โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ในประเทศ TH 422 : ทัวร์เชียงคาน
  

ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ภูทอก ภูเรือ
(3 วัน 2 คืน)

: กรุงเทพฯ
21.00 น. พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
21.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่ อ.ภูเรือ จ.เลย บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ
 
: ภูเรือ ~ พระธาตุศรีสองรัก ~ วัดเนรมิตวิปัสนา ~ วัดป่าห้วยลาด ~ เชียงคาน
05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว จากนั้นนำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้า บนจุดชมวิวอุทยานแห่งชาติภูเรือ นมัสการพระพุทธนาวาบรรพตบนยอดภูเรือ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ปางมารวิชัยอัญเชิญมาจากวัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
 
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านชม

พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งประชาชนชาวเลยให้ความนับถือมาก *ห้ามสวมเสื้อผ้าที่มีสีแดงทั้งข้างในและข้างนอก* พระธาตุศรีสองรัก สร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ แห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต(เวียงจันทร์) เมื่อปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ. 2106 เพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา และเวียงจันทร์

วัดเนรมิตวิปัสนา นมัสการพระพุทธชินราชจำลอง ชมความสง่างามของวิหารที่ตั้งสูงเด่นบนเนินเขา พระอุโบสถสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านชม

วัดป่าห้วยลาด เป็นสถานที่พักปฏิบัติธรรมจำพรรษาของพระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต นับตั้งแต่ปี 2483 เป็นต้นมา สักการะพระสัพพัญญูพระประธานสีขาวหรือหลวงพ่อขาว ในอุโบสถที่สวยงดงาม

วัดศรีคุณเมือง หรือ วัดใหญ่ ถือเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน สร้างขึ้นเมื่อปี 2485 เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองเชียงคานมายาวนาน

ล่องเรือ ชมบรรยากาศ และวิถีชีวิตสองฝั่งลำน้ำโขง
 
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ซึ่งมีอาหารพื้นเมือง อาหารขึ้นชื่อ ให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรสมากมาย ใครหมดแรงก็แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย ......Zzzz
 
: ตักบาตรข้าวเหนียว ~ ภูทอก ~ สวนหินผางาม ~ กรุงเทพฯ
05.30 น. ตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธิ์ เตรียมตักบาตรข้าวเหนียวตามวิถีชาวเชียงคานที่ถนนชายโขง
 
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านชม

ภูทอก เปลี่ยนนั่งรถท้องถิ่นขึ้นไปจุดชมวิวทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงทิวทัศน์สวยงามแปลกตาหาดูได้ยากยิ่ง เหมาะแก่การถ่ายภาพมุมกว้างลักษณะเป็นภูเขาสูงตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ชมความงามของแม่น้ำโขง เมืองสานะคาม และแก่งคุดคู้ (หมอกมากน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน)

สวนหินผางาม พิสูจน์ความงามตามธรรมชาติ จนได้รับฉายาว่า "คุนหมิงเมืองไทย" ท่านจะได้พบกับอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี มีไกด์ท้องถิ่นนำคณะเที่ยวชมจุดต่างๆ
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะให้ทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 
22.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 4,200 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

อัตรานี้รวม

ค่ารถตู้ปรับอากาศ
ค่าที่พัก 1 คืน
ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าของใส่บาตร
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรเพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 2,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
dtac 090 909 9499
AIS 084 451 5599
dtac 085 076 9955
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 20 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญบริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
changnoiholiday Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า