โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์พม่า
  

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม
พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวดากอง

(3 วัน 2 คืน)

: ท่าอากาศยานดอนเมือง ~ ย่างกุ้ง ~ เจดีย์ไจปุ่น ~ หงสาวดี ~ พระธาตุมุเตา ~ พระราชวังบุเรงนอง ~ พระธาตุอินทร์แขวน
04.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 1 เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
07.15 น. ออกเดินทางจาก ท่ากาศยานดอนเมือง สู่สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า แอร์ เอเชีย (FD) เที่ยวบิน FD251 ** ใช้เวลาบิน 1.15 ชั่วโมง **
08.00 น. นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองหงสาวดี หรือคนมอญเรียกว่า เมืองพะโค (Bago) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง ระยะทางประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. เมืองหงสาวดีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานทั้งทางด้านพระพุทธศาสนา และ ประวัติศาสตร์ชาติพม่า ระหว่างทางนำท่านนมัสการ เจดีย์ไจปุ่น มีอายุมากกว่า 500 ปี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ที่มีความงดงามเป็นเอกของศิลปะแบบมอญ ประกอบด้วยสมณะโคดม (ทิศเหนือ) พระโกนาคม (ทิศใต้) พระกกุสันโธ (ทิศตะวันออก) และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสตรีสี่พี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนว่าจะไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ แต่หลังจากนั้นไม่นาน 1 ในสี่สาว ได้หนีไปแต่งงาน ทำให้พระพุทธรูปองค์หนึ่งได้เกิดพังทลายทันที ต่อมาได้มีการบูรณะพระพุทธรูปองค์ที่พังทลายใหม่ ทำให้พุทธรูปองค์นี้มีลักษณะสวยงาม ดูใหม่แตกต่างไปจากองค์อื่น ระหว่างทางผ่านชม ความงดงามของ เจดีย์ซูเลย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมกลางเมืองย่างกุ้ง สร้างในสมัยที่อังกฤษยังปกครองพม่าอยู่
นำท่านชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้าน คู่เมืองและ ที่สำคัญ เป็น  1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า พระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอร์ (Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งครั้งก่อนเป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริย์ ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนอง และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดีย์องค์นี้ สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ ที่พระเจ้าหงสาตะบินชเวตี้ ใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์ เจดีย์องค์นี้เคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแล้วถึง 4 ครั้ง ทำให้ปลียอดของเจดีย์หักลงมา แต่ด้วยความศรัทธาที่ชาวเมืองมีต่อเจดีย์องค์นี้จึงได้ทำการสร้างเจดีย์ชเวมอดอร์ขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ. 2497 ด้วยความสูงถึง 374 ฟุต (ครั้งแรก ของเดิมสร้างสูง 70 ฟุต) นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่พังลงมาก็ได้ตั้งไว้ที่มุมหนึ่งขององค์เจดีย์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดีย์องค์ปัจจุบัน ท่านจะได้นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์และสามารถนำธูปไปค้ำยอดของเจดีย์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งเปรียบเหมือนดั่งการค่ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป
ได้เวลาอันสมควร นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง (Kanbawza Thardi Palace) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจ้านันทบุเรง ซึ่งพระราชวังเดิมนั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็นตัวประกัน มีการค้นพบเสาและกำแพงเดิมที่ถูกฝังอยู่ในดิน รัฐบาลพม่าได้ทำการขุดค้นสร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ โดยถอดแบบจากของเดิมซึ่งพระตำหนักที่ประทับบรรทมสีทองเหลืองอร่าม ที่ดูโดดเด่นชวนมองในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่า และท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าการก็ดูโดดเด่น ด้วยสถาปัตยกรรมพม่าสีทองเหลืองอร่ามทั้งภายนอกและภายใน ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับคำสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจำลองพระราชวัง
และตำหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา ตัวใหญ่ ท่านละ 1 ตัว ** หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ คิมปุนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้โท) เพื่อเตรียมขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน ระหว่างทางผ่านชม แม่น้ำสะโตง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่สมเด็จพระนเรศวร กำลังรวบรวมคนไทยเพื่อกลับเมืองอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตามซึ่งนำทัพโดยสุรกรรมมา แม่ทัพกองหน้าของพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวงยกติดตามกองทัพไทย กองหน้าของพม่าตามมาทันที่ริมแม่น้ำฝั่งสะโตง ในขณะที่ฝ่ายไทยได้ข้ามแม่น้ำไปแล้ว สมเด็จพระนเรศวรได้คอยป้องกันมิให้ข้าศึกตามมาได้ จึงได้มีการปะทะกันที่ริมฝั่งแม่น้ำสะโตงแห่งนี้ สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้ปืนคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมา แม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพพม่าเห็นแล้วขวัญเสียจึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดีโดยพลัน พระแสงปืนที่พระองค์ใช้ยิงสุรกรรมมาตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า “ พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง ” นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็นเครื่องราชูปโภค ยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ . . ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึง คิมปุนแคมป์ เพื่อทำการเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น (รถบรรทุกหกล้อ เป็นรถประจำเส้นทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้) เดินทางสู่ยอดเขา . . ** กรุณาเตรียมกระเป๋าใส่เสื้อผ้าใบเล็กเพื่อแยกสัมภาระสำหรับพักค้างคืน 1 คืน ที่พระธาตุอินทร์แขวน **
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้ว นำท่านชมความงดงามยามค่ำคืนของ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า พระธาตุอินทร์แขวน หรือ เจดีย์ไจ้ทีโย (Kyaikhtiyo Pagoda or Golden Rock) แปลว่า ก้อนหินทอง พระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยู่ที่เมืองไจ้โท อำเภอสะเทิม เขตรัฐมอญ ของพระเทศพม่า อยู่บนยอดเขา เหนือระดับน้ำทะเล 3,615 ฟุต สูง 5.5 เมตร มีลักษณะเด่นเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ ตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อม ทำให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจำปีเกิดของชาวล้านนา พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะและยังเป็นพระธาตุประจำปีจอ (สุนัข) ที่คนเกิดปีนี้ต้องไปนมัสการสักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิต องค์พระธาตุอินทร์แขวนแห่งนี้มีความหมายแทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ และชาวพม่ายังมีความเชื่อต่อไปอีกว่า ถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ 3 ครั้ง ผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนาทุกประการ ชมความสวยงามยามค่ำคืน ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทันใจ พระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งเป็นนักพรตที่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่ง ท่านสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน หากต้องการสักการะกลางแจ้ง เป็นเวลานานหรือตลอดคืน ควรเตรียมเครื่องกันหนาว เสื้อกันหนาว กันลม หมวก ผ้าห่ม หรือผ้าพันคอ สวมถุงเท้า เบาะรองนั่ง เพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก และอากาศในเวลากลางคืนค่อนข้างเย็น มีน้ำค้าง ควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม พระเจดีย์จะเปิดตลอดทั้งคืน พระธาตุอินทร์แขวนนี้ เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พ.ศ. 2534 มาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรม เรื่อง “ เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน ”

คำแนะนำ . . ** ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคำเปลวไปเพื่อปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวนได้ **
** เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษเท่านั้น ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้ **
** ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษที่เข้าไปปิดทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา 22.00 น. **
 
: พระธาตุอินทร์แขวน ~ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ~ ย่างกุ้ง ~ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
05.00 น. สักการะ พระธาตุอินทร์แขวนในยามเช้า หรือ ใส่บาตรพระสงฆ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพโดยรอบของพระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา มานานนับพันปีโดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไป จะดูคล้ายว่าลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์นำไปแขวนไว้กลางอากาศ นับเป็นอัศจรรย์เจดีย์ชาวพม่ามีความเชื่อว่าองค์พระธาตุนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ** กิจกรรมนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าแต่ละท่าน **
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่คิมปุนแคมป์ เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดีนำท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha) (พระร่วมสมัยกับปราสาทบันทายสรี ของกัมพูชา) เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์อันดับสองของเมืองหงสาวดีรองจากพระธาตุมุเตา และเป็นพระพุทธไสยาสน์ที่มีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าเมงกะติปะ พศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอำนาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน พระพุทธไสยาสน์ไม่ได้รับการดูแลจนกลายเป็นกองอิฐจมอยู่ในโคกดินจนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษสร้างทางรถไฟสายพม่า จึงขุดพบพระนอนองค์นี้ จากนั้นปี พ.ศ. 2491 หลังจากพม่าได้รับเอกราชจึงได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์โดยการทาสี ปิดทอง ใหม่หมดทั้งองค์อย่างที่ปรากฏในปัจจุบัน ที่นี่ . . ท่านสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ไม้จันทร์หอม ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพิมพ์รูปต่างๆ ในบริเวณวัด
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านนมัสการ สถานที่สำคัญ  ซึ่งเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า สถานที่แห่งนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต   พระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาล องค์พระมหาเจดีย์ เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูง 109 เมตร ประดับเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และ บุษราคัมอีก 2,317 เม็ด และยังมีเพชรเม็ดใหญ่ประดับอยู่บนยอดเจดีย์ พระมหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคำโอบหุ้มอยู่น้ำหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองคำแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ ว่ากันว่า ทองคำที่ใช้ในการก่อสร้าง และซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก รอบๆฐาน พระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ด้าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชร และ พลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น เป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเมีย (ปีม้า) และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่า และ ชาวต่างชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ทำเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆ ที่เรียกว่า พญาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีตำนาน และภูมิหลังความเป็นมาด้วยกันทั้งสิ้น ชมระฆังใบใหญ่ที่ทหารอังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ำย่างกุ้งเสียก่อน ทหารพยายามกู้ขึ้นมาเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จภายหลังชาวพม่าช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมสำเร็จ จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ ความสามัคคี ซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ โดยให้ผู้มาเยือนตีระฆัง 3 ครั้ง แล้วอธิษฐาน ขออะไรก็จะได้ดั่งต้องการ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุด ท่านจะได้เห็นสีของอัญณีแตกต่างกันออกไป ภายในประดิษฐานพระประธาน สำหรับให้ประชาชนมา กราบไหว้บูชา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าพัก New Ayer Hotel in Yangon / Millenium Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: สิเรียม ~ วัดพระหินอ่อน ~ ช้างเผือก ~ เจดีย์โบตาทาวน์ ~ เทพทันใจ ~ เทพกระซิบ ~ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ~ ตลาดสก็อต
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองสิเรียม  ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่อเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งแต่ในสมัย นายพล ฟิลิป เดอ บริโต ยี นิโคเต จนมาสิ้นสุดเมื่อปี พ.ศ. 2156 ร่วมสมัยพระเจ้าทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา ท่านจะเห็นเศษซากกำแพง สไตล์ ลูซิตา เนียนบาโรก (Lusitanian Baroque ) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำอิระวดี นำท่านนั่งเรือแจว ชม(Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม ชมเกาะแห่งความมหัศจรรย์นี้ เพราะไม่ว่าน้ำจะสูงขึ้นสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวันน้ำท่วมเกาะได้ ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ นำท่านไหว้สักการะเพื่อขอพร พระจกบาตร หรือ พระอุปคุป ที่เป็นที่นับถือของชาวพม่า สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวใหญ่นับร้อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ำ

นำท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์ จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ พบพระพุทธรูปทอง เงิน สำริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลีตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐาน นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปรารถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนำให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึงกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมความปราถนาที่ขอไว้  จากนั้นนำท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า อะมาดอว์เมี๊ยะ ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกัน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง และ สลัดกุ้งมังกร ** จากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน ที่วัดเจาทัตยี เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ มีพระโอษฐ์สีแดง พระพักตร์และขนตาที่งดงาม ดวงตาของท่านเป็นแก้วที่สั่งผลิตมาจากต่างประเทศ สูง 6 ชั้น ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1966 แทนองค์เดิมที่เคยสร้างขึ้นในปี 1907 โดยมีโครงเหล็กความยาว 65 เมตร กันและหลังคาคลุมถึง 6 ชั้น พระนอนองค์นี้มีขนาดใหญ่กว่าพระนอนชเวตาเลียวที่เมืองหงสาวดี รอบองค์พระอุโบสถมีพระสงฆ์จำนวนกว่า 600 องค์ประดิษฐานอยู่ องค์พระห่มจีวรที่มีความพริ้วไหวสมจริงและเองเดินมายังปลายสุดพระบาทของพระนอนองค์นี้ ตรงพระบาทมีรูปมงคล 108 ประการ สลักอยู่

นำท่านนมัสการ พระหินอ่อน แห่ง วัดเจ้าดอจี (Marble Buddha) ซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปทำจากหินอ่อนองค์ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่าประดิษฐานอยู่ พระพุทธรูปสร้างในสมัยนายพลตานฉ่วย มีการขุดพบหินอ่อนก้อนใหญ่ที่สุดที่ยะไข่ จึงได้มีการแกะสลักบางส่วน และจัดส่งมาที่ย่างกุ้งแกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ นำมาแกะสลักจนแล้วเสร็จโดยพระพุทธรูปมีสีขาวสะอาดไม่มีตำหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งพระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสิงคโปร์ และศรีลังกา ยกขึ้นหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังมีการนำหินที่เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาท ซ้าย ขวา ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหลังพระพุทธรูป พระหินอ่อนจะถูกนำเก็บไว้ในห้องกระจกติดแอร์ เพราะคุณสมบัติของหินอ่อนหากโดนอากาศร้อนจะทำให้เนื้อหินแตกร้าวได้
นำท่านชมความน่ารัก แสนรู้ ของ ช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัว มีลักษณะทั้ง 9 ประการตรงตามตำราโบราณ ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน จำนวน 3 เชือก

นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก อัญมณี หยกพม่า ผ้าทอ ผ้าปักพื้นเมือง เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น ** หากท่านซื้ออัญมณีหรือสินค้าที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากศุลกากรอาจขอตรวจสอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศุลกากร เป็นกรณี **
17.30 น. ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่FD254 ** ใช้เวลาบิน 1.05 ชั่วโมง **
19.05 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 12,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 11,900 บาท (มีเตียงเสริม)
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) ท่านละ 11,900 บาท (พักกับผู้ปกครอง)
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชีย
ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์พม่าและคนขับรถพม่า 500 บาท เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
dtac 090 909 9499
AIS 084 451 5599
dtac 085 076 9955
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 20 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง
หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
changnoiholiday Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า