โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์ยุโรป
  

ทัวร์เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี
(9 วัน 6 คืน)

: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
17.00 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATES AIRLINES (EK) เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
21.05 น.
ออกเดินทางบินสู่ มิวนิค โดยเที่ยวบินที่ EK373 / EK 053 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 
: กรุงมิวนิค (เยอรมนี) ~ ปราสาทนอยชวานสไตน์
08.35 น.
เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่จัตุรัสมาเรียนพลาส ชม วิหารมาเรียนพลาซ ที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก มีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองอันเก่าแก่ ชม โบสถ์เฟาเอิ้นเคอเช่ ซึ่งเป็นโบสถ์ประจำเมืองของมิวนิค และเป็นย่านศูนย์การค้ามากมายหลากหลายนานาชนิดโดยรอบจัตุรัส
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เพื่อนั่งรถเล็กขึ้นไปชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกบริเวณปราสาท ท่านจะเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก PARK INN BY REDISON HOTEL หรือระดับเดียวกัน
  
: ปราสาทนอยชวานสไตน ~ ล่องเรือเกาะคิมเซ ~ ปราสาทเฮอเรนคิมเซ ~ มิวนิค
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองเปรียน เพื่อ นำท่านล่องเรือสู่ เกาะเฮอเรนคิมเซ เพื่อนำท่านชม อีกปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่สร้างเรียนแบบพระราชวังแวร์ซายน์ ( ปราสาทเฮอเรนคิมเซ ) ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับความสวยงามของตัวปราสาท ( ระหว่างล่องเรือไปเกาะคิมเซ ขอบอก เส้นทางสวยงามมากๆ )
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ นครมิวนิค ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ถนนแม็กซิเลียน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ขาหมูเยอรมัน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก PARK INN BY REDISON HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 
: ซาลบวร์ก ~ ฮอลสตัท ~ เชสกี้ ครุมลอฟ(เชค)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลบูร์ก (ออสเตรีย) (ระยะทาง 214 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง เมื่อเราถึงเมืองซาลบูร์ก นำท่านถ่ายรูป สวนมิราแบล ซึ่งเป็นสวนสวยประจำเมือง สวนมิราแบลในฉากต้นๆของภาพยนตร์อมตะก้องโลก “เรื่องเดอะซาวด์ออฟมิวสิค” แม้เวลาผ่านไปเนิ่นนานมากแต่สวนแห่งนี้มิได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด นำท่านชมเมืองซาลส์บวร์ก ที่มีชื่อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ซาลส์บวร์กตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซาลซัค (Salzach) และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูล์ฟกัง อามาเดอุส โมสาท นำท่านข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคสู่ ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า ต่อจากนั้นนำท่านชมบ้านเลขที่ 9 ถนน Geteidegasse แล้วอิสระให้ท่านชมร้านค้าที่รายเรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดิน หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บวร์ก ที่ตั้งอยู่ตรงจัตุรัสกลางเมือง เดินเที่ยวชมเมืองเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ท ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นมรดกโลกยูเนสโก้ จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท (Hallstatt) (ระยะทาง 71 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย จากนั้นนำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า“ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้พักผ่อนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเที่ยวชมเมือง อย่างเต็มอิ่ม นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov City) (ระยะทาง 196 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชค ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1993 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นใน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทำให้องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992 จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายครา แต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา นำท่านชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีต และยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองเป็ดโบฮีเมีย หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก OLD INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 
: คาร์โลวี วารี่ (เชค) ~ ปราก (เชค)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี่ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำวัลตาว้า เป็นเมืองที่สวยงามเต็มไปด้วยป่าไม้ และโด่งดังจากเรื่องราวของน้ำแร่ร้อน หรือที่รู้จักในนาม “เมืองน้ำแร่” เมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึของโบฮีเมีย นำท่านชมเมือง ที่อยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่น้ำเทปรา ดินแดนแห่งนี้เป็นที่ค้นพบแหล่งน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อน้ำพุร้อนถึง 12 แห่ง ที่ร้อนที่สุด อยู่ในศูนย์นิทรรศการที่มีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัดแสดงสายน้ำแร่ นักท่องเที่ยวสามารถชิมน้ำแร่ด้วยถ้วยชิมเฉพาะพิเศษ ที่ทำจากพอร์ซเลนในเมืองนี้เท่านั้น เมืองนี้เป็นที่นิยมในการเข้าคอร์สสปา เพื่อรักษาสุขภาพ และยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่างยิ่ง อาทิ โบสถ์ของแมรี่ เมดิลีน และโบสถ์สไตล์รัสเซียนออร์ธอดอกซ์วิหารของเซนต์ปีเตอร์ และเซนต์ปอล อาคารก่อสร้างในสถาปัตยกรรม ทูโอดอร์ หรือหาซื้อเหล้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง BECHEROVKA โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพร เป็นของที่ระลึก
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ กรุงปรากนครหลวงแห่งอาณาจักรโบฮีเมียที่ในอดีตเมืองหลวงแห่สาธารณรัฐเชก ที่ยังคงความงามของโบราณสถาน ,ปราสาทราชวัง ซึ่งใช้สถาปัตยกรรมการก่อสร้างในยุคศตวรรษที่ 18 เป็นเอกลักษณ์ และเป็นยุคทองของกรุงปราก เหมือนกับได้ย้อนเวลากลับไปสู่สมัย 200 ปีก่อน เป็นบรรยากาศที่ท่านไม่สามารถสัมผัสได้จากที่ใดอีก นำท่านชมความสวยงามของ ปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล นำท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปราก ที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆมากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆอีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารสำคัญๆมากมาย จากนั้นนำท่านเข้าไปในเขตของตัวปราสาท ที่มี มหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสีสแตนกลาสอย่างสวยงาม นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามของ สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สำคัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆนำผลงานมาแสดง และขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ นำท่านเดินเล่นย่าน จตุรัสเมืองเก่า ที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัล ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จัก และให้การยอมรับกันทั่วยุโรปแม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆ ก็นิยมนำไปเป็นเครื่องประดับ หรือช่อโคมระย้าที่งดงาม และทานจะได้พบกับนาฬิกาโบราณที่จะมีตัวตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุกชั่วโมง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL CROWN PLAZA PRAGUE หรือระดับเดียวกัน
 
: ปราก ~ เวียนนา(ออสเตรีย)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน เวียนนา นครหลวงที่งดงามของออสเตรีย ที่ผสมผสานประเพณีของราชวงศ์ตั้งแต่ยุคอดีต ให้เข้ากับสิ่งก่อสร้างโมเดิร์นอันน่าตื่นตาตื่นใจได้อย่างลงตัว เมืองนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของวัฒนธรรมแบบตะวันตก สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ กลิ่นหอมหวลของกาแฟเวียนนาจากบรรดาร้านกาแฟต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วเมือง เวียนนายังเป็นเมืองใหญ่ที่มีพื้นที่สีเขียวมากมาย แม้กระทั่งใจกลางเมืองซึ่งหาได้ยากในเมืองใหญ่อื่นๆของโลก จากนั้นนำท่านชมความงามของอาคารสำคัญๆ รอบถนนวงแหวนหรือริงสตราสเซ่ อาทิ อาคาร รัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ และนำท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังเบลเวเดียร์ พระราชวังที่ตั้งอยู่บนลาดเชิงเขา สร้างขึ้นตามศิลปะบาร็อกในปี ค.ศ.1715-1723 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อนของเจ้าชายยูจีนแห่งซาวอย ถูกออกแบบให้สร้างเป็นสองส่วน คือ Lower Belvedere และ Upper Belvedere นำท่านเดินเล่นย่านใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่ ที่มีร้านค้านานาชนิด อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ช๊อปปิ้ง และยังเป็นที่ตั้งของ วิหารเซนต์ สตีเฟ่นโบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบโกธิค หรือท่านอาจใช้เวลาว่างซื้อซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแล็ต ชื่อดังของเวียนนา มาทดลองชิมหรือจะซื้อเป็นของฝาก และยังเป็นที่ตั้งของ วิหารเซนต์ สตีเฟ่น เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสตศตวรรษที่13 กล่าวขวัญกันว่าเป็นโบสถ์สไลต์กอทิกที่เป็นที่สวยที่สุด ถือเป็นสถานที่โด่งดังคู่บ้านคู่เมืองของประเทศออสเตรีย และที่นี่ยังเป็นที่โมสาร์ทเข้าพิธีแต่งงาน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองซี่โครงหมูเวียนนา หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL EVENTHOTEL PYRAMIDE หรือระดับเดียวกัน
 
: พระราชวังเชรินบรุนน์ ~ ช้อปปิ้ง parndorf outlet ~ บูดาเปสต์ ~ ล่องแม่น้ำดานูบ (ฮังการี)
เช้า
อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชรินนบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรูปแบบทั้งบารอค, รอคโคโค หรือ ศิลปะประยุกต์จากทางเอเซียและยังมีเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆประดับอยู่อย่างสวยงาม นำท่านเดินทางสู่ parndorf outlet ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมยี่ห้อต่างๆ
เที่ยง
อิสระกับการรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อมีเวลาช้อปปิ้งให้มากขึ้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ (ระยะทาง 243 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที)เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัย และสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติ ที่มีอารยธรรรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานู้บ” ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วย ทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานู้บ หรือที่ชาวฮังกาเรียนเรียกขานว่า ”ดูนา” แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านกลางเมือง เมืองบูดาเปสต์ แบ่งเป็นสองเมือง คือ เมืองบูดา ที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณ และศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และเมืองเปสต์ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ จากนั้นนำท่าน ล่องแม่น้ำดานู้บ แม่น้ำดินแดนโรแมนติคของประเทศฮังการี ชมความงดงามของอาคารรัฐสภาและอาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่โดดเด่นและสวยงามเรียงรายสองฝั่งแม่น้ำดานูบ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย และรับการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติกบนสายน้ำแห่งหนึ่งของโลก
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL MERCURE BUDA BUDAPEST หรือระดับเดียวกัน
 
: บูดาเปสต์ ~ สนามบิน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านชม ฮีโร่สแควร์ หรืออนุเสาวรีย์จัตุรัสวีรชน ซึ่งเป็นอนุเสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1896 เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 1,000 ปี แห่งชัยชนะของฮังกาเรียน เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรีย์เป็นที่ตั้งของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล อันเป็นสัญลักษณ์ของคริสตจักรคาทอลิก รอบเสาสูงเป็นที่ตั้งของรูปหล่อผู้นำของชนเผ่าทั้ง 7 ที่ร่วมกันก่อตั้งอาณาจักรฮังการีขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 9 จากนั้นนำท่านชม ป้อมปราการ Fisherman’s Bastion เพื่อชมจุดชมวิวที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำ ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน สร้างขึ้นไว้เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีพจากการรุกรานของมองโกล บนป้อมแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวรอบเมืองบูดาที่สวยที่สุด สามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้แบบพาโนรามา มองเห็นสะพานเชน และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแม่น้ำดานูบที่งดงามตรึงตาตรึงใจ จากนั้นนำท่านชม โบสถ์ แมทธิอัส Matthias Church ซึ่งโบสถ์นี้เคยใช้จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทธิอัส ซึ่งพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมัยของพระองค์ถือว่าเป็นสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาอย่างแท้จริง สิ่งก่อสร้างที่งดงามเกิดขึ้นมากในเมืองหลวงและเมืองอื่นๆ ซึ่งโบสถ์นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้เรียบร้อยแล้ว ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
15.25 น.
เหิรฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EK112 / EK384 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ)
 
: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
12.05 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 59,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 57,900 บาท (มีเตียงเสริม)
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) ท่านละ 57,900 บาท (ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,500 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากหน้าแรกหรือสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง **

อัตรานี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าที่พัก 6 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Schengen States ประเภท Short Stay Visit
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปคนขับรถ 14 Euro หัวหน้าทัวร์ 20 Euro เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 25,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
ส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัท

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
dtac 090 909 9499
AIS 084 451 5599
dtac 085 076 9955
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 20 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางเล่มจริง กรณีหนังสือเดินทางเป็นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง ควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า อย่างน้อย 6 หน้าเต็ม
รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป
Bank Statement บัญชีประเภทออมทรัพย์ (Saving Account) (ขอจากธนาคาร) ต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีระบุทุกหน้าและต้องเดินรายการบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนเป็นอย่างน้อย ***ประเภทฝากประจำ (Fixed Deposit Account) หรือ ประเภทกระแสรายวัน (Current Account) ไม่สามารถใช้ได้***
หลักฐานการทำงาน ***เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น***
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
changnoiholiday Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า