โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์กัมพูชา
  

ทัวร์เขมร นครวัด นครธม ปราสาทตาพรหม
(3 วัน 2 คืน)

: กรุงเทพฯ ปอยเปต เสียมเรียบ นครวัด พนมบาแค็ง
05.00 น.
สมาชิกพร้อมกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
05.30 น.
ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (บริการอาหารว่างและเครื่องดืมบนรถ)
09.30 น.
ถึง ตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแบบ VIP จากนั้นเปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศฝั่งเขมร นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ตามถนนหมายเลข 6 ผ่าน เมืองศรีโสภณ เมืองกอรัน ซึ่งเป็นถนนลาดยาง ระยะทาง 152 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
12.00 น.
ถึง เมืองเสียมเรียบ บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักทำภาระกิจ จากนั้นนำท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ ปราสาทนครวัด ซึ่งสร้างในกลางพุทธศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยของ พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เพื่อบูชาแด่ พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ ซึ่งมีความยาวกว่า 800 เมตร ชมภาพแกะสลักเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และเรื่องราวจากวรรณคดีเรื่อง รามายณะ รูปแกะสลักที่มีชื่อที่สุดก็คือรูปที่เทวดากับอสูรกวนเกษียรสมุทรด้วยเขาพระสุเมรุ และยังมีรูปแกะสลักนางอัปสรอีกถึง 1,635 นาง เราให้เวลาถ่ายรูปกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างเต็มที่ จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกที่ เขาพนมบาแค็ง ซึ่งสามารถมารถมองเห็นวิวของบารายตะวันตกขนาดใหญ่และปราสาทนครวัดได้อย่างชัดเจน
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมเมืองเสียมเรียบ ยามค่ำคืนกันตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์ (พักที่ KHEMARA ANGKOR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 2 คืน)
 
: ปราสาทพระขรรค์ ปราสาทนาคพัน ปราสาทแปรรูป ปราสาทตาแก้ว ตาพรหม
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทพระขรรค์ สร้างในพุทธศตวรรษที่ 18 สมัยพระเจ้าใชวรมันที่ 7 สร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชบิดา ปราสาทแห่งนี้เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งพระพุทธศาสนา ภายในมีอาคารทรงโรมัน ซึ่งยังระบุไม่ได้ว่าสร้างเพื่อจุดประสงค์ใด จากนั้นนำท่านสู่ปราสาทนาคพัน ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่กลางสระน้ำ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ เปรียบประหนึ่งน้ำจากสระอโนดาต ผู้ใดมาอาบหรือดื่มกิน เชื่อกันว่าสามารถรักษาโรคได้ จากนั้นนำท่านชม ปราสาทแปรรูป จัดเป็นปราสาทหลวงในรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 (พ.ศ. 1504) ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปยังเมืองพระนคร
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านชมปราสาทตาแก้ว สร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 และพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นต้นแบบของนครวัด จากนั้นนำท่านชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา ซึ่งปราสาทตาพรหมเป็นปราสาทที่สวยงามและน่าค้นหา จากนั้นนำท่านชมปราสาทบันทายกเดย เนื่องจากเป็นปราสาทขนาดเล็ก สามารถเดินเยี่ยมชม จากทิศตะวันออกตรงไปยังทิศตะวันตกโดยใช้เวลาไม่มากนัก จากนั้นสามารถเดินไปยังสระสรงซึ่งอยู่หน้าปราสาทได้
18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารกลับพักผ่อนตามอัธยาศัย......
  
: ปราสาทบายน ตลาดโรงเกลือ กรุงเทพฯ
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม สะพานนาคราช เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ลานช้าง ปราสาทบาปวน และ ปราสาทพิมานอากาศ ซึ่งอยู่ภายในเมืองพระนคร
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับตามเส้นทางเดิมสู่ด่านปอยเปต แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหิน ซื้อหินทรายแกะสลักระหว่างเส้นทาง
15.30 น.
ถึง ด่านปอยเปต ตรวจเอกสารผ่านแดนและให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีและเที่ยวชม ตลาดโรงเกลือ จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
21.30 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

ปราสาทบายนปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม ปราสาทนครวัด ปราสาทนครวัด

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 8,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 7,900 บาท (มีเตียงเสริม)
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) ท่านละ 6,900 บาท (ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 บาท
กรณีเป็นชาวต่างชาติ เพิ่มท่านละ 1,000 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากหน้าแรกหรือติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง **

อัตรานี้รวม

ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยว
ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่าอาหาร 7 มื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์และคนขับรถเขมร (50 บาท /คน/วัน 3 วัน 300 บาท หัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท 3 วัน 150 เด็กชำระเท่าผู้ใหญ)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 2,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
AIS 08 4451 5599
dtac 08 5076 9955
dtac 09 5959 7420
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง
หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
@changnoiholiday Facebook :
@ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า