โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ในประเทศ TH 421 : ทัวร์ภูกระดึง
  

ทัวร์ภูกระดึง ครั้งหนึ่งในชีวิต พิชิตภูกระดึง
(4 วัน 3 คืน)

: กรุงเทพฯ ~ ภูกระดึง
21.00 น. พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
21.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่ อ.ภูกระดึง จ.เลย บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 
: พิชิตยอดภูกระดึง ~ พระพุทธเมตตา ~ ผาหมากดูก
05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัวพร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) จากนั้นจัดสัมภาระให้ลูกหาบ เตรียมตัวเดินเท้าสู่ยอดภูกระดึง
 
07.00 น. ทดสอบพลังหนุ่ม - สาว พิชิตยอดภูกระดึง ด้วยระยะทาง 5.5 กม. ลักษณะทางจะเป็นทางชันสลับทางราบ แต่เดินสะดวก เห็นทางเดินชัดเจน มีร้านค้าตลอดเส้นทาง ตามซำต่างๆ เช่น ซำแฮก ซำกกกอก ซำกกไผ่ ซำกกโดน ซำแคร่ ถึง หลังแป สิ้นสุดระยะความชัน เข้าสู่ที่ราบบนภูกระดึง พักผ่อนกับทุ่งหญ้า ป่าสนและทัศนียภาพอันสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ที่พัก ระยะทางประมาณ 3.8 กม.
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบนภูกระดึง (มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
 
14.00 น. นำท่านนมัสการ พระพุทธเมตตา เพื่อเป็นสิริมงคล ห่างจากที่พักประมาณ 600 เมตร ถ่ายรูปกับทุ่งหญ้าและทิวสนกันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่ ผาหมากดูก ซึ่งอยู่ห่างจากที่พักประมาณ 2.2 กม.
 
เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนกับบรรยากาศอันหนาวเย็นตามอัธยาศัย......Zzzz
 
: ผานกแอ่น ~ น้ำตก ~ ป่าเมเปิ้ล ~ สระอโนดาด ~ ผาเหยียบเมฆ ~ ผานาน้อย ~ ผาหล่มสัก
05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับบรรยากาศอันเหน็บหนาว นำท่านชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นอันสวยงามที่ ผานกแอ่น
 
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) หลังอาหารเตรียมตัวให้พร้อม วันนี้เราจะต้องเดินเที่ยวกันทั้งวัน ชมทุ่งหญ้า ป่าสน ชม น้ำตกเพ็ญพบใหม่, น้ำตกโผนพบ, น้ำตกเพ็ญพบ, น้ำตกถ้ำใหญ่, ป่าเมเปิ้ล, น้ำตกธารสวรรค์ ชม สระอโนดาด บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิค (มื้อที่ 5) หลังอาหารชม ผานาน้อย ผาเหยียบเมฆ ผาแดง แล้วมารอชมพระอาทิตย์ตกดินที่ ผาหล่มสัก สัญลักษณ์ของภูกระดึง ที่ว่ากันว่าใครมาภูกระดึงแล้วมาไม่ถึงผาหล่มสัก ถือว่ามาไม่ถึงภูกระดึง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก (ระยะทางอาจจะไกลหน่อย ประมาณ 9 กม.และหนาวเย็น ควรเตรียมอุปกรณ์กันหนาวให้พร้อม ทุกคนควรมีไฟฉายเป็นของตัวเองเพื่อความสะดวก)
 
เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหาร พักผ่อนกันตามอัธยาศัย......Zzzz
  
: ภูกระดึง ~ กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) จากนั้นเก็บสัมภาระให้ลูกหาบ ออกเดินทางกลับตีนภูตามเส้นทางเดิม (ใช้เวลาเดินทางกลับประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง)
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารตีนภู (มื้อที่ 8) หลังอาหารจัดเก็บสัมภาระขึ้นรถ ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะให้ท่านซื้อของฝากกลับบ้านที่ ตลาดกลางดง
 
22.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 4,900 บาท (พักบ้านอุทยานฯ 4-10 ท่าน)
ผู้ใหญ่ ท่านละ 4,500 บาท (พักเต็นท์ 2 ท่าน)
กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

อัตรานี้รวม