โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์ลาว
  

ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก ปราสาทหินวัดพู
คอนพะเพ็ง หลี่ผี ตาดฟาน ตาดผาส้วม

(5 วัน 4 คืน)

: กรุงเทพฯ อุบลราชธานี
19.00 น.
พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
19.30 น.
นำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ สู่ จ.อุบลราชธานี บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ
 
: อุบลราชธานี ปากเซ ปราสาทหินวัดพู
06.00 น.
อรุณสวัสดิ์ที่ตัวเมืองอุบลฯ บริการอาหารเช้าที่โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ อุบลฯ (มื้อที่ 1) หลังอาหารออกเดินทางสู่ด่านต.ม.ไทย-ลาวที่ ช่องเม็ก ตรวจเอกสารผ่านแดน เดินทางสู่ เมืองโพนทอง แขวงนครจำปาสัก ข้ามสะพานแขวน - แม่น้ำโขงสู่ เมืองปากเซ (ระยะทางประมาณ 42 กม.) นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรม ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องละ 2 ท่าน)
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารริมแม่น้ำโขง (มื้อที่ 2) หลังอาหารออกเดินทางสู่ นครจำปาสัก ข้ามแพขนานยนต์ไปชม ปราสาทหินวัดพู ชมสถาปัตยกรรมโบราณอันยิ่งใหญ่สมัยโคปุระของขอมโบราณอายุก่อนนครวัด เป็นศิลปะแบบบาปวน (มรดกโลกแห่งลาวใต้) สมควรแก่เวลานำท่านเยี่ยมชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขงของชาวจำปาสัก และนำท่านเที่ยวชม ตลาดปากเซ ในตอนเย็นและนำท่านชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงามริมแม่น้ำเซโดนกับแม่น้ำโขง
18.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหารริมแม่น้ำโขง (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนหรือท่องราตรีเมืองปากเซกันตามสบาย... (พักโรงแรมจำปาสักแกรนด์ ห้องละ 2 ท่าน)
 
: น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งของฝากที่ ตลาดดาวเรือง (ตลาดเช้าเมืองปากเซ) จากนั้นออกเดินทางสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง (ระยะทางประมาณ 150 กม.) ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาวในชนบทระหว่างเส้นทางไปน้ำตกคอนพะเพ็ง ชมมหานทีอันยิ่งใหญ่กลางแม่น้ำโขง สมญานาม แองการ่าแห่งเอเซีย พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารทัวร์ลาวที่น้ำตกคอนพะเพ็ง (มื้อที่ 5) หลังอาหารออกเดินทางสู่ บ้านนากะสัง นำท่านลงเรือลำใหญ่ ล่องเรือลัดเลาะตามแก่งแม่น้ำโขงสู่ บ้านดอนคอน จากนั้นนั่งรถสองแถวท้องถิ่นสู่ แก่งหลี่ผี ผ่านหมู่บ้านชุมชนริมแม่น้ำโขง ชม หัวรถจักรโบราณ และ สะพานรถไฟประวัติศาสตร์ ร่องรอยแห่งอาณานิคมฝรั่งเศสและชมทัศนียภาพอันสวยงามของแก่งหลี่ผี (แก่งกลางแม่น้ำโขง) สมญานาม มหานทีสี่พันดอน สมควรแก่เวลาเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย
19.00 น.
บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย..
 
: น้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดผาส้วม หมู่บ้านชนเผ่า ช่องเม็ก กรุงเทพฯ
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน แวะชม ไร่ชา กาแฟระหว่างทาง ชมดินแดนแห่งที่ราบสูงโบลิเวนแห่งลาวใต้ ชมน้ำตกอันสวยงามของ น้ำตกตาดฟาน (ระยะทางประมาณ 35 กม.) จากนั้นออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดผาส้วม
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารน้ำตกตาดผาส้วม (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านชมความสวยงามของ น้ำตกตาดผาส้วม และ น้ำตกหมากแฮว จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชนเผ่าลาวสูง พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย ออกเดินทางกลับสู่ ช่องเม็ก ตรวจเอกสารผ่านแดน พร้อมซื้อของฝากกลับบ้าน อาทิ เหล้า ไวน์ ผ้าทอ ผ้าไหม และสินค้าปลอดภาษีนานาชนิดที่ ตลาดช่องเม็ก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี แวะซื้อของฝากจากเมืองอุบลฯ อาทิ หมูยอ ปลาส้ม แหนม
18.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารกอลฟ์เฟอร์เฮ้าท์ จ.อุบลราชธานี (มื้อที่ 9) หลังอาหารเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
: กรุงเทพฯ
04.00 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

วัดพูคอนพะเพ็ง ตาดฟาน ผาส้วม จำปาสักพาเลช

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 6,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 5,900 บาท (มีเตียงเสริม)
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) ท่านละ 4,900 บาท (ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

อัตรานี้รวม

ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าล่องเรือแม่น้ำโขง
ค่าอาหาร ตามที่ระบุในโปรแกรม พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศลาว
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์ลาว ท่านละ 200 บาท หัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท 5 วัน 150 บาท เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าบัตรประชาชน เพื่อจองทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 2,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
dtac 090 909 9499
AIS 084 451 5599
dtac 085 076 9955
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 20 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง
หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
changnoiholiday Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า