โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์อินเดีย
  

ทัวร์สิกขิม ดาร์จีลิ่ง ลาเชน ลาชุง หุบเขายุมถัง เทือกเขาหิมาลัย วัดรุมเต็ก ทะเลสาบฉางโก
(9 วัน 8 คืน)

: กรุงเทพ กัลกัตตา
13.30 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 แถว F เคาน์เตอร์ สายการบิน KING FISHER AIRLINES สายการบินระดับ 5 ดาวของอินเดีย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียดและเข้มงวดมาก เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น บนเครื่องมีบริการอาหารครับ)
16.15 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองกัลกัตตา โดยสายการบิน KING FISHER AIRLINES เที่ยวบินที่ IT 22G
17.15 น.
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกัลกัตตา (เวลาอินเดียช้ากว่าไทยประมาณชั่วโมงครึ่ง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย พักโรงแรม FORTUNE PARK PANCHWATI หรือเทียบเท่า
 
: กัลกัตตา พิพิธภัณฑ์อินเดีย - บักโดกรา (สีลิกูรี) ดาร์จีลิ่ง
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อินเดีย หรือ “จาดูการ์” ของเมืองกัลกัตตา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย ก่อตั้งเมื่อปี 1814 แต่เปิดให้คนเข้าชมในปี 1878 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่โตมาก มีห้องจัดแสดงทั้งหมด ๓๖ ห้อง รวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุไว้มากมาย เป็นอาคาร รูปแบบอิตาเลี่ยนล้อมรอบด้วย สนามหญ้าเขียวขจี สร้างขึ้นเพื่อใช้เก็บ “ทรัพย์สมบัติของชาติ” ชม อนุสาวรีย์วิคตอเรีย เป็นอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะของอังกฤษ เป็นอาคารขนาดใหญ่ ทำด้วยหินอ่อนทั้งหลัง หลังคาทำเป็นรูปโดม มีทั้งศิลปะของอังกฤษผสมกับของอินเดีย อาคารหลังนี้สูงใหญ่เด่นเป็นสง่าและเป็นที่เชิดชูของเมืองกัลกัตตา นอกจากนี้ ยังได้จัดให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองอีกด้วย
เที่ยง.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภายในประเทศ
15.05 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองบักโดกรา (สีลิกูรี) โดยสายการบิน KING FISHER AIRLINES เที่ยวบินที่ IT 2531
16.25 น.
ถึง สนามบินเมืองบักโดกรา (สีลิกูรี) หลังตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาร์จีลิ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
เย็น
ถึง เมืองดาร์จีลิ่ง เมืองที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,134 ม. เมืองพักตากอากาศของชาวอังกฤษที่อยู่บนภูเขาได้อย่างสวยงามจนได้รับฉายาว่าเป็น เมืองราชินีแห่งภูเขา ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานและเป็นเมืองที่มีใบชาที่ดีที่สุดในโลก เป็นชาที่มีกลิ่นหอมละมุ่น ซึ่งตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นไร่ชาที่เขียวชอุ่มอย่างสวยงาม นำท่านเข้าที่พัก พร้อมบริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย... (พักโรงแรม GYMKHANA RESORT หรือเทียบเท่า)
  
: ดาร์จีลิ่ง ไทเกอร์ฮิล สวนสัตว์ปมาจาร์ นัยดรู ไร่ชา กังต๊อก
05.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ ไทเกอร์ฮิลจุดชมวิวยอดเขาคันชังจังก้า สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นและบริสุทธิ์บนยอดเขา ชม “พระอาทิตย์ขึ้นที่ไทเกอร์ฮิล” ชมเทือกยอดเขาหิมาลัยที่สูงเสียดฟ้า โดยเฉพาะ ยอดเขาคันชังจังก้า ที่สูง 8,598 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ที่ถือว่ามีความสูงอยู่ในอันดับ 3 ของโลก และสูงที่สุดในแถบเทือกเขาหิมาลัยในด้านอินเดีย จากนั้นนำท่านชม วัดกูม ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของดาร์จีลิ่ง สร้างในปี ค.ศ. 1850 โดยลามะ ชาร์ลาป ยัคโช เป็นวัดในนิกายหมวกเหลือง
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านชม บาตาเซีย เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารกล้ากุรข่า สร้างเมื่อปี 1994 เที่ยวชม สถาบันการปีนเขาหิมาลัย ภายในพิพิธภัณฑ์ท่านจะได้ชมประวัติส่วนตัวและอุปกรณ์ต่างๆ ในการปีนเขา และชม สวนสัตว์ปมาจาร์ นัยดรู ที่นี่ท่านจะได้ชมสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สูงอาทิ ยัค หมีดำหิมาลัย หมีแพนด้า เสือไซบีเรีย นก เหยี่ยวและสัตว์อื่นๆอีกมากมาย แวะถ่ายรูป ไร่ชา ระหว่างทาง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดพื้นเมืองชอร์รัสต้า แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเมืองดาร์จีลิ่ง จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองกังต็อก เมืองหลวงประจำเมืองสิกขิม สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,780 เมตร เป็นชุมชนโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาณาจักร
เย็น
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักที่โรงแรม THE ROYAL DEMAZONG หรือเทียบเท่า)
(ให้เตรียมกระเป๋าใบเล็ก สำหรับใส่เสื้อผ้าไปพักที่หมู่บ้านลาเชนและหมู่บ้านลาชุง 2 คืน เพราะมีอุณหภูมิหนาวมาก อย่าลืมจัดเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นที่สุดไปด้วย ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรมในเมืองกังต๊อก)
 
: กังต๊อก ยอดเขาคันชังจุงก้า หมู่บ้านลาเชน
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารออกเดินทางสู่ หมู่บ้านลาเชน สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,750 เมตร เป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงามตัวเมืองโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย สัมผัสวิถีชีวิตพื้นเมืองของชาวลาเชนปา ระหว่างทางแวะชมวิวความงดงามของยอดเขาคันชังจุงก้าที่ จุดชมวิวตาชิ วิวพอยท์ สามารถมองเห็นความสลับซับซ้อนของเทือกเขาทางภาคเหนือได้ดีที่สุด แวะชม กระบี่ลงศก สถานที่แห่งนี้เป็นที่สาบานของหัวหน้าเผ่าเลปชา และหัวหน้าเผ่าคัมปาทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมสาบานจุดเริ่มต้นแห่งการก่อตั้งสร้างอาณาจักรสิกขิม
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่หมู่บ้านนาม็อก(ระหว่างทาง) (มื้อที่ 9) หลังอาหารออกเดินทางต่อ ในระหว่างเส้นทางเราจะแวะชม น้ำตกนากา หุบเขาแม่น้ำลาชุงชู น้ำตกทวิน น้ำตกบิมนาลา สัมผัสกับสายน้ำอันเย็นฉ่ำไปถึงขั้วหัวใจเลย เก็บภาพประทับใจระหว่างเส้นทาง
เย็น
ถึง เมืองลาเชน บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักที่ GURUDONGMAR LODGE หรือเทียบเท่า)
 
: หมู่บ้านลาเชน หมู่บ้านธางกู่ หุบเขาชอปตา หมู่บ้านลาชุง
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านธางกู่ ห่างจากลาเชนประมาณ 30 กิโลเมตร สูง 3,962 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สัมผัสกับอ้อมกอดเทือกเขาหิมาลัยสลับกับขุนเขา สายน้ำ ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เป็นช่วงของดอกไม้พื้นเมืองนานาชนิดออกดอกเยอะมาก ส่วนเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมเป็นช่วงแห่งความหนาวเย็น หมู่บ้านมีหิมะขาวโพลนปกคลุมสวยงามเป็นที่ดึงดูดใจให้เหล่านักท่องเที่ยวทั้งคนอินเดีย และคนต่างประเทศเข้ามาสัมผัสบรรยากาศที่หนาวเย็น จากนั้นเดินทางสู่ หุบเขาชอปตา สัมผัสกับความงดงามของเทือกเขาหิมาลัยและดอกกุหลาบพันปี กล้วยไม้ป่า เทซี่ พิมมูล่า แมคโนเลีย ฯลฯ ในช่วงเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคมเป็นช่วงเหล่าบุปผาแข่งกันแบ่งบาน ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม ธารน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งและบริเวณหุบเขาปกคลุมด้วยหิมะ ให้ท่านได้เก็บความประทับใจตามอัธยาศัย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านที่อยู่ทางสิกขิมเหนือ ท่านจะได้สัมผัสกับภูมิทัศน์และบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติหมู่บ้านนี้โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย และวิวทิวทัศน์อันสวยงามตลอดเส้นทาง
เย็น
ถึง หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย นำท่านชมวิวทิวทัศน์กับบรรยากาศสุดโรแมนติกและยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พร้อมบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 13) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย..(พักที่ SNOWLION MOUNTAIN RESORT)
 
: หมู่บ้านลาชุง หุบเขายุมถัง หุบเขาแห่งดอกไม้ เมืองกังต๊อก
เช้า
บริการอาหารเช้ารีสอร์ท (มื้อที่ 14) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หุบเขายุมถัง ตั้งอยู่บนระดับความสูง 3,659 เมตร เป็นหุบเขาที่มีธรรมชาติงดงามที่สุดในสิกขิม ระหว่างการเดินทางผ่านความงดงามของธรรมชาต ิที่ได้สรรสร้างท้องฟ้าสีน้ำเงินโอบล้อมหุบเขาที่เต็มไปด้วยหิมะ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ทั่วทั้งบริเวณเส้นทางขึ้นหุบเขายุมถังจะเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์ จนได้รับสมญานามว่า“หุบเขาแห่งดอกไม้” ส่วนเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมเป็นช่วงแห่งความหนาวเย็น มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขาอย่างสวยงาม
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่รีสอร์ท (มื้อที่ 15) หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่ เมืองกังต๊อก ชมแสงอาทิตย์ที่ทอแสงผ่านสายหมอกที่พาดพันขุนเขาสูง เปลี่ยนเป็นลำแสงสีทองตกลงต้องกับหุบเขาและแม่น้ำทิสต้าที่อยู่เบื้องล่าง อิสระชมทิวทัศน์ระหว่างสองข้างทางที่สวยงามตลอดเส้นทาง
เย็น
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 16) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย (พัก SILDON HOTEL หรือระดับเดียวกัน)
 
: กังต๊อก ทะเลสาบฌางโก ยอดเขาคันชังจุงก้า วัดรุมเต็ก ตลาดกังต็อก
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 17) หลังอาหารนำท่านชมวิวความงดงามของ ยอดเขาคันชังจุงก้า ที่ จุดชมวิวตาชิ วิวพอยท์ กลางเมืองกังต็อก ซึ่งท่านจะสามารถมองเห็นความสลับซับซ้อนของเทือกเขาหิมาลัย นำท่านชมวิวทิวทัศน์เมืองหลวงกังต๊อกของอาณาจักรสิกขิมที่ จุดชมวิวคเณศต็อก ซึ่งเป็นวัดสำคัญของศาสนาฮินดู ภายในวัดประดิษฐานพระพิคเณศ เทพเจ้าแห่งการขจัดอุปสรรคและเป็นเทพแห่งงานศิลปะทุกแขนง จากนั้นนำท่านชมวิวที่ จุดชมวิวหนุมานต็อก ซึ่งเป็นวัดทางศาสนาฮินดู ภายในวัดประดิษฐานเทพเจ้าแห่งชัยชนะ ชาวสิกขิมส่วนใหญ่จะมาขอพรทุกวันสำคัญทางศาสนาที่วัดทั้งสองแห่งนี้เป็นประจำ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฌางโก นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของ ทะเลสาบฌางโก ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 3,774 เมตร และเป็นทะเลสาปที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลุงเฌ่ชู ซึ่งถือกันว่าเป็นแหล่งต้นน้ำธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่ง สนุกสนานกับกิจกรรม ขี่จามรี สัตว์ภูเขาที่ได้รับการแต่งตัวด้วยสีสันสดใส พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 18) หลังอาหารนำท่านเดินทางชม วัดรุมเต็ก ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ศาสนาพุทธในนิกายฆาจ์ยุ ซึ่งถือว่าเป็นนิกายที่เคยมีอิทธิพลอย่างมากในประเทศธิเบต วัดนี้จำลองมาจากวัดเฌอพู (TSURPHU) ในธิเบต ซึ่งได้ถูกทำลายลงเมื่อครั้งจีนบุกยึดธิเบตให้เป็นส่วนหนึ่งของจีนและท่านช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากเมืองมากมายที่ ตลาดกังต็อก
เย็น
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 19) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักที่ โรงแรม SILDON HOTEL หรือเทียบเท่า)
 
: กังต๊อก NAMGYAL INSTITUTE OF TIBETOLOGY สถูปโดดูร์ บักโดกรา(สิริกูรี) กัลกัตตา
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 20) หลังอาหารนำท่านชม NAMGYAL INSTITUTE OF TIBETOLOGY ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมประวัติความเป็นมาของอาณาจักรสิกขิม จากนั้นนำท่านนมัสการ องค์พระสถูปโดดูร์ สร้างเมื่อพ.ศ.2488 ถือว่าเป็นสุดยอดสถูปแห่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในอาณาจักรสิกขิม สร้างโดยพระมหาเถระตรุลศรี รินโปเช ประธานสงฆ์แห่งนิกายน์ญิงมาในพระพุทธศาสนามหายานในธิเบต บริเวณรอบสถูปประกอบด้วย 108 วงล้อภาวนาที่พุทธศาสนิกาชนใช้หมุนไปพร้อมกับการสวดมนต์ โอม มณี ปัท เม ฮุม ซึ่งหมายถึงอัญมณีในดอกบัว
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 21) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินบักโดกรา (เมืองสิริกูรี) เพื่อเดินทางกลับสู่เมืองกัลกัตตา
16.50 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองกัลกัตตา โดยสายการบิน KING FISHER AIRLINES เที่ยวบิน IT 2532
18.10 น.
ถึง เมืองกัลกัตา เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอินเดีย บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 22) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรม FORTUNE PARK PANCHWATI หรือเทียบเท่า)
 
: กัลกัตตา กรุงเทพฯ
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกัลกัตตา
11.05 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KING FISHER AIRLINES เที่ยวบินที่ IT 21G
15.00 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 45,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 44,900 บาท (มีเตียงเสริม)
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) ท่านละ 43,900 บาท (ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 13,000 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

อัตรานี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าที่พัก 8 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ค่าวีซ่าอินเดีย
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (วันละ 3 Usd รวมทั้งทริป 27 Usd หัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท 5 วัน 250 บาท เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
ส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัท

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
dtac 090 909 9499
AIS 084 451 5599
dtac 085 076 9955
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 20 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และควรมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 4 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ)
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
changnoiholiday Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า