โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์จีน
  

ทัวร์ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิง
บินตรงลี่เจียง

(6 วัน 5 คืน)

: กรุงเทพฯ ~ ลี่เจียง
15.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณเคาน์เตอร์ U โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
18.50 น.
เดินทางสู่เมืองลี่เจียง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES
21.50 น.
ถึงท่าอากาศยานเมืองลี่เจียง ซึ่งเป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม เช่น การมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่ นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักที่ GUANFANG LIJIANG GARDEN VILLA (5 ดาว) หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: ภูเขาหิมะมังกรหยก ~ โชว์ IMPRESSION LIJIANG ~ เมืองเก่าลี่เจียง
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งก่อนที่จะนั่งกระเช้าขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก จะนำท่านไปชมโชว์ที่ยิ่งใหญ่ นั่นก็คือ โชว์ IMPRESSION LIJAING เป็นโชว์ที่ได้จางอวี้โหมว ผู้กำกับฝีมือเยี่ยมมีชื่อเสียงก้องโลกเป็นผู้กำกับการแสดง โดย จางอวี้โหมว ได้เนรมิตเวทีการแสดงกลางแจ้งขึ้นมา โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยกอันยิ่งใหญ่เป็นฉากหลัง การแสดงนี้ใช้นักแสดงซึ่งเป็นชาวบ้านกว่า 600 ชีวิต มาโชว์ร้อง เต้น เล่น พร้อมแสง สี เสียง และการแต่งกายแบบสวยงาม ซึ่งเนื้อหาของการแสดงเป็นการเล่าให้ได้รับรู้ถึงเรื่องราวชีวิต ความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่างๆ ในเมืองลี่เจียง หลังจากดูโชว์เสร็จ นำท่าน นั่งกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก หรือ อวี้หลงเซี่ยซาน เป็นจุดชมวิวสูงสุดจากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลี่เจียง ที่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็จะสามารถมองเห็นภูเขาหิมะมังกรหยก ที่ประกอบไปด้วยยอดเขา 13 ยอด ตั้งตระหง่านสูงเด่นเห็นได้แต่ไกล ทอดตัวยาวคล้ายมังกรกำลังเลื้อย และบนยอดเขาจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ตัดกับสีน้ำเงินของท้องฟ้าอันสดใส ทำให้ดูเหมือนกับมังกรขาวกำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า จึงทำให้เป็นที่มาของชื่อ “ภูเขาหิมะมังกรหยก” ให้ท่านได้ชื่นชมและถ่ายรูปกับความงามของธรรมชาติตามอัธยาศัย
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านแวะร้าน นวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเคลียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยา “บัวหิมะ” ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน แล้วนำท่านแวะเลือกซื้อ สาหร่ายเกลียวทอง เพื่อเป็นของฝากคนทางบ้าน จากนั้นนำท่านสู่ เมืองเก่าลี่เจียง หรือ เมืองโบราณต้าเอี้ยนเจิ้น ซึ่งด้านหน้าเมืองโบราณแห่งนี้จะมีกังหันวิดน้ำขนาดใหญ่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่า เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองเก่าลี่เจียง ภายในเมืองเก่าลี่เจียงนั้นงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี บางหลังเหมือนโรงเตี๊ยมโบราณที่เราเคยเห็นตามหนังจีนย้อนยุค บ้านเรือนส่วนใหญ่ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายมาเป็นร้านค้าขายของมากมาย มีสินค้าพื้นเมืองสารพัดอย่างให้ได้เดินเลือกซื้อกันอย่างเพลิดเพลิน ไม่ว่าจะเป็นผ้าทอสวยๆ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องเงิน ของฝากของที่ระลึกต่างๆ มากมาย รวมถึงยังมีบ้านเก่าที่ถูกดัดแปลงตกแต่งให้เป็นเกสต์เฮาส์เก๋ๆ ให้ได้เลือกพัก บ้างก็ดัดแปลงเป็นร้านอาหารสวยๆ เชื้อเชิญให้เราเข้าไปนั่งดื่มกินอาหารพื้นเมืองกัน
18.30 น.
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักที่ GUANFANG LIJIANG GARDEN VILLA (5 ดาว) หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: ลี่เจียง ~ โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ~ ช่องแคบเสือกระโดด ~ จงตี้ยน (แชงกรีล่า)
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านแวะ ชิมชา ต้นกำเนิด ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ช สู่ เมืองจงเตี้ยน “ แชงกรีล่า ” ระหว่างทางท่านจะได้เที่ยวชม “ ฉางเจียงตี่ยี่วาน ” ( โค้งแรกแม่น้ำแยงซี ) เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “ โค้งแรกแม่น้ำแยงซี ” ขึ้น จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ช่องแคบเสือกระโดด ซึ่งเป็นช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้เสือสามารถกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของ “ ช่องแคบเสือกระโดด ” ให้ท่านอิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองจงเตี้ยน “ แชงกรีล่า ” ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซี ของเมืองลี่เจียง และอาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิง ถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้, ทุ่งหญ้า, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้ชื่อว่า “ ดินแดนแห่งความฝัน ” นำท่านแวะชม หินทิเบต ที่มีหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน
18.30 น.
บริการอาหารค่ำภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าพัก ZHAXIDELE HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) ~ เต๋อชิง ~ วัดลามะตงจู๋หลิน ~ ภูเขาหิมะไป๋หมาง
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยรถโค้ช ขึ้นไปทางทิศเหนือของมณฑลยูนนาน ชายแดนทิเบต–ยูนนาน–เสฉวน สู่ เมือง เต๋อซิง หรือ ตี๋ชิง ระหว่างทางนำท่านเที่ยวชม วัดตงจู๋หลิน ซึ่งเป็นวัดทิเบตนิกายหมวกเหลือง ที่สำคัญที่สุดของยูนนาน ซึ่งอยู่ห่างจากจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) ประมาณ 105 กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1667 มีพระลามะ (หมวกเหลือง) 200 กว่ารูป ตัวอาคารตั้งตระหง่านอยู่หน้าหุบเขาสูง ภายใต้อาคารเป็นเสาสีแดงจำนวน 108 ต้น ประดิษฐานพระพุทธรูปจากนครลาซา ซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์ถัง โดยรอบเป็นกุฏิลามะ
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านลัดเลาะวิ่งผ่านทิวเขาขนาดมหึมา ชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่มโหฬารตระการตาบนเส้นทางคดโค้งไปตามหน้าผา ภาพที่ปรากฏต่อหน้าคือ ยอดเขาหิมะไป๋หมาง สูง 4,450 เมตร เส้นทางนี้ตัดผ่านเทือกเขาหิมะ ผ่านป่าสนบนภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ นับเป็นเส้นทางที่งดงามที่สุด บางคนเรียกเส้นทางนี้ว่า ถนนไต่ขอบฟ้า เป็นแหล่งกำเนิดพืชพันธุ์หายาก อาทิ ไม้สน ต้นอาซาเลีย สัตว์ป่าหายากอย่างลิงสีทอง และแพนด้าเล็ก นำท่านเดินทางจนกระทั่งถึง เมืองเต๋อชิง เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขามีความสูงถึง 4,000 เมตร มีพื้นที่ 7,596 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 56,532 คน นับเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งชาวทิเบต ที่นี่คือเขตภูเขาหิมาลัยด้านจีน ซึ่งซ่อนตัวอยู่ชายคาโลก ที่นี่มียอดเขากาเคโบ (Kagebo Peak) สูง 6,740 เมตร เป็นยอดเขาสูงที่สุดของยูนนาน เป็นยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต จากทั่วสารทิศต้องเดินทางมาจาริกแสวงบุญกันทุกปี เมืองเต๋อชิงอยู่ท่ามกลางหุบเขาระหว่างเทือกเขาหิมะเหมยลี่และไป๋หมาง เป็นเมืองที่เจริญแห่งสุดท้ายก่อนพ้นเขตยูนนานเข้าไปสู่ทิเบต เป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดของยูนนาน ถึงประตูเมืองเต๋อชิง มีสถูปแบบทิเบตอยู่ 2 องค์ และเก๋งจีนซึ่งเป็นจุดให้นักท่องเที่ยวได้ชมภาพพาโนราม่าของภูเขาหิมะเหมยหลี่ที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า ส่วนเบื้องล่างคือธารน้ำแข็งหมิงหย่ง
18.30 น.
บริการอาหารค่ำภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าพัก GUANJINGTIANTANG HOTEL (3 ดาว) หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: เต๋อชิง ~ ภูเขาหิมะเหมยหลี่ ~ ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง (รวมขี่ม้า) ~ วัดเฟยไหล ~ จงเตี้ยน
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะเหมยหลี่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาหิมาลัยที่ทอดตัวลงมาจากหลังคาโลก ทิเบตเป็นแนวเทือกเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือลงมายังทิศใต้ (เทือกเขาด้านทิศเหนือ คือ “เหมยหลีเสวี่ยซาน” ช่วงกลาง คือ “ไท่จื่อเสวี่ยซาน” และด้านทิศใต้ คือ “ปี้หลัวเสวี่ยซาน”) เหมยหลี่เป็นยอดเขาสูงสุดอันดับหนึ่งของมณฑลยูนนาน มีความสูงถึง 6,740 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเต๋อชิง ห่างจากตัวเมืองเต๋อชิงประมาณ 20 กิโลเมตร เหมยหลี่มีทั้งหมด 13 ยอด เรียกว่า เทือกเขาโอรสสวรรค์ (เทียนจื่อซาน) อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย โดยมี “คาวากาโป” เป็นยอดเขาที่สำคัญที่สุดและสูงที่สุด และถือเป็นหนึ่งในแปดยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตที่จะต้องมากราบนมัสการ และเดินทักษิณาวัตรรอบภูเขาแห่งนี้อย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นชาวทิเบตในยูนนาน, เสฉวน, ชิงไห่ หรือในทิเบตเอง ต่างเชื่อเหมือนกันว่า ถ้าชีวิตนี้ไม่ได้มากราบนมัสการ และเดินทักษิณาวัตรรอบ “คาวากาโป” เมื่อตายไปจะไม่ได้ไปสู่ภพภูมิที่ดี ดังนั้นเมื่อถึงปลายฤดูใบไม้ร่วงต่อต้นฤดูหนาวของทุกปี จะมีชาวทิเบตเดินทางมาที่นี่กันเป็นประจำ ยอดเขา “คาวากาโป” ได้รับการยกย่องให้เป็น “ยอดเขาที่มีรูปทรงงดงามที่สุดในโลก” คล้ายปิรามิดทองคำ โดยเฉพาะยามพระอาทิตย์สาดแสงส่องสะท้อนไปบนเกล็ดหิมะขาวที่ปกคลุมยอดเขาตลอดเวลา จากนั้นนำท่านเดินทางลัดเลาะไปตามไหล่เขา ถึง หมู่บ้านหมิงหย่ง เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำที่ละลายมาจากธารน้ำแข็ง ปัจจุบันหมู่บ้านได้กลายเป็นเขตทัศนียภาพที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากในปัจจุบัน สำหรับการท่องเที่ยวในเขตรอบๆหมู่บ้านนั้น นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะต้องไม่พลาดไปชมความยิ่งใหญ่ของ “ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง” นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยการขี่ม้าไต่ขึ้นสู่ ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง ที่ตั้งอยู่ในละติจูดที่ต่ำที่สุดของจีน และยังเป็นธารน้ำแข็งที่มีอายุนับล้านปี ธารน้ำแข็งหมิงหย่งนั้นทอดตัวจากบนภูเขาหิมะเหมยหลี่ บนความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,740 เมตร ลงมายังเขตป่าไม้ที่อยู่ด้านล่างที่ระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร ด้วยความยาว 11.7 กิโลเมตร และมีความกว้างประมาณ 500 เมตร นับเป็นธารน้ำแข็งที่ทอดตัวลงมาทางทิศใต้มากที่สุดของจีน ธารน้ำแข็งหมิงหย่งเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุด เกิดจากการทับถมของหิมะบนยอดเขาคาวากาโปที่เคลื่อนตัวอย่างช้าๆ จากความสูง 5,500 เมตร ลงมาสู่แม่น้ำแข็ง (river of ice) ที่ระดับความสูง 2,700 เมตร ธารน้ำแข็งหมิงหย่งยาว 11 กม. กว้าง 500 เมตร การทับถมของหิมะหรือในช่วงสภาพอากาศเย็นจัด หยาดน้ำจากฟ้าที่ตกลงในบริเวณยอดเขาคาวากาโปจะอยู่ในรูปของหิมะหรือฝนน้ำแข็ง จะสะสมรวมตัวกันหนามากขึ้น เกิดการอัดตัวและตกผลึกใหม่ของหิมะ ส่วนที่อยู่ข้างล่างจะหนืดและค่อยๆ เคลื่อนที่ลงสู่ที่ต่ำอย่างช้าๆ ตามแรงดึงดูดของโลก ลักษณะดังกล่าวเรียกว่า "ธารน้ำแข็ง" แต่เนื่องจากภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การละลายของธารน้ำแข็งที่ขยายตัวเร็วขึ้น ทำให้ธารน้ำแข็งนี้มีการหดตัวราวปีละ 50 เมตร และจากจุดที่ท่านขี่ม้านั้น ท่านจะสามารถมองเห็นภูเขาหิมะเหมยหลี่ อย่างชัดเจนและสวยงามมาก
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดเฟยไหล อยู่ห่างจากเมืองเต๋อชิงประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นวัดทิเบตที่สำคัญอีกวัดหนึ่ง เนื่องจากเป็นวัดที่ชาวทิเบตมักจะเดินทางมาสักการะบูชาภูเขาหิมะอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องหน้า เป็นวัดที่สร้างขึ้นมานานกว่าพันปีแล้ว ตั้งแต่สมัยที่มีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้ามายังทิเบตในช่วงแรก เป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ที่วัด โดยในวัดจะมีสถูปที่ใช้เป็นเตาเผาดอกไม้ เพื่อเป็นการสักการะต่อสิ่งศักด์สิทธิ์ และที่วัดแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นภูเขาหิมะเหมยหลี่ได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ช สู่ เมืองจงเตี้ยน ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ติดกับ ทิเบต ลักษณะของเมืองแห่งนี้จะเป็นในลักษณะภูเขาที่ราบสูงที่สวยงาม จนได้ชื่อว่า “แชงกรีล่า” โดยชื่อแชงกรีล่านั้นมาจากภาษาธิเบต หมายถึง หนทางนำไปสู่ดวงตะวันและดวงจันทร์โดยดวงจิต และแปลอีกความหมายหนึ่งว่า ดินแดนอีกด้านหนึ่งของโลกหรือแดนสวรรค์บนโลก
18.30 น.
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าพัก พักที่ ZHAXIDELE HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) ~ ลี่เจียง ~ กรุงเทพฯ
07.00 น.
บริการอาหารเช้า หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยรถโค้ช สู่ เมืองลี่เจียง เมืองมรดกโลกที่ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขามังกรหยก เป็นพรมแดนระหว่างประเทศทิเบตกับประเทศจีน เดิมเป็นเส้นทางค้าขายใบชาบนหลังม้า เมื่อ 800 กว่าปีมาแล้ว ชาวเมืองผสมผสานวัฒนธรรมระหว่าง ชาวฮั่น ชาวอี๋ และชาวทิเบต โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนเผ่าน่าซี เอกลักษณ์ของเมืองลี่เจียง นอกจากโอบล้อมด้วยขุนเขาที่ใหญ่ วัฒนธรรมของชนเผ่า สถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนแบบจีนโบราณแล้ว ที่สำคัญ คือ สายน้ำลำธารที่ไหลผ่านตัวเมืองมากมาย ทำให้มีสะพานประดับประดาด้วยดอกไม้สวยหลายแห่ง จนเรียกได้ว่าเป็น “เวนิสตะวันออก”
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้ปลาแชลมอน
14.50 น.
เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES
15.50 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 25,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 23,900 บาท (มีเตียงเสริม)
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) ท่านละ 22,900 บาท (พักกับผู้ปกครอง)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 4,500 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

อัตรานี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - ลี่เจียง - กรุงเทพฯ
ค่าที่พัก 5 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน
สัมภาระท่านละ 2 ใบ / ใบละ 23 กิโลกรัม รวมเป็น 46 กิโลกรัม
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (10 หยวน/คน/วัน 6 วัน 120 หยวน หัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท 6 วัน 300 บาท เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
ส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัท

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
dtac 090 909 9499
AIS 084 451 5599
dtac 085 076 9955
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 20 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และควรมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม กรณีเป็นเล่มใหม่ กรุณาแนบเล่มเก่ามาด้วย
รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดส่งมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้เดินทาง ถ่ายสำเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า และต้องมีมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป) และต้องมียอดเงินคงเหลือ 30,000 บาท ขึ้นไป
การยื่นวีซ่าจีน ใช้เวลาดำเนินการ 4 วันทำการ ในกรณีที่ต้องทำเร่งด่วน จะต้องจ่ายเพิ่มอีก 1000 บาท


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
changnoiholiday Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า