โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์ภูฏาน
  

ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา
ทัวร์ภูฏาน พาโร วังดี ทิมพู ปูนาคา

(5 วัน 4 คืน)

: กรุงเทพฯ ~ พาโร ~ ทิมพู
04.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10 เคาน์เตอร์ W สายบินดรุ๊กแอร์ เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
06.50 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศภูฏาน โดยสายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบินที่ KB131 / KB141
10.10 น. ถึง สนามบินพาโร เมืองพาโร (Paro) ที่ระดับความสูง 2,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล หลังจากผ่านพิธีการเข้าประเทศ ที่ สนามบินพาโร (เวลาของประเทศภูฏาน ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู (Thimphu ) เมืองหลวงของประเทศภูฏาน ระยะทาง 65 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1.30 ช.ม. แวะชมวิวทิวทัศน์ที่ วัดตัมชู (Tamchoe Monastery) ซึ่งมีสะพานโซ่เหล็กเก่าแก่ อยู่ด้านหน้าวัด จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิวแม่น้ำวังชู ซึ่งเป็นจุดรวมของแม่น้ำพาโรและแม่น้ำทิมพูที่ไหลมาบรรจบกัน ก่อนที่จะไหลลงสู่ประเทศอินเดีย ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลภูเขา ถึงเมืองทิมพู ที่ระดับความสูง 2,400 เมตร นำท่านชม ตัวเมืองทิมพู เมืองที่มีการผสมผสานอย่างลงตัวของประเพณีดั้งเดิมและความทันสมัย โดยเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม การแต่งกาย ตลอดจนมิตรไมตรีจิตของผู้คน โดยชาวภูฏานส่วนใหญ่จะแต่งกายด้วยชุดประจำชาติ ผู้ชายจะแต่งชุดที่เรียกว่า โก (Kho) ส่วนผู้หญิงจะแต่งชุดที่เรียกว่า กีร่า (Kira) ให้ท่านพักผ่อน เที่ยวชมตัวเมืองทิมพูในยามเย็นกันตามอัธยาศัย
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองพาโร หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม

เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chorten) เป็นมหาสถูปที่สร้างขึ้นในปี 1974 ตามแนวพระราชดำริของพระเจ้าจิกมี ดอร์จิ วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงค์วังชุก ซึ่งเสด็จสวรรคตในปี 1972 เพื่อสันติสุขและความรุ่งเรืองของโลก

วัดชันกังคา (Changangkha Temple) วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ซึ่งถูกสร้างใน ค.ศ.ที่ 14 วัดที่ศักดิ์สิทธิ์และชาวภูฏานนิยมมาของไหว้พระขอพรและให้พระตั้งชื่อให้ลูกของตัวเอง ที่วัดนี้ ท่านสามารถให้พระตั้งชื่อเป็นแบบชาวภูฏานได้ รอบๆ บริเวณวัดท่านยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ ของเมืองทิมพู

สถานอนุรักษ์สัตว์ประจำชาติของภูฏาน ที่เรียกว่า ทาคิน (Takin) ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากมาก

จุดชมวิวซังเกกัง (Sangaygang) จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขา เมืองทิมพู เพื่อเก็บภาพประทับใจ

วัดนันนารี ซึ่งเป็นวัดที่สร้าง อยู่บนเนินเขา ใกล้ๆกับจุดชมวิวซังเกกังนำท่านชม ทาชิโชซอง (Tashichho Dzong) ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ ในปี 1962 ปัจจุบันป้อมปราการแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ทำงานของกษัตริย์ สถานที่ทำการของกระทรวง ต่างๆ และวัด รวมทั้งเป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระสังฆราช นอกจากนี้กษัตริย์จิกมีทรงพำนักภายใน บริเวณป้อมปราการนี้ด้วย หากมีเวลาเหลือนำท่านชมกีฬายิงธนู ซึ่งชาวภูฏานจะมาเล่นกันทุกวัน ที่สนามยิงธนู
 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย พักที่ Hotel Phuntsho pelri หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
ที่พัก Phuntsho pelri Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: ทิมพู ~ ปูนาคา
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม

โรงเรียนสอนงานศิลปะ (The School of Arts and Crafts or the Painting School) เป็นสถาบันงานศิลปะและงานช่างของภูฏาน 13 แขนง โดยใช้ 6 ปี ซึ่งท่านจะเห็นเด็กนักเรียนกำลังประดิษฐ์งานศิลปะแขนงต่างๆ เช่น การแกะสลักไม้ การปั้น พระพุทธรูปปูนปั้น และการวาดภาพพระบฏ

ช้อปปิ้งของฝาก จากเมืองทิมพู อาทิ ชุดประจำชาติภูฏาน ผ้าทอต่างๆ และของฝากประเภทงานไม้ หน้ากาก จากนั้นนำท่านชม ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน (Post Office) ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อดวงตราไปรษณียากรที่งดงามของภูฎาน มีให้เลือกหลายรูปแบบและราคา ทั้ง รูปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ รูปวัดและป้อมปราการที่เรียกว่า ซอง (Dzong) รูปสัตว์ รูปดอกไม้ต่างๆ รวมทั้ง ยังมีสแตมป์ 3 มิติอีกด้วย และที่ไปรษณีย์ภูฏานท่านสามารถถ่ายรูปตัวเองเป็นตราไปรษณีย์ส่งกลับมาประเทศไทยได้ด้วย

เมืองปูนาคา (Punakha) ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) แวะชม จุดชมวิวที่สูงที่สุด ระหว่างการเดินทาง โดจูล่า (DochuLa) ที่ระดับความสูง 3,150 เมตร ให้ท่านชม สถูป 108 องค์ที่ถูกโดยราชินีองค์ที่ 1 ในพระเจ้าจิกมี่ซิงเก วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์วังชุก เพื่อเป็นการขอบคุณพระสวามีและบุตรชาย ในการชนะสงครามและเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัย และสถานที่นี้ ในวันที่อากาศแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงาม รวมถึงยอดเขา กังก้า พุนซุม (Gangkhar Phuensum) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (ที่ยังไม่มีผู้ใดสามารถปีนขึ้นไปได้) ซึ่งสูงถึง 7,500 เมตร ระหว่างทาง ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันไดและดอกไม้ที่บานตลอดเส้นทาง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม

ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจำเมืองปูนาคา ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวังนัมเกล โดยตั้งอยู่ระหว่าง แม่น้ำโพ (แม่น้ำพ่อ) และ แม่น้ำโม (แม่น้ำแม่) ปัจจุบันเป็นพระราชวังฤดูหนาวของพระสังฆราช ป้อมปราการแห่งนี้ถูกภัยธรรมชาติทำลายหลายครั้ง คือมีไฟไหม้และน้ำท่วม แต่ได้รับการบูรณะ อย่างต่อเนื่อง
 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
ที่พัก Punatsangchu Cottage หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: ปูนาคา ~ พาโร
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม

วังดีโพดรัง ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนสันเขาสูง ซึ่งถูกสร้างขึ้นในไป 1638 โดย Zhabdrung สมควรแก่เวลาเดินทางต่อกลับมายังเมืองพาโร ระยะทาง 125 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum of Bhutan) ซึ่งในอดีตเคยเป็นหอสังเกตการณ์ หรือ ตาซอง (Ta Dzong) ให้แก่พาโร ริงปุง ซอง แต่ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1968 มีทั้งหมด 6 ชั้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นที่เก็บรวมรวม ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอย สัตว์ป่าแถบเทือกเขาหิมาลัยตลอดจน ดวงตราไปรษณีย์ที่สวยงามมากมายหลายรูปแบบ

พาโรริงปุงซอง (Paro Rinpung Dzong) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1646 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล ถูกสร้างบนพื้นที่ ที่เด่นตระหง่านอยู่ในหุบเขาพาโร ทางเข้าตัวซองจะมีสะพานไม้ที่สวยงามพาดผ่านแม่น้ำเพื่อเข้าสู่ตัวซอง ปัจจุบันพาโรซอง เป็นทั้งสถานที่สำหรับส่วนบริหารเมืองพาโร และส่วนที่เป็นวัด ซึ่งมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป และยังเป็นสถานที่หนึ่งที่เคยใช้ถ่ายทำภาพยนต์ เรื่อง The Little Buddha

วัดคิชูลาคัง (Kichu Lhakhang) ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของเส้นทางไปวัดตั๊กซังและดรุ๊กเกลซอง เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน เป็นโบสถ์โบราณซึ่งพระเจ้าซังเซน กัมโป กษัตริย์ทิเบตทรงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 1212 เป็นโบสถ์หนึ่งในโครงการสร้างโบสถ์ 108 แห่งภายในหนึ่งวัน ตามที่ทรงตั้งพระปณิธานเอาไว้ วัดคิชู ประกอบด้วยโบสถ์ 2 หลัง ซึ่งหลังเก่าได้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าซองเซนกัมโป และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ส่วนหลังใหม่เป็นของพระราชชนนีในกษัตริย์องค์ปัจจุบัน ทรงโปรดให้สร้างในปี ค.ศ. 1968 เพื่อเสด็จมานั่งวิปัสสนา
 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
 
ที่พัก Olathang Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: พาโร ~ วัดทักซัง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม

วัดทักซัง เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีชื่อเสียงมากที่สุดในบรรดาวัดวาอารามของพุทธศาสนาในภูฏาน วัดอยู่บนหน้าผาหินสูง 900 เมตร คำแปลชื่อวัดนี้ แปลว่า Tiger's Nest กล่าวกันว่าท่านกูรู หรือ พระอาจารย์ของวัดนี้ต้องขี่หลังนางเสือเพื่อขึ้นไปที่วัด จากนั้นท่านก็จะจำพรรษาอยู่ในถ้ำของวัดครั้งละ 3 เดือนวัดเคยถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ. 1951 และได้รับการซ่อมแซมจนสภาพดีดังเดิม แต่วัดก็เกิดไฟไหม้อีกครั้งเมื่อปี ค.ศ. 1998 คราวนี้ไฟเผาผลาญสิ่งก่อสร้างหลักและเครื่องตกแต่งภายในวัดไปจนหมด แต่รัฐบาลก็ได้ทำการซ่อมแซมบูรณะวัดขึ้นใหม่เมื่อปี ค.ศ. 2000 พร้อมกับจำลองสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยในวัดให้เหมือนเดิม จนสภาพวัดกลับมาดีดังเดิม ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล เคยมาเยี่ยมวัดนี้ในช่วงศตวรรษที่ 16 วัดนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวภูฏานเคารพนับถือมาก นักแสวงบุญจากทั่วประเทศจะเดินทางเพื่อมาสวดมนต์ภาวนาที่วัดนี้ตลอดเวลา ตามปกติวัดจะไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมยกเว้นนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาไหว้พระ และชมวัดนี้จะต้องขออนุญาตจากทางการเป็นพิเศษอย่างไรก็ดี การเดินขึ้นมาที่วัดบนหน้าผา เป็นประสบการณ์ที่มีค่าของนักเดินทางทุกคน ใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ 4-5 ชั่วโมง สำหรับคนไทย โดยท่านสามารถเลือกขี่ม้าได้ 1 ขาซึ่งประหยัดเวลาไปได้เยอะ ค่าม้าประมาณ 500 งูลดรัม และ ขาลงต้องเดินลงซึ่งวัดนี้นับว่าคุ้มค่ากับการเดินทางมากที่สุดค่ะเพราะมีความศักดิ์สิทธิ์
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเมืองพาโรโดยการเดินลง จากนั้นนำท่านกลับเข้าพักผ่อนที่โรงแรม
 
เย็น บริการอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
 
ที่พัก Olathang Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: พาโร ~ กรุงเทพ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินพาโร
 
10.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดย สายการบินดรุกแอร์ เที่ยวบินที่ KB140 / KB128
 
16.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 43,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 43,900 บาท (เสริมเตียง)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 42,900 บาท(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,900 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากหน้าแรกหรือติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง **

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ และค่าภาษีสนามบิน
ค่าที่พัก 4 คืน (ห้องละ 2 คน)
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ค่าสัมภาระท่านละ 20 กิโลกรัม
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (วันละ 6 ดอล่า 5 วัน 30 ดอลล่า หัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท 5 วัน 250 บาท เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
ส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัท

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
AIS 08 4451 5599
dtac 08 5076 9955
dtac 09 5959 7420
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และควรมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 1 รูป


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 E-mail :
changnoi-holiday@hotmail.com Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย l ทัวร์เยอรมัน l ทัวร์สเปน l ทัวร์ฮ่องกง l ทัวร์จางเจียเจี้ย l ทัวร์อังกฤษ l ทัวร์จอร์เจีย l ทัวร์ซีอาน l ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮอกไกโด l ทัวร์เวียดนาม l ทัวร์ปากีสถาน l ทัวร์โมร็อกโก l ทัวร์ยูเครน