โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ในประเทศ TH 631 : ทัวร์ทีลอซู
  

ทัวร์ทีลอซู พิชิต 1,219 โค้ง
ล่องแก่งลำน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอซู
(หน้าฝน)
(4 วัน 3 คืน)

: กรุงเทพฯ ~ แม่สอด ~ จ.ตาก
19.00 น. พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
19.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่ อ.แม่สอด จ.ตาก บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ
 
: แม่สอด ~ อุ้มผาง ~ ล่องแก่งลำน้ำแม่กลอง ~ น้ำตกทีลอซู
เช้า ถึง อ.อุ้มผาง นำท่านเข้าที่พัก (ห้องรวม 4 - 10 ท่าน) บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) หลังอาหารเปลี่ยนเสื้อผ้า เตรียมตัวล่องแก่ง แยกสัมภาระบางส่วนไว้ที่รีสอร์ท จากนั้นล่องแก่งสู่ ผาเลือด ชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งต้นน้ำแม่กลอง ผ่าน ผาบ่อง ผาผึ้ง น้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง บ่อน้ำร้อน น้ำตกมอลู่ แก่งตะโค๊ะบิ๊ (การล่องแก่งแนะนำให้ล่องในตอนเช้า อากาศไม่ร้อน และได้เห็นรุ้งกินน้ำที่เกิดจากละออของน้ำตก ชุดล่องแก่งควรใช้กางเกงขาสั้น รองเท้า แบบรัดส้นที่มีดอกยางใหญ่และเกาะพื้นได้ดี การล่องแก่งน้ำตกทีลอซู เป็นแก่งระดับ 1 - 2 ปลอดภัย ไม่อันตราย)
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคที่ท่าทราย (มื้อที่ 2) จากนั้นเดินเท้าสู่น้ำตกทีลอซู ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 3 ชั่วโมง โดยสัมภาระจะมีลูกหาบบริการตลอดเส้นทาง
 
เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนกับบรรยากาศอันหนาวเย็นของผืนป่าตะวันตก...... Zzzz
 
: น้ำตกทีลอซู ~ ล่องแก่งลำน้ำแม่กลอง ~ ตลาดอุ้มผาง
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินเท้า 1.5 กม. ประมาณ 30 นาที สัมผัสความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของ น้ำตกทีลอซู ระหว่างทางเดิน ชมและศึกษาธรรมชาติตลอดเส้นทาง อิสระในการเล่นน้ำ และถ่ายรูป ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับ จุดพักค้างแรม เก็บสัมภาระ
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม ถึง ท่าทราย ล่องเรือช่วงที่สองกับสายน้ำแม่กลอง สัมผัสธรรมชาติ และความสวยงามของสองฝั่งลำน้ำแม่กลอง ผจญภัยกับแก่งมอเกโด้ ถึง สบแม่ละมุ้ง รถยนต์รับกลับสู่ อ.อุ้มผาง เข้าที่พัก
 
เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหาร พักผ่อนกันตามอัธยาศัย...... Zzzz
  
: ทะเลหมอกดอยหัวหมด ~ น้ำตกพาเจริญ ~ ริมเมย ~ กรุงเทพฯ
05.30 น. นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิวดอยหัวหมด
 
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) หลังอาหารออกเดินทางกลับ อ.แม่สอดตามเส้นทางเดิม แวะชม หมู่บ้านม้งร่มเกล้า ศูนย์อพยพ น้ำตกพาเจริญ
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่น้ำตกพาเจริญ (มื้อที่ 8) หลังอาหารช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากกลับบ้านกันที่ ตลาดริมเมย จากนั้นนำท่านสักการะ ศาลพะวอและซื้อสินค้าของฝากจากชาวเขาที่ ตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์ กันตามสบาย ออกเดินทางสู่ จ.นครสวรรค์ แวะให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากกลับบ้าน
 
22.30 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


ทัวร์ทีลอซู พิชิต 1,219 โค้ง
ล่องแก่งลำน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอซู
(หน้าหนาว)
(4 วัน 3 คืน)

: กรุงเทพฯ ~ แม่สอด ~ จ.ตาก
19.00 น. พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
19.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่ อ.แม่สอด จ.ตาก บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ
 
: แม่สอด ~ อุ้มผาง ~ ล่องแก่งลำน้ำแม่กลอง ~ น้ำตกทีลอซู
เช้า ถึง อ.อุ้มผาง นำท่านเข้าที่พัก (ห้องรวม 4 - 10 ท่าน) บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) หลังอาหารเปลี่ยนเสื้อผ้า เตรียมตัวล่องแก่ง แยกสัมภาระบางส่วนไว้ที่รีสอร์ท จากนั้นล่องแก่งสู่ ผาเลือด ชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งต้นน้ำแม่กลอง ผ่าน ผาบ่อง ผาผึ้ง น้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง บ่อน้ำร้อน น้ำตกมอลู่ แก่งตะโค๊ะบิ๊ (การล่องแก่งแนะนำให้ล่องในตอนเช้า อากาศไม่ร้อน และได้เห็นรุ้งกินน้ำที่เกิดจากละออของน้ำตก ชุดล่องแก่งควรใช้กางเกงขาสั้น รองเท้า แบบรัดส้นที่มีดอกยางใหญ่และแกะพื้นได้ดี การล่องแก่งน้ำตกทีลอซู เป็นแก่งระดับ 1 - 2 ปลอดภัย ไม่อันตราย)
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคที่ผาเลือด (มื้อที่ 2) จากนั้นนำท่านนั่งรถสองแถวเดินทางสู่ จุดพักแรมน้ำตกทีลอซู เก็บสัมภาระเข้าที่พัก จากนั้นนำท่านชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของ น้ำตกทีลอซู พักผ่อน ถ่ายรูป เล่นน้ำ เดินทางกลับที่พัก (พักเต้นท์พร้อมเครื่องนอน)
 
เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนกับบรรยากาศอันหนาวเย็นของผืนป่าตะวันตก...... Zzzz
 
: น้ำตกทีลอซู ~ ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ ~ วัดหนองหลวง ~ ตลาดอุ้มผาง
เช้า อรุณสวัสดิ์ ชมบรรยากาศอันสวยงามยามเช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) หลังอาหารให้ท่าน พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย ได้เวลาอันสมควร นำท่านออกเดินทางกลับอุ้มผาง
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิค (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านชมอุโบสถไม้สักทองซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีความ สวยงาม โดยสร้างจากไม้สักทองทั้งหลัง ที่วัดหนองหลวง จากนั้นนำท่านชมถ้ำตะโค๊ะบิ๊ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวอุ้มผางที่ ตลาดอุ้มผาง นำท่านชม บ้านโบราณอุ้มผาง จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อน เล่นน้ำหน้ารีสอร์ทกันตามสบาย
 
เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหาร พักผ่อนกันตามอัธยาศัย...... Zzzz
  
: ทะเลหมอกดอยหัวหมด ~ น้ำตกพาเจริญ ~ ริมเมย ~ กรุงเทพฯ
05.30 น. นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิวดอยหัวหมด
 
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) หลังอาหารออกเดินทางกลับ อ.แม่สอดตามเส้นทางเดิม แวะชม หมู่บ้านม้งร่มเกล้า น้ำตกพาเจริญ
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่น้ำตกพาเจริญ (มื้อที่ 8) หลังอาหารช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากกลับบ้านกันตามสบายที่ ตลาดริมเมย จากนั้นนำท่านสักการะ ศาลพะวอและซื้อสินค้าของฝากจากชาวเขาที่ ตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์ กันตามสบาย ออกเดินทางสู่ จ.นครสวรรค์ แวะให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากกลับบ้าน
 
22.30 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

น้ำตกทีลอซูน้ำตกทีลอซู น้ำตกทีลอซู น้ำตกทีลอซู น้ำตกทีลอซู

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 4,300 บาท (รวมค่าบริการทุกอย่าง)

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

อัตรานี้รวม

ค่ารถตู้ปรับอากาศ
ค่าที่พัก 2 คืน (พักเต้นท์ 1 คืน, รีสอร์ท 1 คืน)
ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรเพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 2,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
dtac 090 909 9499
AIS 084 451 5599
dtac 085 076 9955
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 20 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

หมายเหตุ • โปรแกรมทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญบริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

100/19 หมู่บ้านสิรธานี มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 090 909 9499 Line : changnoiholiday Facebook : ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า