โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ในประเทศ TH 551 : ทัวร์น่าน
  

ทัวร์น่าน ผาชู้ ดอยภูคา วัดภูมินทร์
พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุช่อแฮ พระพุทธชินราช
(4 วัน 3 คืน)

: กรุงเทพฯ ~ น่าน
19.00 น. พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
19.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ่สู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ
 
: อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ~ ผาชู้ ~ ดอยเสมอดาว ~ งาช้างดำ ~ วัดภูมินทร์ ~ วัดช้างค้ำ
เช้า อรุณสวัสดิ์ที่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิวดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ ซึ่งมองเห็นแม่น้ำน่านทอดตัวยาวกลางหุบเขา จากนั้นบริการอาหารเช้าที่ร้านอาหารอุทยานฯศรีน่าน (มื้อที่ 1) หลังอาหารพักผ่อน ถ่ายรูป ชมสายเสาธงที่ยาวที่สุดในโลก ผาชู้ สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ เสาดินนาน้อย ชมปฎิมากรรมตามธรรมชาติของเสาดิน จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองน่าน
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์งาช้างดำ (งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก) นำท่านชมพระประธานจตุรทิศและจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์ (UNSEEN) และนำท่านนมัสการ พระเจ้านันทบุรี ที่ วัดช้างค้ำ จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.ปัว นำท่านชม ต้นดิกเดียม (ต้นไม้อารมณ์ขัน UNSEEN) ที่ วัดปรางค์ นำท่านเข้าที่พัก (พักที่อูปแก้วรีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน)
 
เย็น บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
ดอยเสมอดาวงาช้างดำ วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างค้ำ อูปแก้ว รีสอร์ท
: อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ~ บ่อเกลือ ~ พระธาตุแช่แห้ง ~ พระธาตุเขาน้อย
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขา ที่ ดอยภูคา ชม ต้นชมพูภูคา ป่าดึกดำบรรพ์ ลานดูดาว และ ต้นเต่าร้างยักษ์ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ นำท่านชม โรงต้มเกลือสินเธาว์ ที่ยังใช้วิธีการต้มแบบโบราณมานานหลายร้อยปี
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองน่าน นำท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองน่านมาช้านาน เป็นพระธาตุประจำปีเถาะ จากนั้นนำท่านขึ้นไปชมวิวเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย ปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตรงบริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน เป็นจุดที่เห็นเมืองน่านทั้งเมืองจากมุมสูง
 
เย็น บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักที่ น่านตรึงใจ หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน)
บ่อเกลือ พระธาตุแช่แห้ง น่านตรึงใจ
: แพะเมืองผี ~ พระธาตุช่อแฮ ~ พระพุทธชินราช ~ กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารออกเดินทางสู่ จ.แพร่ แวะชม แพะเมืองผี และนมัสการ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล เพื่อเป็นสิริมงคล
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันร้านอาหาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ จ.พิษณุโลก นำท่านนมัสการ พระพุทธชินราช เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะบริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร จ.นครสวรรค์ (มื้อที่ 9)
 
22.30 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
พระธาตุช่อแฮพระพุทธชินราช

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 6,600 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก( ต่ำกว่า 10 ปี) ท่านละ 5,900 บาท (ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

อัตรานี้รวม

ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง
ค่าที่พัก 2 คืน (ตามที่ระบุในรายการ)
ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรเพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 2,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
dtac 090 909 9499
AIS 084 451 5599
dtac 085 076 9955
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 20 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

หมายเหตุ • โปรแกรมทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

100/19 หมู่บ้านสิรธานี มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 090 909 9499 Line : changnoiholiday Facebook : ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า