โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ในประเทศ TH 531 : ทัวร์ภูสอยดาว
  

ทัวร์ภูสอยดาว มหัศจรรย์แห่งฤดูฝน
อลังการทุ่งดอกไม้ ในม่านหมอก
(4 วัน 3 คืน)

: กรุงเทพฯ ~ อุตรดิตถ์
20.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
20.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงสู่ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ)
 
: อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
05.00 น. ถึงตลาดชาติตระการแวะซื้อเสบียง จากนั้นมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
 
เช้า บริการอาหารอาหารเช้า (มื้อที่ 1) พร้อมรับอาหารกลางวันสำหรับทานระหว่างทาง แยกสัมภาระที่จะให้ลูกหาบแบกใส่ถุงดำ ติดป้ายชื่อของแต่ละท่าน น้ำหนักไม่เกินท่านละ 7 กก. (ส่วนที่เกิน กก.ละ 15 บาท) จากนั้นออกเดินเท้า ขึ้นภูสอยดาว เริ่มต้นด้วยการเดินเลาะไปตาม น้ำตกภูสอยดาว สัมผัสธรรมชาติ เลาะเรียบผ่านลำธาร ป่าไผ่ ช่วงนี้จะเป็นทางราบ จนกว่าจะไปถึง เนินส่งญาติ ถือเป็นการอุ่นเครื่อง ก่อนที่จะเจอของจริง เดินไปเรื่อย ๆ เหนื่อยก็พัก หิวเมื่อไหร่ก็แวะทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ระหว่างทางจะผ่าน เนินปราบเซียน เนินป่าก่อ เนินเสือโคร่ง และเนินสุดท้าย คือ เนินมรณะ เนินที่ท้าทายและเหนื่อยเอาการ รวมระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของแต่ละท่าน เมื่อผ่าน เนินมรณะ มาได้ก็จะเจอกับลานสน ซึ่งเต็มไปด้วยดอกหงอนนาค ที่บานเต็มลานสน ท่ามกลางสายหมอกที่สวยงาม ถึงกับหายเหนื่อยเลยทีเดียว หากมาถึงเร็ว ก่อนสัมภาระ ที่มาพร้อมลูกหาบ ก็สามารถเที่ยวรอบๆ ลานสน หลักเขต จนไปถึง จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก ได้
 
เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) แบบแคมป์ปิ้ง หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
 
: น้ำตกหลุมพบ ~ หลักเขตแดนไทยลาว ~ ทุ่งดอกหงอนนาค
เช้า ตื่นมาชมบรรยากาศยามเช้า รอบๆแค้มป์ บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) หลังอาหาร ออกเดินทางไปเที่ยวชม น้ำตกหลุมพบ น้ำตกใหม่ น้ำตกมอส ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่นำทาง ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม.
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่แค้มป์
 
บ่าย ออกเดินเที่ยวชม ทุ่งดอกหงอนนาค ลานสน หลักเขตแดนไทยลาว เดินเป็นวงกลม เต็มอิ่มกับทุ่งดอกหงอนนาค (อย่าลืมแต่งตัวสีแจ่มๆ ตัดกับผืนป่าเขียว นะครับ) พร้อมขึ้นจุดชมวิว มองได้รอบทิศทาง แล้วเดินวนกลับมาที่แค้มป์ ตอนเย็นใครยังมีแรงเหลือ จะไปชมพระอาทิตย์ตกก็ได้ครับ
 
เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
  
: ภูสอยดาว ~ กรุงเทพฯ
เช้า อรุณสวัสดิ์ ยามเช้า ชมสายหมอกกันก่อนอำลาภูสอยดาว จากนั้นเตรียมตัวเก็บสัมภาระ บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) หลังอาหาร ทยอยเดินลงจากภูสอยดาว ก่อนที่แดดจะร้อน มาที่ ที่ทำการอุทยานฯ ทานอาหารกลางวัน ที่ร้านค้าอุทยานฯ ก่อนจะเคลียร์สัมภาระ อาบน้ำ (ใครที่ถืออุปกรณ์อาบน้ำมาเอง จะเร็วกว่ารอลูกหาบนะครับ เสื้อผ้าใส่กลับ ก็เอาไว้ในรถ) จากนั้นออกเดินทางกลับ กทม. หากมีเวลาพอจะแวะ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ (วัดใหญ่) ให้นมัสการพระพุทธชินราช บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 9) ณ ร้านอาหาร
 
24.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 4,500 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

อัตรานี้รวม

ค่ารถตู้ปรับอากาศ
ค่าที่พัก 2 คืน (เต็นท์)
ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าลูกหาบส่วนกลาง
เสื้อกันฝนแบบพกพา
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรเพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 2,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
dtac 090 909 9499
AIS 084 451 5599
dtac 085 076 9955
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 20 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

หมายเหตุ • โปรแกรมทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
changnoiholiday Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า