โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ในประเทศ TH 581 : ทัวร์ทุ่งบัวตอง แม่อ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง
  

ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง
(4 วัน 3 คืน)

: กรุงเทพฯ ~ เชียงใหม่
19.30 น. พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
20.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ
 
: ออบหลวง ~ สวนสนบ่อแก้ว ~ ถ้ำแก้วโกมล ~ ทุ่งดอกบัวตอง ~ พระธาตุดอยกองมู
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ อุทยานแห่งชาติออบหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านชม ออบหลวง (UNSEEN) ชมแกรนด์แคนย่อนเมืองไทย เขาหินจูบกัน สมควรแก่เวลาออกเดินทาง สู่ สวนสนบ่อแก้ว ชมสวนสนสามใบที่ปลูกเรียงรายสวยงามระหว่างเส้นทาง จากนั้นออกเดินทางสู่ ถ้ำแก้วโกมล (UNSEEN) อ.แม่ลาน้อย ชมความงามของผลึกแร่แคลไซท์ ที่ได้ชื่อว่า เป็นถ้ำน้ำแข็งที่สวยที่สุดในเมืองไทย
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ดอยแม่อูคอ อ.ขุนยวม นำท่านชมความสวยงามของ ทุ่งบัวตอง ที่บานสะพรั่งต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ให้เวลาชื่นชมกับความสวยงานกันอย่างเต็มที่ จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน นำท่านนมัสการ พระธาตุดอยกองมู พระธาตุประจำเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นสิริมงคล
 
เย็น บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารอิสระในการท่องราตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ชมความงามของ วัดจองคำ วัดจองกลาง ในยามค่ำคืน Shopping ถนนคนเดิน ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
ออบหลวงสวนสนบ่อแก้ว ถ้ำแก้วโกมล ทุ่งดอกบัวตอง พระธาตุดอยกองมู
: ปางอุ๋ง ~ บ้านรักไทย ~ ภูโคลน ~ ถ้ำลอด ~ ปาย ~ วัดน้ำฮู ~ หมู่บ้านสันติชน ~ ถนนคนเดิน
04.30 น. อรุณสวัสดิ์ นำท่านเดินทางสู่ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 หรือที่รู้จักกันในนามว่า ปางอุ๋ง ชมบรรยากาศอันสวยงามยามเช้ารอบ ๆ ทะเลสาบ ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ้านรักไทย
 
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) แบบยูนาน (ขาหมู หมั่นโถว ยำใบชา หมูพันปี ฯลฯ) หลังอาหารนำท่านชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวจีนฮ่อ ชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ภูโคลน (UNSEEN) ชมบ่อโคลน ซึ่งเป็นแหล่งโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ตามอัธยาศัย
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารเดินทางสู่ ถ้ำลอด หรือ ถ้ำน้ำลอด ซึ่งอยู่ในความดูแลของศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด เป็นถ้ำที่มีสายน้ำไหลผ่านตั้งแต่ปางทางเข้าถ้ำไปจนถึงถ้ำสุดท้าย มีความยาวกว่า 500 เมตร สายน้ำกัดเซาะโพรงถ้ำแห่งนี้มากกว่าล้านปี ภายในประกอบไปด้วย 3 ถ้ำ ได้แก่ ถ้ำเสาหิน ถ้ำตุ๊กตา และถ้ำผีแมน (ทั้ง 3 ถ้ำ ต้องอาศัยการนั่งแพเข้าไป) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.ปาย ระหว่างทางแวะ จุดชมวิวปางมะผ้า ถึง อ.ปาย นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศยามเย็นเมืองปาย นำท่านไปนมัสการพระอุ่นเมืองที่ วัดน้ำฮู จากนั้นพาไปชมศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน บ้านสันติชล ชม บ้านดิน ชิมชา และ โล้ชิงช้า จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปกับร้านกาแฟชื่อดัง Coffee In Love จากนั้นนำท่านชม สะพานประวัติศาสตร
 
เย็น นำท่านสู่ ถนนคนเดินปาย เดินเล่นยามค่ำคืน *อิสระกับอาหารเย็นตามอัธยาศัย* ชิมอาหารพื้นเมือง ช็อปปิ้งของที่ระลึกมากมาย ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ปางอุ๋งวัดน้ำฮู หมู่บ้านสันติชน ปาย สะพานปาย
: ห้วยน้ำดัง ~ โป่งเดือดป่าแป๋ ~ พระธาตุหริภุญชัย ~ พระธาตุลำปางหลวง ~ กรุงเทพฯ
05.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านชมความมหัศจรรย์ของน้ำพุร้อนที่ โป่งเดือดป่าแป๋ (UNSEEN) จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จ.ลำพูน นำท่านนมัสการ พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุประจำปีเกิดปีระกา จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.ลำปาง ระหว่างทางแวะซื้อของฝากคนทางบ้านที่กาดทุ่งเกวียน จากนั้นนำท่านนมัสการ พระธาตุลำปางหลวง (UNSEEN) พระธาตุประจำปีเกิดปีฉลู
 
เย็น บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
00.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ห้วยน้ำดังโป่งเดือดป่าแป พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุลำปางหลวง เงาพระธาตุ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 6,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 10 ปี) ท่านละ 5,900 บาท (ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

อัตรานี้รวม

ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง
ค่าที่พัก 2 คืน
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรเพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 2,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
dtac 090 909 9499
AIS 084 451 5599
dtac 085 076 9955
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 20 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

หมายเหตุ • โปรแกรมทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
• ดอกบัวตองเริ่มบานตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม - ตลอดเดือนพฤศจิกายนของทุกปีบริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

100/19 หมู่บ้านสิรธานี มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 090 909 9499 Line : changnoiholiday Facebook : ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า