โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์กัมพูชา
  

ทัวร์เขมร นครวัด นครธม ปราสาทตาพรหม กบาลสะเปียน ปราสาทบันทายสรี
(4 วัน 3 คืน)

: กรุงเทพฯ ปอยเปต เสียมเรียบ โตนเลสาป
05.00 น.
คณะพร้อมกัน หน้าตึกอื้อจือเหลียง ตรงข้ามลานพระรูป ร.6 (สวนลุมฯ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน) เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
05.30 น.
ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (มีอาหารว่างแจกบนรถ)
09.30 น.
ถึง ตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองผ่านด่านแบบวีไอพีที่ ด่านปอยเปต จากนั้นเปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศฝั่งเขมร นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ตามถนนหมายเลข 6 ผ่าน เมืองศรีโสภณ เมืองกอรัน ซึ่งสภาพถนนลาดยางเรียบร้อยแล้วครับ ระยะทาง 152 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 - 2.30 ชั่วโมง
12.00 น.
ถึง เมืองเสียมเรียบ บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักทำภาระกิจ จากนั้นนำท่านสักการะ องค์เจก องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านานและชาวเขมรให้ความเคารพนับถือกันมาก จากนั้นนำท่านชมหัวกะโหลกมากมายในครั้งที่สมัยเขมรแดงปกครองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ วัดใหม่ และนำท่าน ล่องเรือ ชมทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรใน โตนเลสาป ชมบรรยากาศยามเย็นและพระอาทิตย์ลับฟ้า
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมเมืองเสียมเรียบยามค่ำคืนกันตามสบาย...ราตรีสวัสดิ์
(พักที่ KHEMARA ANGKOR HOTEL หรือ SOMADEVI ANGKOR HOTE ระดับ 4 ดาว 2 คืน)
 
: ปราสาทตาพรม นครธม ปราสาทบายน ปราสาทพิมาณอากาศ นครวัด เขาพนมบาแคง
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารเดินทางไปชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา ซึ่งปราสาทตาพรหมเป็นปราสาทที่สวยงามและมีมนต์ขลังมาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม สะพานนาคราช เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ลานช้าง ปราสาทบาปวน และ ปราสาทพิมาณอากาศ ซึ่งอยู่ภายในเมืองพระนคร
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด ซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก นำท่านขึ้นชั้น 2 และชั้น 3 ของตัวปราสาทนครวัด (เรามีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรูปกันเต็มที่ครับ) จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์อัสดงที่ เขาพนมบาแค็ง ซึ่งท่านสามารถมารถมองเห็นวิวของบารายขนาดใหญ่และปราสาทนครวัดได้อย่างชัดเจน
18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา)
 
: ปราสาทบันทายสรี กบาลสะเปียน ปราสาทบันทายสำเหร่ ปราสาทนาคพัน
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารเดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี ซึ่งสร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) แต่มาเสร็จเอาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชโอรส เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนสูงอย่างสวยงามมาก ชมรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กบาลสะเปียน ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขา สร้างในปลายปีพุทธศตวรรษที่ 16 สมัยของพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 เป็นศิลปะแบบบาปวน ท่านจะพบกับน้ำตกขนาดเล็ก (มีน้ำในระหว่างเดือน ก.ย. - ก.พ. เท่านั้น) และศิวลึงค์นับพันอัน ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า "The River of The Thousand Lingas" ชมรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์ รูปพระพรหม พระศิวะ พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านชม ปราสาทบันทายสำเหร่ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 องค์ปราสาทคล้ายกับปราสาทหินพิมาย ชมเสาประดับผนังที่มีการแกะสลักลายเทพพนม และนำท่านชมความสวยงามของ ปราสาทนาคพัน ซึ่งปราสาทนี้พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์แม่น้ำทั้ง 5 ในอินเดีย ได้แก่ แม่น้ำคงคา แม่น้ำยมนา แม่น้ำเนรัญชลา แม่น้ำสินธุ และแม่น้ำพรหมบุตร ผู้ใดที่อาบหรือดื่มกินน้ำจากสระนี้ เชื่อว่าจะสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้
18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารกลับพักผ่อนตามอัธยาศัย......
  
: วัดใหม่ ช้อปปิ้ง ศรีโสภณ ปอยเปต กรุงเทพฯ
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านชม บารายตะวันตก สระเก็บน้ำขนาดใหญ่เหมือนทะเลสาป ซึ่งขุดขึ้นด้วยแรงงานคนในสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 เมื่อหนึ่งพันปีที่ผ่านมา ตรงกลางทะเลสาปมีเกาะเล็กๆซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทแม่บุญตะวันตก บารายนี้ขุดขึ้นมาเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในสมัยโบราณ นำท่าน ล่องเรือชมบรรยากาศยามเช้าของบารายตะวันตก จากนั้นนำท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ร้านปลอดภาษี อังกอร์มาร์เก็ต และนำท่านช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดปซาจ๊ะ (PSA JA MARKET) กันตามอัธยาศัย
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับตามเส้นทางเดิมสู่ด่านปอยเปต แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหิน ซื้อหินทรายแกะสลักระหว่างเส้นทาง
15.30 น.
ถึง ด่านปอยเปต ตรวจเอกสารผ่านแดนและให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีและเที่ยวชม ตลาดโรงเกลือ จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
21.30 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

ปราสาทบายนปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม ปราสาทนครวัด ปราสาทนครวัด

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 9,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 8,900 บาท (มีเตียงเสริม)
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) ท่านละ 7,900 บาท (พักกับผู้ปกครอง)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 บาท
กรณีเป็นชาวต่างชาติ เพิ่มท่านละ 1,000 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากหน้าแรกหรือติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง **

อัตรานี้รวม

ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยว
ค่าที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่าอาหาร 10 มื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์และคนขับรถเขมร (50 บาท /คน/วัน 4 วัน 400 บาท หัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท 4 วัน 200 เด็กชำระเท่าผู้ใหญ)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 2,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
AIS 08 4451 5599
dtac 08 5076 9955
dtac 09 5959 7420
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง
หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
@changnoiholiday Facebook :
@ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า