โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ในประเทศ TH 582 : ทัวร์แม่ฮ่องสอน
  

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ปาย
(4 วัน 3 คืน)

: กรุงเทพฯ ~ เชียงใหม่
19.00 น. พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
19.30 น. นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น สู่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ
 
: พระธาตุจอมทอง ~ ออบหลวง ~ สวนสนบ่อแก้ว ~ ถ้ำแก้วโกมล ~ พระธาตุดอยกองมู
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) หลังอาหารเปลี่ยนรถเป็นรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง นำท่านนมัสการ พระธาตุจอมทอง พระธาตุประจำปีเกิดปีชวด เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นออกเดินทางสู่ ออบหลวง (UNSEEN) ชม แกรนด์แคนย่อนเมืองไทย สมควรแก่เวลาออกเดินทาง สู่ อ.แม่สะเรียง แวะชม สวนสนบ่อแก้ว และนำท่านชมความสวยงามของ วัดจองสูง และ วัดศรีบุญเรือง ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวแม่สะเรียงมาช้านาน
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารอินทิรา (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ แม่ฮ่องสอน แวะชมความสวยงามของหินงอก-หินย้อยที่ ถ้ำแก้วโกมล (UNSEEN) ถ้ำที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระราชินีทรงเสด็จไปสำรวจและประทานชื่อห้องต่างๆภายในถ้ำ จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน นำท่านนมัสการ พระธาตุดอยกองมู พระธาตุประจำเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นสิริมงคล
 
เย็น บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารใบเฟิร์น (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนหรือท่องราตรีกันตามอัธยาศัย
 
: ปางอุ๋ง ~ บ้านรักไทย ~ ภูโคลน ~ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ~ ปาย ~ วัดน้ำฮู ~ บ้านสันติชน
05.30 น. อรุณสวัสดิ์ นำท่านเดินทางสู่ บ้านรวมไทย เที่ยวชมบรรยากาศอันสวยงามยามเช้ารอบ ๆ ทะเลสาบ ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ชมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากต่างประเทศภายใน โครงการตามพระราชดำริ ปางตอง 2 หรือ ปางอุ๋ง บริการอาหารเช้าที่ปางอุ๋ง (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ บ้านรักไทย นำท่านชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวจีนฮ่อ ชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง สมควรแก่เวลา นำท่านชม ภูโคลน (UNSEEN) ชมแหล่งโคลนบริสุทธิ์ พักผ่อน พอกโคลนกันตามอัธยาศัย
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารไข่มุก (มื้อที่ 5) หลังอาหารหลังอาหารเดินทางสู่ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว นำท่านชมการดำรงค์ชีวิตของชาวกะเหรี่ยงคอยาวที่ บ้านห้วยเสือเฒ่า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.ปาย นำท่านนมัสการ พระเจ้าอุ่นเมือง ที่ วัดน้ำฮู ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของ อ.ปาย เที่ยวชม หมู่บ้านสันติชน หมู่บ้านจีนยูนนาน เลือกซื้อสินค้าอาทิ บ๊วยรสชาติต่างๆ หรือจะเลือกเล่น ชิงช้าชาวเขา ถ่ายรูปบ้านยูนนาน ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านแวะ ถ่ายรูปกับร้านกาแฟชื่อดัง Coffee In Love
 
เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านชมบรรยากาศยามราตรีที่ ถนนคนเดินเมืองปาย ......ราตรีสวัสดิ์
  
: ห้วยน้ำดัง ~ โป่งเดือดป่าแป๋ ~ พระธาตุหริภุญชัย ~ พระธาตุลำปางหลวง ~ กรุงเทพฯ
05.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านชมความมหัศจรรย์ของน้ำพุร้อนที่ โป่งเดือดป่าแป๋ (UNSEEN) จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จ.ลำพูน นำท่านนมัสการ พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุประจำปีเกิดปีระกา จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.ลำปาง ระหว่างทางแวะซื้อของฝากคนทางบ้านที่กาดทุ่งเกวียน จากนั้นนำท่านนมัสการ พระธาตุลำปางหลวง (UNSEEN) พระธาตุประจำปีเกิดปีฉลู
 
เย็น บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
00.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 6,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 10 ปี) ท่านละ 5,900 บาท (ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

อัตรานี้รวม

ค่ารถตู้ปรับอากาศ
ค่าที่พัก 2 คืน (ตามที่ระบุในรายการ)
ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรเพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 2,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
dtac 090 909 9499
AIS 084 451 5599
dtac 085 076 9955
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 20 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

หมายเหตุ • โปรแกรมทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
changnoiholiday Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า