ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ


เชียงราย ดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง พระธาตุดอยตุง ดอยแม่สลอง สวนส้มธนาธร บ้านท่าตอน ดอยอ่างขาง โครงการหลวง วัดร่องขุ่น ภูชี้ฟ้า ดอยผาตั้ง ดอยผาหม่น น้ำตกภูซาง วัดศรีโคมคำ กว๊านพะเยา
(5 วัน 4 คืน)

: กรุงเทพฯ เชียงราย
18.30 น.
พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
19.00 น.
นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น สู่ จ.เชียงราย บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ แวะบริการข้าวต้มรอบดึกที่ร้านอาหารสี่แคว ริเวอร์ไซด์ จ.นครสวรรค์ (มื้อที่ 1)
 
: เชียงราย ดอยตุง สวนดอกไม้ ดอยแม่สลอง สวนส้มธนาธร วัดท่าตอน ดอยอ่างขาง
07.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ จ. เชียงราย ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2)
08.00 น.
เปลี่ยนรถเป็นรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงนำท่านนมัสการ พระธาตุดอยตุง เพื่อเป็นสิริมงคล (พระธาตุประจำปีเกิดปีกุล) จากนั้นนำท่านชมสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ที่ สวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวง และ พระตำหนักดอยตุง
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า หมู่บ้านอีก้อ หมู่บ้านสันติคีรี สุสานนายพลต้วน และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบนดอยแม่สลองพร้อมนำท่านชิมชา ซื้อเห็ดหอม ชม บ้านเกรียงศักดิ์ เก๋งจีน สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง แวะชม สวนส้มธนาธร ชมพันธุ์ส้มนานาชนิด และชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำกกที่ จุดชมวิววัดท่าตอน จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก (พักบ้านเลาติงบนดอยอ่างขาง พักห้องละ 4-5 ท่าน)
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารบนดอย (มื้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อนกับบรรยากาศอันหนาวเย็นบนยอดดอยกันตามอัธยาศัย
 
: ดอยอ่างขาง จุดชมวิวอ่างขาง บ้านนอแล โครงการหลวง วัดร่องขุน ภูชี้ฟ้า
05.30 น.
นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิวกิ่วลมอ่างขาง ชมทัศนียภาพของขุนเขาเขตชายแดนไทย-พม่า ที่ จุดชมวิวฐานปฎิบัตการนอแล และชม หมู่บ้านชาวเขาเผ่าปะหล่อง
08.00 น.
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) หลังอาหารชม สวนไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลเมืองหนาว สวนบอนไซ แปลงทดลองปลูกพืชเมืองร้อนภายใน โครงการเกษตรหลวงอ่างขาง พักผ่อนถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.แม่สรวย
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ ภูชี้ฟ้า ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขาน้อยใหญ่ ระหว่างการเดินทาง แวะชมความสวยงามของ วัดร่องขุ่น ตอนเย็น ถึง ภูชี้ฟ้า เข้าที่พัก พักผ่อน (พักบ้านลักษณ์บริการ พักหลังละ 4-5 ท่าน) ชมวิวทิวทัศน์หน้าที่พักกันตามสบาย
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารลักษณ์บริการ (มื้อที่ 7) หลังอาหาร พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
  
: ยอดภูชี้ฟ้า ดอยผาตั้ง ดอยผาหม่น น้ำตกภูซาง วัดศรีโคมคำ กว๊านพะเยา
05.30 น.
นำท่านนั่งรถขึ้น จุดชมวิวภูชี้ฟ้า ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้า
08.30 น.
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขาที่ ดอยผาตั้ง ชมความสวยงามอันน่าพิศวงของ ประตูสยามผาบ่อง จุดชมวิว201 ซึ่งมองเห็นประเทศลาวและแม่น้ำโขงได้ชัดเจน
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) หลังอาหารชมสวนไม้ดอกเมืองหนาวและ สวนไม้ประดับอันสวยงามที่ โครงการเกษตรที่สูง ดอยผาหม่น ชมดอกทิวลิบบานสะพรั่ง (เฉพาะปลายเดือนมกราคมครับ) จากนั้นนำท่านชม น้ำตกภูซาง Unseen in Thailand สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ตัวเมืองพะเยา นมัสการ พระเจ้าตนหลวง ที่ วัดศรีโคมคำ เพื่อเป็นสิริมงคลและสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง พร้อมซื้อของฝากกลับบ้าน และชมบรรยากาศยามเย็นของ กว๊านพะเยา
18.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารแสงจันทร์ (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
  
: กรุงเทพฯ
05.00 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

• ผู้ใหญ่ ท่านละ 7,500 บาท (พักห้องละ 4 - 5 ท่าน รวมค่าบริการทุกอย่าง)
• เด็ก( ต่ำกว่า 11 ปี) ท่านละ 7,000 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากหน้าแรกอีกครั้งหนึ่ง **

อัตรานี้รวม

• ค่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้นพร้อมทีวี, วีดีโอ, เครื่องเสียง
•
ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว
• ค่าที่พัก 2 คืน (ตามที่ระบุในรายการ)
• ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
• ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
• ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท/ท่าน
• มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษี ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

การสำรองที่นั่ง

• แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรเพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
• วางมัดจำท่านละ 1,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมแฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน และแบบฟอร์มการสำรองที่นั่งมาที่บริษัท (Download ใบจองทัวร์)

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

Office 02 944 7356
AIS 08 4451 5599
Dtac 08 5076 9955

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

 
ธนาคาร
สาขา
บัญชีออมทรัพย์เลขที่
ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์
เดอะมอลล์ บางกะปิ
281-222873-1
บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด
กสิกรไทย
เดอะมอลล์ บางกะปิ
732-2-28295-4
นายภาณุพงศ์ เกษรสิทธิ์

การยกเลิกการเดินทาง

• กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
• กรณียกเลิก 14 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
• กรณียกเลิก 7 - 13 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
• กรณียกเลิกน้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
•
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ • ฤดูการท่องเที่ยวที่เหมาะสม.......โปรแกรมทัวร์นี้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี ช่วงที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวมากที่สุดคือ เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 E-mail :
changnoi-holiday@hotmail.com Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์อินเดีย ทัวร์ฮานอย ทัวร์ทีลอซู ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ยี่เป็ง ทัวร์น่าน ทัวร์กระบี่ ทัวร์สิมิลัน ทัวร์สเปน ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์อังกฤษ ทัวร์ฮังการี ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์ซีอาน ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ฮอกไกโด รับทำวีซ่า ทัวร์ภูกระดึง ทัวร์ลี่เจียง รับทำวีซ่าจีน ทัวร์พม่า ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิส ทัวร์เวียดนาม