โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์ยุโรป
  

ทัวร์สเปน โปรตุเกส
(8 วัน 5 คืน)

: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ~ ดูไบ
22.00 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 1 สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
00.50 น.
ออกเดินทางสู่กรุงแมดดริด ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินที่ EK371/EK141 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบเวลา 05.35 – 07.40 น.)
 
: แมดดริด ~ คอร์โดบ้าร์
14.05 น.
เดินทางถึง กรุงแมดดริด เมืองหลวงของประเทศสเปน มหานครอันทันสมัยล้ำยุค ที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาไว้ที่นี่ และประกาศให้แมดดริดขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่ของพระองค์ และได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และสูงสุดแห่งหนึ่งในยุโรป (เวลาที่ประเทศสเปน ... ฤดูร้อน ช้ากว่าที่ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์โดบ้าร์ เมืองในระบบกาหลิบที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดของยุโรปในศตวรรษที่ 10 มีการสร้างมหาวิทยาลัย เน้นการเรียนรู้ด้านวรรณกรรมและวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์ เลาะเลียบผ่านผ่านเขตกำแพงเมืองเก่าที่ด้านหลังเป็นชุมชนชาวยิว ปราสาท อัลคาซาร์และสะพานแบบโรมัน ทอดตัวข้ามแม่น้ำกวาดัลกีบีร์
19.30 น.
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ AYRE CORDOBA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  
: คอร์โดบ้าร์ ~ เซวีญ่า
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านชมภายนอก สุเหร่าเมซกีต้า สุเหร่าที่มีขนาดใหญ่ของบรรดากาหลิบแห่งอูมัยยาด หากจะเปรียบเทียบความใหญ่โต คงจะไม่สร้างความประหลาดใจ แต่ ณ ที่แห่งนี้คือบทสรุปของการปลูกฝังคริสต์ศาสนา ลงบนอาณาเขตอันยิ่งใหญ่ของมุสลิมเดิม ซึ่งท่านจะได้เห็นศิลปะการสร้างโบสถ์ของชาวคริสต์อันยิ่งใหญ่ และศิลปะหลายแบบถูกบรรจงเติมแต่งให้สมบูรณ์ จึงเป็นสถาปัตยกรรมที่เปรียบเป็นความหฤหรรษ์อย่างลึกซึ้งแห่งงานศิลปะ และความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา แต่ในขณะเดียวกันศิลปะแบบมุสลิม ซึ่งก็คือมีห์รับซึ่งถือเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมชิ้นเอกบนกระเบื้องเซรามิค ของศิลปินชาวมัวร์แท้ ๆ ได้รับการอนุรักษ์เก็บรักษาให้ทรงคุณค่าความงามจนแทบจะหาชมไม่ได้อีกแล้วบนโลกใบนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซวีญ่า เมืองศูนย์กลางทางการเงิน วัฒนธรรม และศิลปะของภาคใต้ของสเปน และยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นปกครองตนเองอันดาลูเซียอีกด้วย เป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของสเปน และเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปเมื่อปี ค.ศ. 1992 รวมทั้งเป็นเมืองหลวงของแคว้นอันดาลูเซียด้วย ซึ่งทั้งมวลนี้ล้วนทำให้เซบีญาป็นเมืองมีเสน่ห์ที่สุดในสามเมืองใหญ่ตอนใต้ เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเป็นเมืองอกแตกที่ตั้งอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำ GUADALQUIVIR มีท่าเรือที่มีความยาว 113 กิโลเมตรจากส่วนของทะเลเข้ามา
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมภายนอก มหาวิหารแห่งเมืองเซวีญ่า ที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของสเปน เป็น มหาวิหารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก ถัดจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุงโรม และมหาวิหารเซนต์ปอล แห่งกรุงลอนดอน มหาวิหารแห่งนี้ เป็นอาคารสถาปัตยกรรม ที่สร้างด้วยศิลปะสไตล์โกธิค ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1402-1506 ว่ากันว่าเป็นจุดประสงค์ ของคณะบาทหลวงในปี 1401 ที่จะสร้างโบสถ์ให้ดี อย่างไม่มีใครเทียบเทียมได้ ภายในวิหาร มีสมบัติที่ประเมินค่ามิได้หลายอย่าง จากนั้น นำท่านชม หอคอยกิรัลดา ซึ่งเป็นตึกทรงผอมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 93 เมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซวีญ่า จากนั้น นำท่านชม พลาซ่าเอสปัญญ่า แห่งเซวีญ่าที่สวยงามยิ่งใหญ่อลังการด้วยตึกรูปโค้ง ครึ่งวงกลม ได้ชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เคยใช้เป็นสถานที่จัดงาน เอ็กซ์โปปี 1929 ของกลุ่มประเทศที่พูดภาษาสเปน และนำท่านผ่านชมหอคอยทองคำ TORREDEL ORO (GOLDEN TOWER) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี
20.00 น.
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมระบำฟลามิงโก้อันลือชื่อ ด้วยจังหวะกระทืบเท้ามัน ๆ ในสไตล์ของสเปน ศิลปะที่มีรูปแบบซับซ้อนทั้งเพลงดนตรี และการเต้นรำซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติและสร้างชื่อของชาวสเปน หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ VERTICE หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: เซวีญ่า ~ ลิสบอน (โปรตุเกส)
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ กรุงลิสบอน เมืองหลวงเก่าแก่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี ของประเทศโปรตุเกส เมืองที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตอนใต้บนคาบสมุทรไอบีเรีย มีแม่น้ำเตโย (TEJO) ที่ไหลผ่านใจกลางเมืองลิสบอน เป็นแม่น้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลราวกับทะเล
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม กรุงลิสบอน นครเก่าแก่นครหนึ่งในทวีปยุโรป ทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญ และเป็นศูนย์กลาง ทางการเมือง การค้า อุตสาหกรรม พร้อมทั้งยังเป็นอุทยาน นครที่เขียวชอุ่มร่มรื่น ชมทัศนียภาพของแม่น้ำเตโย (TEJO) ที่ไหลผ่านใจกลางเมืองลิสบอน เป็นแม่น้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลราวกับทะเล และยิ่งกว่านั้นโปรตุเกสถูกโอบล้อมด้วยชายหาดยาวกว่า 170 กม. ของผืนมหาสมุทรแอตแลนติก ชมบริเวณเมืองเก่าลิสบอน “โอลด์ซิตี้” และจัตุรัสการค้า สร้างขึ้นในสมัยมาร์ควิส เดอ ปอมแปล เป็นนายกรัฐมนตรี จากนั้น นำท่านชม สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในยุโรป ซึ่งสะพานนี้มีชื่อว่า PONTE 25 APRIL (ซึ่งเมื่อวันที่ 25 APRIL ปี 1974 ได้เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตย) จากนั้น นำท่านชม หอคอยบีเล็ม (BELEM TOWER) โบราณสถานที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมเก่า สมัยที่นครลิสบอนอยู่ภายใต้การยึดครองของชนชาติมัวร์ เดิมสร้างไว้กลางน้ำ เพื่อใช้เป็นป้อมปราการและประภาคาร รวมทั้งเป็นคุกอีกด้วย อดีตเคยเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้าออก และเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสำรวจ และค้นพบโลกของวาสโก ดากามา และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของสถาปัตยกรรมมานูเอลไลน์ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง จากนั้น นำท่านผ่านชม วิหารเจโรนิโมส วิหารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 16 โดยกษัตริย์ แมนนูเอลที่ 1 องค์สำคัญที่สุดที่สร้างชื่อเสียงให้โปรตุเกส ผู้ซึ่งประสบความสำเร็จจากการส่งนักเดินเรือล่องมหาสมุทร เพื่อค้นพบแผ่นดินใหม่ในโลก และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะเป็นที่ฝังศพของวาสโกดากามา (VASCO DA GAMA) ที่ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่วาสโกดากามา นักเดินเรือชื่อดัง ที่ได้เดินทางสู่อินเดียเป็นผลสำเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่า มานูเอลไลน์ (MANUELINE) ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 70 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าเป็นมรดกโลก วิหารแห่งนี้มีความสวยงามด้วยศิลปะ แบบโกธิค ซึ่งจะมีความแปลกกว่าที่อื่น คือ มีความผสมผสานแบบมานูเอลรึซึม
18.30 น.
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พักที่ TRYP ORIENTE หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: ลิสบอน ~ เคปเดอรอก้า ~ บาดาจอซ (สเปน)
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ผ่านเมืองเล็ก ๆ น่ารักแถบชานเมืองลิสบอน เพื่อเดินทางสู่ เค้ป เดอรอก้า ซึ่งเป็น จุดตะวันตกสุดของทวีปยุโรป เป็นที่ที่ มีแผ่นดินเป็นที่สุดท้าย ก่อนเป็นมหาสมุทรแอตแลนติค
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองบาดาจอซ เมืองชายแดนทางตะวันตกของสเปน
18.30 น.
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก พักที่ CENTER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: บาดาจอซ ~ โทเลโด้ ~ แมดดริด
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด้ เมืองประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความหมายว่า ”เมืองป้อมน้อย” ในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของสเปน และเคยถูกชาวโรมันเข้ายึดครองเมืองเมื่อ 2,200 ปีมาแล้ว ปัจจุบันอารยธรรมของชนต่างชาติครั้งก่อน ยังคงฝังแน่นคละกันอยู่ในชีวิต ประจำวันของชาวเมือง ลักษณะผังเมืองโทเลโด้ เป็นเอกลักษณ์ที่น่าชื่นชมที่สุดของการจัดสร้างเมืองโบราณอันสมบูรณ์แบบ ตัวเมืองรายล้อมด้วยเนินเขามากมาย ประดุจ กำแพงธรรมชาติด้วยหุบผา 3 แห่งโดยมีแม่น้ำทาโคเป็นเส้นทางคมนาคม นอกจากนี้ เมืองโทเลโด้เป็นใจกลางของประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ปัจจุบันได้รับรองจาก ยูเนสโก้ประกาศให้เมืองโทเลโด้เป็นเมืองมรดกโลก
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (*** ชิมข้าวผัดสเปน ***) หลังอาหารนำท่านชม นครโทเลโด้ ซึ่งเป็นนครที่คงความงดงามและความเป็นมาในฐานะเมืองเก่าอันเปรียบเป็นอนุสรณ์แห่ง ประวัติศาสตร์นั้นยังคงได้รับการยอมรับและบันทึกเอาไว้โดยองค์การสหประชาชาติว่าเป็น “เมืองมรดกโลก” จากนั้น นำท่านชมภายนอก มหาวิหารแห่งโทเลโด้ มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในสเปน เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1227 อันเป็นสมัยที่ศิลปะแบบโกธิค กำลังแพร่หลายอยู่ในยุโรป และเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1493 ถือเป็นมหาวิหารสไตส์โกธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง และเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาคริสต์ในประเทศสเปนอีกด้วย นำท่านเดินลัดเลาะตามตึกรามบ้านช่องเก่าแก่สมัยโรมัน ท่านจะประทับใจกับความงดงามและความเก่าแก่ของโทเลโด้ ซึ่งเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ทั้งเมือง นำชมโรงงานผลิตเครื่องถมของสเปนดามาสกิโน่ ที่สวยงามด้วยการนำทองและเงินมาตีเป็นเส้น และตอกลงบนโลหะสีดำ เป็นงานฝีมือที่มีชื่อเสียงของโทเลโด้มาช้านาน จากนั้น นำท่านเดินทางกลับกรุงแมดดริด จากนั้น นำท่านชมย่านเมืองเก่า พลาซ่าร์ มายอร์ (PLAZA MAYOR) เป็นจตุรัสใหญ่ใจกลางเมืองเก่าอดีตใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นที่ประกอบพิธีราชาภิเษก และงานฉลองพิธีสำคัญ ๆ เป็นที่ประลองฝีมือของบรรดาอัศวิน และเคยเป็นแหล่งสู้รบอย่างดุเดือด ระหว่างทหารของนโปเลียนกับชาวสเปน ปัจจุบันยังคงมีบรรยากาศ และความงามสมัยศตวรรษที่ 17 จากนั้น นำท่านสู่จุดศูนย์กลางของเมือง คือ ปัวร์ต้า เดล โซล หรือจุดกึ่งกลางเมืองกิโลเมตรที่ศูนย์ หรือประตูพระอาทิตย์ ซึ่งเชื่อกันว่า หากตั้งจิตอธิษฐานในระหว่างที่เหยียบบนจุดกลางเมืองนี้ จะสมปราถนาในสิ่งที่หวังไว้ทุกอย่าง
19.30 น.
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก พักที่ CONFORTEL ALCALA NORTE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: แมดดริด ~ กรุงเทพฯ
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำคณะท่านผ่านชม น้ำพุที่จัตุรัสซีเบเลส ชมรูปแกะสลักหินอ่อนเทพธิดาซีเบเลส นั่งบนรถ ซึ่งเทียมด้วยสิงห์โต 2 ตัว ซึ่งแกะสลักด้วยหินอ่อนเช่นกัน จากนั้น นำท่านชมสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงแมดริด คือ รูปปั้น ดอน กิโฆเต วีรบุรุษนักฝันผู้ยิ่งใหญ่ ผู้จุดประกายไฟแห่งความหวังใหม่ ในชีวิตที่ดีกว่า ให้แก่มวลมนุษยชาติภายใต้ข้อกล่าวหาว่า เป็นนักอุดมคติลม ๆ แล้ง ๆ จากวรรณกรรมสเปนชื่อดัง “Don Quixote de la Moncha” นำท่านชมภายนอกของ พระราชวังหลวง (PALACIO REAL) ตั้งอยู่บนเนินเขาบริเวณริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส ที่มีความงดงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นในทวีปยุโรป เนื่องจากแนวความคิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของพระราชวังแวร์ซายส์ และความสวยงามของพระราชวังลูฟว์ในฝรั่งเศส พระราชวังหลวงแห่งนี้จึงถูกสร้างด้วยหินทั้งหลัง ในปี ค.ศ. 1738 ในสไตล์บาร็อค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศส และ อิตาเลียน ชมความยิ่งใหญ่ภายในวังซึ่งประกอบด้วยห้องต่าง ๆ มากมายถึง 2,830 ห้อง ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ด้วยภาพเขียนสีบนเพดาน โคมไฟแก้วเจียรไน เสาหินอ่อน และประดับประดาทั่ววังด้วยงานศิลปะมากมาย ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นที่เก็บภาพเขียนชิ้นสำคัญ ที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครื่องใช้, อาวุธ ฯลฯ แล้วชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาลดอกไม้งดงามตลอดปี จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆที่ LA ROCA VILLAGE OUTLET ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
22.05 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK144 / EK 418 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบเวลา 00.45 – 03.00 น.)
 
: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
18.10 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 49,999 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 47,999 บาท (มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,500 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากหน้าแรกหรือสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง **

อัตรานี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปคนขับรถ 12 Euro หัวหน้าทัวร์ 20 Euro เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่
ค่าวีซ่าสเปน (ลูกค้าท่านใดที่ไม่มีวีซ่าทางบริษัทยินดีบริการทำให้ ประมาณ 3,500-4,000 บาท)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 25,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
ส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัท

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
AIS 08 4451 5599
dtac 08 5076 9955
dtac 09 5959 7420
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางเล่มจริง กรณีหนังสือเดินทางเป็นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง ควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า อย่างน้อย 6 หน้าเต็ม
รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป
Bank Statement บัญชีประเภทออมทรัพย์ (Saving Account) (ขอจากธนาคาร) ต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีระบุทุกหน้าและต้องเดินรายการบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนเป็นอย่างน้อย ***ประเภทฝากประจำ (Fixed Deposit Account) หรือ ประเภทกระแสรายวัน (Current Account) ไม่สามารถใช้ได้***
หลักฐานการทำงาน ***เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น***
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
@changnoiholiday Facebook :
@ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า