โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์เนปาล
  

ทัวร์เนปาล กาฐมัณฑุ ชมเทือกเขาหิมาลัย
(5 วัน 4 คืน)

: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ~ กาฐมัณฑุ ~ เมืองปัคตะปูร์ ~ ธุลิเขล
08.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ การบินไทย เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
10.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงกาฐมัณฑุ ( KATHMANDU )ประเทศเนปาล โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 319 (บนเครื่องมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
 
12.45 น.

ถึง ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล ตามเวลาท้องถิ่น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  (เวลาของประเทศเนปาล ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 15 นาที)

เมืองปัคตะปูร์
  BHAKTAPUR CITY ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าและมีความรุ่งเรือง มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักไม้ จัตุรัสปัคตะปูร์ดูร์บาร์  BHAKTAPUR DURBAR SQUARE ที่ประกอบด้วย ประตูทองคำ  GOLDEN GATE ที่มีการแกะสลักงดงามและสมบูรณ์ มีการประดับตกแต่งลวดลายด้วยเทพและเหล่าอสูรต่างๆอย่างละเอียดประณีต เป็นลานเข้าไปสู่พระราชวังนาม พระราชวัง 55 พระแกล  THE PALACE OF 55 WINDOWS พระราชวังแห่งนี้มีระฆังทองสัมฤทธิ์ แขวนอยู่เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “ระฆังหมาเห่า” ซึ่งในสมัยก่อนมีไว้เพื่อตีบอกเวลาด้วยความงดงามของเมืองนี้ จึงเคยถูกจำลองเป็นฉากในภาพยนตร์ “LITTLE BUDDHA” รวมถึงละครของเมืองไทยของเราด้วยเช่นกัน
ทัวร์เนปาล

มณฑปเนียตะโปละ เป็นมณฑปที่สูงที่สุดในเนปาล สวยโดดเด่นด้วยหลังคา 5 ชั้น วัดนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้
ทัวร์เนปาล

เมืองธุลิเขล
ซึ่งเมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองกาฐมัณฑุ 30 กิโลเมตร สัมผัสบรรยากาศแบบดั้งเดิมของเนปาล ในอดีตเคยเป็นเส้นทางการค้าระหว่างเนปาลและทิเบต
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย...
 
ที่พัก โรงแรม Himalayan Horizon Resort
 
: ธุลิเขล ~ โปขรา ~ น้ำตกเดวี่ ~ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา
05.30 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นผ่านแนวเทือกเขาหิมาลัย
 

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโปขรา (ใช้เวลาบินประมาณ 25 นาที) ถึง เมืองโปขรา เป็นเมืองแห่งมนต์เสน่ห์อยู่ในวงล้อมหุบเขา เป็นจุดชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยทางฝั่งตะวันตกได้ใกล้ที่สุด หุบเขาแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม
 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านชม

เมืองนี้กลางวันอากาศร้อน  เนื่องจากอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเนปาล ความสูงเพียง 900 เมตรจากระดับน้ำทะเล ในบรรดาเมืองที่เราไปเที่ยวเมืองนี้จะอุ่นที่สุด

น้ำตกเดวี่ น้ำตกแห่งนี้มีความมหัศจรรย์ เพราะตัวน้ำตกทิ้งตัวจากลำธารลงสู่ช่องเขาเบื้องล่างลึกลงไปกว่า 100 เมตร และไหลผ่านเมืองโปขราสู่นอกเมือง

ล่องเรือชมทะเลสาบเฟวา ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเนปาล ชมวิวทิวทัศน์ของ ยอดเขามัจฉาปูชเร ที่สูงตระหง่านกว่า 6,977 เมตร ซึ่งยอดเขานี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย
ทัวร์เนปาล

วัดบาราฮิ ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบและนำท่านสักการะ เทพธิดาอจิมา เทพธิดาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองนี้
ทัวร์เนปาล
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย...
 
ที่พัก โรงแรม Mount Kailash Resort หรือเทียบเท่า
 
: โปขรา ~ ยอดเขาซารางก็อต ~ วัดบินดาบาซิน ~ กาฐมัณฑุ ~ ช้อปปิ้งย่านทาเมล
05.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาซารางก็อต เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับชม ยอดเขามัจฉาปูชเร ยอดเขาอรรณาปุรณะ ทั้ง 5 ยอด โดยเฉพาะยอดเขาอรรณาปุรณะ ที่สูงเป็นอันดับ 10 ของโลก ยอดเขาธาละคิรี ยอดเขามนะสลู และวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงาม ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย
ทัวร์เนปาล

วัดบินดาบาซิน ซึ่งเป็นวัดที่ชาวเนปาลจะมาขอในเรื่องของความรัก เป็นเทพธิดาอีกองค์ที่ชาวเนปาลให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก
 

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ กาฐมัณฑุ ระหว่างเส้นทางโปขราไปกาฐมัณฑุ ( ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง )ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเนปาลแบบชนบท และวิวทิวทัศน์สองข้างทางอันงดงามของสายน้ำสลับกับเทือกเขา ต้นไม้ ดอกไม้นานาพันธุ์
ทัวร์เนปาล
 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ริเวอร์ไซด์ สปริง รีสอร์ท

หลังอาหารออกเดินทางกันต่อ สู่ เมืองธุลิเขล เส้นทางผ่านแม่น้ำและภูเขาที่สลับซับซ้อนเพื่อเข้าสู่ กาฐมัณฑุ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล สินค้าที่น่าสนใจ อาทิเช่น โปสการ์ดรูปวิวทิวทัศน์และสถานที่ท่องเที่ยว รองเท้า ผ้าคลุมไหล่ พรม กระเป๋านานาชนิด หมวกไหมพรม เสื้อยืด
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารครัวไทย หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย...
 
ที่พัก โรงแรม Mirage Lords Inn หรือเทียบเท่า
 
: กาฐมาณฑุ ~ จัตุรัสกาฐมาณฑุ ~ เจดีย์สวยมภูวนาถ ~ เมืองปะฏัน ~ ระบำเนปาลี
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านชม

พระราชวังกาฐมัณฑุ หรือ HANUMANDHOKA OF KATHMANDU DURBAR SQUARE  ชมอาคารแบบยุโรปสีขาว มีหอสูง 9  ชั้น เรียกว่า หอพสันตปุร์  BASANTAPUR TOWER เป็นพระราชวังที่ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมอันสำคัญในราชวงศ์ และเป็นที่กษัตริย์ประกอบพิธีราชาภิเษกขึ้นครองราชย์สมบัติอีกด้วย
ทัวร์เนปาล

ตำหนักกุมารี KUMARI BAHALและเข้าเฝ้าเทพธิดากุมารี ที่ชาวเนปาลเชื่อว่าเป็น “ เทพในร่างมนุษย์ “ เป็นเทพเจ้าที่มีชีวิต โดยคัดเลือกมาจากบุตรสาวในตระกูลศากยะวงศ์

กาฐมณฑป KASTHAMANDAP อาคารไม้เก่าแก่ ต้นกำเนิดชื่อเมืองกาฐมัณฑุ ซึ่งสร้างจากไม้เพียงต้นเดียว ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ.2522
ทัวร์เนปาล

เจดีย์สวยมภูวนาถ SWAYAMBHUNATH หรือ วัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธที่ยิ่งใหญ่ กล่าวกันว่ามีอายุกว่า 2,500 ปี ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ ในปีพ.ศ. 963 สถูปเป็นทรงโอคว่ำขนาดใหญ่ที่มีสีขาวนวลตา เหนือองค์สถูปขึ้นไปเป็นแทนบัลลังก์สี่เหลี่ยมทั้งสี่ด้านมีภาพเขียนสีรูป “ดวงตาเห็นธรรม” ของพระพุทธเจ้าทั้งสี่ทิศ และเป็นสถานที่ ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูได้อย่างลงตัว ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ.2522
ทัวร์เนปาล
 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม

เมืองปะฏัน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ลลิตาปูร์” เมืองแห่งศิลปะอันวิจิตรงดงามที่สำคัญ 1 ใน 4 เมือง แห่งหุบเขากาฐมัณฑุ หุบเขามรดกโลกตั้งแต่ ค.ศ.1979 สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ นำท่านเดินชมบรรยากาศเมืองปะฏัน
ทัวร์เนปาล

จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์  PATAN DURBAR SQUARE ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จัตุรัสนี้ประกอบด้วยพระราชวังโบราณ
ทัวร์เนปาล

กฤษณะ มัณฑีร์  KRISHNA TEMPLE ที่สร้างด้วยหินแกรนิตทั้งหลัง เป็นต้นแบบของงานสถาปัตยกรรมแบบศิขรของเนปาลและยังเป็นวัดเดียวในเนปาลที่มียอดเจดีย์ 21 ยอด

วัดทอง หรือ GOLDEN TEMPLE  เป็นวัดในพุทธศาสนาที่มีความสำคัญมากในปะฏัน สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ภายในวัดประกอบไปด้วยพระพุทธรูปทองคำและพุทธรูปมากมาย ล้วนแล้วแต่เป็นพระพุทธรูปที่มีคุณค่า  หลังคาทำด้วยแผ่นทองเป็นเส้นยาวลงมาจรดพื้น สร้างตามความเชื่อที่ว่าจะเป็นเส้นทางที่เดินไปสู่สรวงสวรรค์
ทัวร์เนปาล
 

เย็น บริการอาหารเย็น แบบพื้นเมือง ณ ภัตตาคารอุสซับ UTSAV พร้อมชม การแสดงนาฏศิลปะพื้นเมืองเนปาล ชม การแสดงระบำเนปาลี ดั้งเดิมหลากหลายชุด จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก
 
: กาฐมาณฑุ ~ เจดีย์พุทธนาถ ~ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านชม

เจดีย์พุทธนาถ BOUDHANATH ชุมชนของชาวทิเบต โบราณสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาล มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้ามองไปรอบทิศ บนฐานแปดเหลี่ยม ซึ่งโดยรอบฐานรายล้อมด้วยกงล้อภาวนา รวมทั้งมีวัดทิเบตให้สักการะ นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่น่าสนใจมากมายที่ตั้งเรียงรายขายอยู่รอบเจดีย์ ปีพ.ศ.2502 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัน
ทัวร์เนปาล ทัวร์เนปาล
 

13.55 น. ออกเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 320 (บนเครื่องมีบริการอาหาร)
 
18.30 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 35,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 34,900 บาท(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,500 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย
ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ค่าโรงแรม 4 คืน
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่าวีซ่าเนปาล และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
สัมภาระท่านละ 20 กิโลกรัม
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์และคนขับรถ รวมทั้งทริป 30 ดอลล่า หัวหน้าทัวร์ 250 บาท เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
ส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัท

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
dtac 090 909 9499
AIS 084 451 5599
dtac 085 076 9955
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 20 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และควรมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม กรณีเป็นเล่มใหม่ กรุณาแนบเล่มเก่ามาด้วย
รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 3 รูป
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

100/19 หมู่บ้านสิรธานี มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 090 909 9499 Line : changnoiholiday Facebook : ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า