอน)
18.00 น.
บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนกับบรรยากาศอันหนาวเย็นของผืนป่าตะวันตก......ราตรีสวัสดิ์
 
: น้ำตกทีลอซู ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ สวนส้ม ตลาดอุ้มผาง
06.00 น.
อรุณสวัสดิ์ ชมบรรยากาศอันสวยงามยามเช้า
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) หลังอาหารให้ท่าน พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย ได้เวลาอันสมควร นำท่านออกเดินทางกลับอุ้มผาง
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิค (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านชมอุโบสถไม้สักทองซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีความ สวยงาม โดยสร้างจากไม้สักทองทั้งหลัง ที่วัดหนองหลวง จากนั้นนำท่านชมถ้ำตะโค๊ะบิ๊ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวอุ้มผางที่ ตลาดอุ้มผาง นำท่านชม บ้านโบราณอุ้มผาง จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อน เล่นน้ำหน้ารีสอร์ทกันตามสบาย
19.00 น.
บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหาร พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
  
: ทะเลหมอกดอยหัวหมด น้ำตกพาเจริญ ริมเมย กรุงเทพฯ
05.30 น.
นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิวดอยหัวหมด
08.00 น.
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) หลังอาหารออกเดินทางกลับ อ.แม่สอดตามเส้นทางเดิม แวะชม หมู่บ้านม้งร่มเกล้า ศูนย์อพยพ น้ำตกพาเจริญ
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่น้ำตกพาเจริญ (มื้อที่ 8) หลังอาหารช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากกลับบ้านกันตามสบายที่ ตลาดริมเมย จากนั้นนำท่านสักการะ ศาลพะวอและซื้อสินค้าของฝากจากชาวเขาที่ ตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์ กันตามสบาย ออกเดินทางสู่ จ.นครสวรรค์ แวะให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากกลับบ้าน
22.30 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

น้ำตกทีลอซูน้ำตกทีลอซู น้ำตกทีลอซู น้ำตกทีลอซู น้ำตกทีลอซู

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 4,700 บาท (รวมค่าบริการทุกอย่าง)

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากหน้าแรกอีกครั้งหนึ่ง **

อัตรานี้รวม

ค่ารถตู้ปรับอากาศ
ค่าที่พัก 2 คืน (พักเต้นท์ 1 คืน, รีสอร์ท 1 คืน)
ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท/ท่าน
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษี ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

การสำรองที่นั่ง

แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรเพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 2,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมแฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน และแบบฟอร์มการสำรองที่นั่งมาที่บริษัท (Download ใบจองทัวร์)

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

Office 02 944 7356
AIS 08 4451 5599
Dtac 08 5076 9955

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

 
ธนาคาร
สาขา
บัญชีออมทรัพย์เลขที่
ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์
เดอะมอลล์ บางกะปิ
281-222873-1
บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด
กสิกรไทย
เดอะมอลล์ บางกะปิ
732-2-28295-4
นายภาณุพงศ์ เกษรสิทธิ์

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 14 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิก 7 - 13 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
กรณียกเลิกน้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

หมายเหตุ • โปรแกรมทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line : @changnoiholiday Facebook : @ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย l ทัวร์สวิส l ทัวร์โครเอเชีย l ทัวร์ฮ่องกง l ทัวร์ไต้หวัน l ทัวร์อังกฤษ l ทัวร์จอร์เจีย l ทัวร์จีน l ทัวร์กัมพูชา l ทัวร์เกาหลี l ทัวร์บรูไน l ทัวร์ดูไบ l ทัวร์มัลดีฟส์ l ทัวร์ยูเครน l ทัวร์อิตาลี l ทัวร์ฟิลิปปินส์ l ทัวร์มาเก๊า l ทัวร์ศรีลังกา l ทัวร์แคนาดา l ทัวร์นิวซีแลนด์ l ทัวร์ออสเตรเลีย l ทัวร์ดูบอล l รับทำวีซ่า l ทัวร์เขาสก l ทัวร์หลีเป๊ะ l ทัวร์น่าน l ทัวร์สิมิลัน l ทัวร์พีพี l ทัวร์ภูกระดึง l ทัวร์ภูสอยดาว l ทัวร์เชียงคาน l ทัวร์สามพันโบก l ทัวร์ทีลอซู l ทัวร์ปาย