โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ในประเทศ TH 501 : ทัวร์ยี่เป็ง
  

ประเพณี ยี่เป็งสันทราย ถวายพุทธบูชา
(3 วัน 2 คืน)

: กรุงเทพฯ
19.30 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
20.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP สู่ จ.เชียงใหม่ (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ)
 
: เชียงใหม่ ~ ดอยสุเทพ ~ วัดพระสิงห์ ~ สันทราย
เช้า ถึง จ.เชียงใหม่ ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านชม

พระธาตุดอยสุเทพ (พระธาตุประจำปีมะแม) ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และชมวิวเมืองเชียงใหม่ในมุมสูง นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาที่จังหวัดนี้ จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่

พระพุทธสิหิงค์ ที่ วัดพระสิงห์ (พระธาตุประจำปีมะโรง) อดีตวัดหลวงอีกแห่งของพญามังรายเจ้า เพื่อเป็นสิริมงคล
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนเอาแรงไว้คืนนี้ ได้เวลานัดหมาย ออกเดินทางสู่ ธุดงคสถานล้านนา เพื่อจับจองพื้นที่ถ่ายรูป ในงานจะมีของกินมากมาย อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย รอเวลาปล่อยโคมลอย นับพันๆ ดวงลอยขึ้นบนท้องฟ้า เป็นภาพที่แสนประทับใจ หนึ่งปี มีครั้งเดียว ใครพลาด กดชัตเตอร์ไม่ทัน ก็ต้องรอปีหน้าเลยทีเดียว จากนั้น เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
: เวียงกุมกาม ~ พระธาตุหิริภุญชัย ~ กาดทุ่งเกวียน ~ พระธาตุลำปางหลวง ~ กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านชม

เวียงกุมกาม นครโบราณใต้พิภพในตำนาน ที่ถูกฝังลงใต้ผืนดินหลายร้อยปีก่อนการค้นพบ อีก 1 ใน Unseen Thailand เราใช้เวลาที่นี่กันนานหน่อย จะได้มีเวลาเก็บภาพได้อย่างจุใจ
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านชม

พระธาตุหิริภุญชัย (พระธาตุประจำปีระกา) จากนั้นแวะซื้อของฝาก ณ กาดทุ่งเกวียน

วัดพระธาตุลำปางหลวง (พระธาตุประจำปีฉลู) ชมรอยกระสุนของหนานทิพย์ช้าง ครั้งกู้เมืองลำปาง และ ชมเงาพระธาตุกลับหัว ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน Unseen Thailand
 
เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) หลังอาหารออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
00.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
  

ยี่เป็งยี่เป็ง ยี่เป็ง ยี่เป็ง ยี่เป็ง

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 4,500 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

อัตรานี้รวม

ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP
ค่าที่พัก 1 คืน
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการพร้อมอาหารว่างและน้ำดื่ม
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรเพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 2,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
dtac 090 909 9499
AIS 084 451 5599
dtac 085 076 9955
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 20 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน