โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์ลาว
  

ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์
(7 วัน 6 คืน)

: กรุงเทพฯ หนองคาย
19.00 น.
พบกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
: หนองคาย เวียงจันทน์ วังเวียง
06.30 น.
ถึง หนองคาย เมืองน่าอยู่อันดับ 7 ของโลก ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว ทานอาหารเช้านำท่านไป สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว เพื่อข้ามสู่ดินแดนที่เปี่ยมด้วยมิตรภาพ และน้ำใจ ผ่านพิธีการตรวจคนขาออกเมืองที่ด่าน ตม.ขึ้นรถตู้ปรับอากาศนำท่านสู่ วังเวียง
12.30 น.
นำท่านรับประทานอาหารกลางวันริมแม่น้ำซอง ชมทิวทัศน์ที่สวยงามเกินบรรยาย อิ่มแล้วเลือกทำกิจกรรมที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นขี่จักรยาน พายเรือ ล่องห่วงยาง หรือ เลือกนอนพักผ่อนริมน้ำซอง เขียนไดอารี่ สวรรค์ของคุณอยู่ที่ริมน้ำซองนะสิบอกไห่
18.00 น.
บริการอาหารเย็น ร้านอาหารเจ้าอร่อยของวังเวียง หลังอาหรเดินเที่ยวเล่นชมเมือง ใครอยากไปนอนนับดาว หรือไปนวดแผนลาว บอกได้ไกด์ชอบ
 
: วังเวียง หลวงพระบาง พระธาตุหมากโม วัดเชียงทอง วัดชุมสี พระธาตุพูสี
06.00 น.
ออกชมตลาดวังเวียงยามเช้า ชิมอาหาร ขนมพื้นเมือง ชมวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง พร้อมบริการอาหารเช้าหลังอาหารล้อหมุนมุ่งสู่หลวงพระบาง ระหว่างทางชมทิวทัศน์ที่สวยงาม แวะถ่ายรูปตามใจเรียกร้อง
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันแบบง่าย ๆ แต่เปี่ยมด้วยรสซาดแบบลาว ๆ
14.00 น.
ถึง หลวงพระบาง เก็บของแล้วก็เริ่มเที่ยวกันเลย นมัสการ พระธาตุหมากโม วัดวิชุน
วัดเชียงทอง วัดชุมสี ขึ้นพระธาตุพูสี เก็บภาพอาทิตย์อัสดง
19.00 น.
บริการอาหารเย็น ร้านอร่อยของเมืองหลวงพระบาง หลังอาหารเดินชมตลาดนัดใต้แสงเทียนสุดแสนโรแมนติค เลือกซื้อ เลือกกิน สินค้า OTOP อิ่มแล้วไปออกกำลังกายในท่าบังคับของหนุ่มสาวชาวลาวที่ดิสโก้ เธค ดังหลวงพระบาง
 
: ตักบาตร ตาดกว่างสี พิพิธภัณฑ์ วัดใหม่ วัดแสน วัดพระบาทใต้
05.30 น.
ตื่นเช้าออกไปใส่บาตรข้าวเหนียวตามจารีตประเพณีที่ดีงาม จิตใจผ่องแผ้ว เบิกบาน
07.00 น.
ตื่นมาก็ต้องกินกาแฟ พบกันที่ ร้านสตาร์บัค แห่งเมืองหลวง (ประซานิยม) แกล้มด้วย
ปาท่องโก๋จิ้มนม กินข้าวเปียกเจ้าอร่อย
09.00 น.
ชม น้ำตกกวางสี น้ำตกสีเทอร์คอยส์ที่สวยงาม แวะนมัสการ พระธาตุโพนเพา
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน
13.00 น.
หลังอาหารพาท่านชม พระราชวังเก่า ซึ่งปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติลาว วัดใหม่ วัดแสน
17.00 น.
เที่ยววัด พระบาทใต้ กราบพระพุทธบาทจำลอง ชมอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขา
19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น ร้านแซ่บในเมืองหลวง พร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง
20.00 น.
ช้อปปิ้งตลาดมืดตามอัธยาศัยครับ
 
: หลวงพระบาง กิ่วกระจำ วังเวียง
07.00 น.
วันนี้ตื่นสายนิด ๆ แต่ถ้าใครยังศรัทธาแรงกล้าจะมาร่วมตักบาตรอีกก็เชิญครับ
08.00 น.
บริการอาหารเช้า
09.00 น.
ออกเดินทางสู่เมือง วังเวียง นครแห่งสายน้ำ ถ่ายรูปทะเลหมอกที่สวยงาม
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันในบรรยากาศเมืองในหมอกที่กิ่วกะจำ
17.00 น.
ถึงวังเวียงเข้าพักผ่อนที่พักริมน้ำซอง
18.30 น.
บริการอาหารเย็น ร้านอาหารเจ้าอร่อยของวังเวียง
20.00 น.
พักผ่อนตามสบาย สไตล์ดิบ ๆ ของบรรยากาศวังเวียง
 
: วังเวียง น้ำงึม เวียงจันทร์ หนองคาย วัดโพธิ์ชัย
07.00 น.
ตื่นชมทะเลหมอก ณ กุ้ยหลินเมืองลาว ชมตลาดเช้า
08.00 น.
บริการอาหารเช้าแสนอร่อย
08.30 น.
พร้อมออกเดินทาง ระหว่างทางแวะเที่ยว ถ้ำจัง
10.00 น.
ล่ำลาสายน้ำซองที่เงียบสงบ แล้วบอกว่าจะกลับมาใหม่
12.00 น.
ทานอาหารกลางวันที่ เขื่อนน้ำงึม กินปลาสด ๆ รสชาดหวานหอม พร้อมบรรยากาศ
14.00 น.
เดินทางเข้าเวียงจันทน์ แวะตลาดเช้า ชม วัดพระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว
วัดสีสะเกด วัดศรีเมือง สุดแต่เวลาจะอำนวย
17.00 น.
ข้ามสะพานมิตรภาพสู่แดนไทย กราบ หลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย
20.00 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
: หนองคาย กรุงเทพฯ
05.00 น.
กลับบ้านโดยสวัสดิภาพ แล้วนำความประทับใจไปเล่าให้เพื่อนอิจฉาเล่น
 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 10,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 9,900 บาท (มีเตียงเสริม)
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) ท่านละ 8,900 บาท (พักกับผู้ปกครอง)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 4,000 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากหน้าแรกหรือติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง **

อัตรานี้รวม

ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยว
ค่าที่พัก 4 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวในประเทศลาว, ค่าล่องเรือแม่น้ำโขง
ค่าอาหาร 15 มื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าข้าวเหนียวทำบุญตักบาตรตอนเช้า
ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น วันละ 50 บาท 5 วัน 250 บาท หัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท 5 วัน 250 บาท เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 2,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
AIS 08 4451 5599
dtac 08 5076 9955
dtac 09 5959 7420
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง
หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
@changnoiholiday Facebook :
@ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า