โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์ยุโรป
  

ทัวร์อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์
(8 วัน 5 คืน)

: กรุงเทพ
22.30 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน EGYPT AIR (MS) เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
00.45 น.
ออกเดินทางสู่ นครลอนดอน โดยเที่ยวบิน MS 961/MS 777 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์)
 
: กรุงลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ บาธ บิสตอล
13.00 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานฮีทโทรว์กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางไปสัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ กลุ่มหินที่มีลักษณะรูปทรงการจัดวางที่แปลกและไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดในยุค 3,500-4,000 ปีมาแล้ว ท่านจะทึ่งกับความสามารถของมนุษย์ที่ได้นำก้อนหินขนาดใหญ่น้ำหนักบางก้อนถึง 45 ตัน มาวางเรียงกันเป็นวงกลมได้อย่างน่ามหัศจรรย์ นำท่านเดินทางไปยัง เมืองบาธ เมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญ และรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคโรมัน เป็นสถานที่อาบน้ำของชาวโรมัน เนื่องจากเป็นเมืองแห่งน้ำพุร้อน ชมเมืองที่สวยงาม และย่านการค้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบิสตอล
19.30 น.
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ HILTON BRISTOL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  
: คาร์ดีฟ สแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน แมนเชสเตอร์
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ายังแคว้นเวลล์ ไปยังเมืองคาดีฟเมืองหลวงของแคว้นเวลล์ นำท่านชม กรุงคาร์ดีฟ ผ่านชมสถานที่สำคัญตาางๆ เช่น ปราสาทคาดีฟ อาคารรัฐสภา ถ่ายรูปภายนอกของตัวปราสาทคาร์ดีฟ จากนั้น เดินทางต่อไปยัง เมืองสแตรทฟอร์ด นำท่านชมเมือง สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน บ้านเกิดของกวีผู้ยิ่งใหญ่ วิลเลี่ยมเชคสเปียร์ ผู้มีผลงานมากมายในศตวรรตที่ 15 ชมที่ตั้ง บ้านที่เกิดของเช็คเปียร์ที่อายุกว่า 400 ปี ชม อนุสาวรีย์เช็คเปียร์ โบสถ์ที่ฝังศพเช็คสเปียร์ และโรงละคร แล้วเชิญเดินชมเมืองที่สวยงาม และน่ารักที่สุด
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองอุตสาหกรรมอีกเมืองหนึ่ง นำท่านชม สนามฟุตบอล โอลด์ เทรฟฟอร์ด อันเป็นที่ตั้งของสโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่มีชื่อเสียง เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก
20.00 น.
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ HILTON MANCHESTER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: เอดินเบรอะ เลคแลนด์ วินเดอร์เมียร์
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านไปยังบริเวณที่เรียกว่า เลคแลนด์ ที่สวยงาม ด้วยทะเลสาบ ระหว่างเส้นทางจะผ่านบ้านชนบทของอังกฤษที่น่ารัก ชม เมืองวินเดอร์เมียร์ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ และเป็น บ้านเกิดของปีเตอร์ แรบบิทตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองเอดินเบรอะ กรุงเอดินเบรอะ เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ ที่ได้รับสมญานามว่า “เอเธนส์ของซีกโลกเหนือ” จะเห็นได้จากอารยธรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ยังคงไว้ในรูปแบบดั้งเดิมให้ทุกท่านได้ชื่นชมถึงความอนุรักษ์นิยมของชาวสก็อตแลนด์ นำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆที่เรียงรายอยู่บนถนนสายหลัก คือ ถนนรอยัลไมล์ ที่เชื่อมต่อระหว่างปราสาทเอดินเบรอะ และพระราชวังโฮลี่รู้ด พระราชวังที่เก่าแก่
18.30 น.
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พักที่ NOVOTEL EDINBURGH HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: เอดินเบรอะ ยอร์ค
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชมความยิ่งใหญ่และงดงามของ ปราสาทเอดินเบรอะ ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาอย่างโดดเด่น ชมสะพานชักรอกแบบโบราณ ซึ่งบริเวณประตูเมืองจะมี อนุสาวรีย์ของวิลเลี่ยม วอเลส วีรบุรุษของผู้กล้าหาญชาวสก็อตติชที่ได้ทำสงครามกับอังกฤษนับครั้งไม่ถ้วน นำท่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองจากป้อมปราการบนปราสาท และเข้าชมมงกุฎและคฑาที่ใช้ในการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์ สก็อตทุกองค์ และสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือ แท่นหินที่เป็นบัลลังค์ในการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์ ที่ครองหนึ่งเคยถูกย้ายขนไปเก็บไว้ในโบสถ์กลางกรุงลอนดอน ชม ย่านการค้า ท่านสามารถเลือกชมสินค้าที่มีชื่อเสียงของชาวสก็อต คือผ้าขนสัตว์ลายสก็อต
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารคณะเดินทางสู่ เมืองยอร์ค แล้วเดินทางไป เมืองยอร์ค นำท่านชมเมือง ยอร์ค เมืองการพาณิชย์ที่อยู่ในยอร์คเชียร์ แคว้นที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ของอังกฤษ นำท่านชม ยอร์คมินสเตอร์ โบสถ์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษ อายุกว่า 800 ปี ชมเมืองที่เก่าแกสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมโบราณ
18.30 น.
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก พักที่ NOVOTEL YORK CENTER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: BICESTER OUTLET อ๊อกฟอร์ด ลอนดอน
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ BICESTER OUTLET ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ในราคาถูก
12.00 น.
อิสระกับการรับประทานอาหารเที่ยง เพื่อมีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ (ท่านสามารถหาร้านอาหารรับประทานได้ภายในเอ้าเล็ท) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อกฟอร์ด เมืองแห่งมหาวิทยาลัย นำท่านถ่ายรูปกับ ตัวอาคารของ ไคร้ชเชิร์ทคอลเล็ทนำท่านเข้าสู่ นครลอนดอน ชม ลอนดอนอาย ชิงช้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ชม จัตุรัสทราพัลการ์, มหาวิหารเวสท์มินสเตอร์ และโบสถ์เซ็นปอลที่งดงาม นำท่านชม พระราชวังบั๊กกิ้งแฮม ที่ประทับของพระราชินีที่มีกองมหาดเล็กรักษาพระองค์ผลัดเปลี่ยนเวรยาม อย่างเป็นระเบียบสวยงาม ชม ทาวเวอร์ออฟ ลอนดอน ที่เก่าแก่และเป็นคลังเก็บสมบัติของพระราชวงศ์อังกฤษ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ห้างแฮรอท และใหท่านได้ช้อปปิ้ง ณ ย่านวงเวียนพิคคาเดียลี่
18.30 น.
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก พักที่ HILTON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: กรุงลอนดอน กรุงเทพฯ
07.00 น.
นำท่านชมสู่ กรุงลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน นำชมทัศนียภาพที่สวยงามของริมฝั่ง แม่น้ำเทมส์ ถ่ายรูปกับ หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น อันเป็นสัญญลักษณ์ของกรุงลอนดอน เกรทสตาร์ ออฟอัฟริกา มงกุฎอิมพีเรียลคราวน์ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภุมิ
15.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS 778 / MS 960 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์)
 
: กรุงเทพฯ
11.55 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 53,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 62,900 บาท (มีเตียงเสริม)
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) ท่านละ 62,900 บาท (พักกับผู้ปกครอง)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,500 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากหน้าแรกหรือติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง **

อัตรานี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าวีซ่าอังกฤษ
ทิปคนขับรถ 20 ปอนด์ หัวหน้าทัวร์ 15 ปอนด์/ท่าน/ทริป เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 30,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
ส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัท

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
AIS 08 4451 5599
dtac 08 5076 9955
dtac 09 5959 7420
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางเล่มจริง กรณีหนังสือเดินทางเป็นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง ควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า อย่างน้อย 6 หน้าเต็ม
รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป
Bank Statement บัญชีประเภทออมทรัพย์ (Saving Account) (ขอจากธนาคาร) ต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีระบุทุกหน้าและต้องเดินรายการบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนเป็นอย่างน้อย ***ประเภทฝากประจำ (Fixed Deposit Account) หรือ ประเภทกระแสรายวัน (Current Account) ไม่สามารถใช้ได้***
หลักฐานการทำงาน ***เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น***
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
@changnoiholiday Facebook :
@ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า