ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ


ระเบียบการเข้าเมือง

     การจะเข้าประเทศจีนได้นั้นต้องมีวีซ่า

1. การขอวีซ่าทุกประเภทต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

  • 1.1 หนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนและยังมีหน้าวีซ่าว่างอยู่

  • 1.2 กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าหนึ่งใบ รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวกขนาดเท่ากับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง 1 รูป (คนอเมริกาต้องกรอกแบบฟอร์ม 2 ใบ และรูปถ่าย 2 รูป)

2. วิธีการขอวีซ่า

ขอด้วยตัวเองหรือคนอื่นมาขอแทน หรือบริษัททัวร์ที่จดทะเบียนที่สถานฑูตจีนมาขอแทนได้

3. ข้อกำหนดของการขอวีซ่าประเภทต่างๆ

 • 3.1 วีซ่าท่องเที่ยว แบบฟอร์ม 1 ใบ รูปถ่าย 1 ใบ ใบจองโรงแรมและตั๋วเครื่องบินไปกลับ เช็คท่องเที่ยวหรือสมุดบัญชีธนาคารในกรณีที่จำเป็น

 • 3.2 วีซ่าธุรกิจ ต้องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • 3.2.1 จดหมายเชิญจากรัฐบาลจีน ตัวจริง

  • 3.2.2 บัตรเชิญจากงานแสดงสินค้าประเภทต่างๆ เช่นงานแสดงสินค้าที่กวางโจว งานเจรจาการค้าขายเป็นต้น

 • 3.3 วีซ่าเรียน

  • 3.3.1 เรียนระยะยาว (6 เดือนขึ้นไป)

   • ๑. คนที่ขอไปเรียนที่โรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยม พ่อแม่ต้องอยู่ประจำประเทศจีน ถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ประจำที่เมืองจีน ต้องมอบอำนาจอย่างเป็นทางการให้แก่คนที่อยู่ประจำประเทศจีนเป็นผู้ปกครองของนักเรียน ฝ่ายไทยรับรองหนังสือมอบอำนาจนั้นเสร็จแล้ว ต้องมารับรองซ้ำที่ สถานฑูตจีน นอกจากนั้นแล้วยังต้องยื่นใบตอบรับเข้าจากโรงเรียนด้วย

   • ๒. คนที่ขอไปศึกษาระดับอุดมศึกษา ต้องยื่นแบบฟอร์มการขอวีซ่า สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งประทับตราจากองค์กรที่ทางการจีนมอบอำนาจให้ (แบบฟอร์ม JW101 หรือ JW102) ใบตอบรับเข้าเรียน ใบตรวจร่างกายฉบับจริง และฉบับสำเนา

  • 3.3.2 เรียนระยะสั้น (6เดือนหรือน้อยกว่า 6 เดือน) จดหมายเชิญจากรัฐบาลจีน หรือแบบฟอร์ม JW101 (หรือJW102) และใบตอบรับเข้าเรียน

 • 3.4 การขอวีซ่าทำงาน

  • 3.4.1 ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ อาจารย์ ผู้บริหารต่างชาติหรือเจ้าหน้าที่ต่างชาติที่ รัฐบาลระดับรัฐและท้องถิ่นจ้างมา ต้องยื่นใบจ้างงานผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ

  • 3.4.2 ผู้แทนตำแหน่งสูงสุด ผู้ช่วยผู้แทนขององค์การประจำจีน ต้องยื่นจดหมายเชิญจากรัฐบาลจีนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน

  • 3.4.3 เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในองค์กรเอกชนประจำจีนตามข้อตกลงระหว่างประเทศ (รวมทั้งการค้า การท่องเที่ยวและสำนักงานการบินพลเรือนด้วย) ต้องยื่นหนังสือรับรองหรือหนังสือราชการ

  • 3.4.4 ผู้ที่ดำเนินกิจการช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีที่จีนตามสัญญา ข้อตกลงและหนังสือโปรเจกต์ ต้องยื่นจดหมายเชิญจากรัฐบาลจีน สัญญาหรือข้อตกลงระหว่างรัฐบาลจีนกับรัฐบาลต่างประเทศหรือข้อตกลงองค์กรระหว่างประเทศ และหนังสือโปรเจกต์การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทวิภาคีหรือพหุภาคี

  • 3.4.5 คนที่ไปทำงานที่จีนโดยไม่มีรายได้หรือองค์กรต่างประเทศจะให้รายได้นั้น (รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ อาสาสมัครและผู้ใจบุญ) ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด ต้องยื่นใบรับรองผู้เชี่ยวชาญที่สำนักวิเทศระดับมณฑลออกให้

  • 3.4.6 คนที่จะไปแสดงที่จีนซึ่งมีรายได้นั้น (ยกเว้นโครงการแลกเปลี่ยนทางด้าน วัฒนธรรมระหว่างประเทศ) ต้องยื่นใบอนุญาตการแสดงชั่วคราวที่ออกจากกระทรวงวัฒนธรรม และจดหมายเชิญจากกระทรวงวัฒนธรรม หรือสำนักงานฝ่ายวิเทศของรัฐบาลระดับนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง หรือเขตปกครองตัวเองและมณฑลที่เกี่ยวข้อง

  • 3.4.7 เจ้าหน้าที่เทคนิคต่างชาติที่ไปดำเนินการด้านน้ำมันปิโตรเลียมในทะเล ต้อง ยื่นจดหมายเชิญชาวต่างชาติมาดำเนินการด้านน้ำมันปิโตรเลียมในทะเลแห่งประเทศจีนออกให้

  • 3.4.8 พนักงานขององค์กรต่างประเทศประจำประเทศจีนต้องยื่นบันทึกการฑูต (หมายถึงหนังสือรับรองที่ออกโดยสถานฑูตของประเทศนั้นๆประจำประเทศไทย)

  • 3.4.9 นอกจากกรณีดังกล่าวข้างต้น ชาวต่างชาติที่รับจ้างมาทำงานที่ประเทศจีน ต้องยื่นจดหมายเชิญจากรัฐบาลจีนและหนังสืออนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งกระทรวงแรงงานแห่งประเทศจีนเป็นผู้ออกให้

  • 3.4.10 ชาวต่างชาติที่ไปทำงาน ณ ประเทศจีน ดังกล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั้น ต้องยื่นใบตรวจร่างกายสำหรับชาวต่างชาติด้วย

 • 3.5 การขอวีซ่าผ่านทาง ต้องยื่นบันทึกการฑูตหรือวีซ่าของประเทศปลายทาง หรือตั๋วเครื่องบินต่อไปยังประเทศที่สาม

 • 3.6 การขอวีซ่าทางการฑูตและวีซ่าราชการ ตามข้อตกลงปลอดวีซ่าระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทย ซึ่งได้ลงนามและเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ปี ค.ศ. 1997 ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางการฑูตหรือหนังสือเดินทางราชการไปราชการที่จีนไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องทำวีซ่า แต่ถ้าอยู่เกิน 30 วันจึงต้องทำวีซ่า โดยยื่นขอพร้อมบันทึกการฑูต ที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศไทยให้แก่สถานฑูตจีน 1 ฉบับ

  ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางการฑูตหรือหนังสือเดินทางราชการของประเทศที่สามต้องยื่น บันทึกการฑูตที่ออกโดยสถานฑูตของประเทศนั้นๆประจำประเทศไทยให้แก่สถานฑูตจีน 1 ฉบับ

  (สำหรับประเทศที่เซ็นสัญญาปลอดวีซ่ากับจีนไม่ต้องทำวีซ่า)

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

การทำวีซ่าจีนโดยปกติแล้วใช้ 4 วัน ทำการ มีการบริการตามความต้องการของผู้ขอสามารถขอแบบด่วนและด่วนสุด ยื่นขอแบบ 2 – 3 วันเป็นการบริการแบบด่วน ยื่นขอแบบวันเดียวรับเป็นการบริการแบบด่วนสุด ชำระเป็นเงินบาทไทย ผู้ยื่นขอ สามารถใช้บริการได้แบบ เข้าประเทศจีน 1 ครั้ง , เข้าประเทศจีน 2 ครั้ง, เข้าประเทศจีนครึ่งปีหลายครั้งและเข้าประเทศจีน 1 ปี หลายครั้ง

 

หนังสือเดินทางไทยยื่นแบบด่วนสุด 1 วัน ราคา 2,200 3,200 4,200 5,700

ด่วน 2 – 3 วัน 1,800 2,800 3,800 5,300

ธรรมดา 4 วันทำการ 1,000 2,000 3,000 4,500

 

หนังสือเดินทางสหรัฐอเมริกายื่นแบบด่วนสุด 1 วัน ราคา 5,600 5,600 5,600 5,600

ด่วน 2 – 3 วัน 5,200 5,200 5,200 5,200

ธรรมดา 4 วันทำการ 4,400 4,400 4,400 4,400

 

หนังสือเดินทางของประเทศอื่นๆยื่นแบบด่วนสุด 1 วัน ราคา 2,300 2,850 3,400 4,500

ด่วน 2 – 3 วัน 1,900 2,450 3,000 4,100

ธรรมดา 4 วันทำการ 1,100 1,650 2,200 3,300

ทุกประเภท มีค่าบริการศูนย์รับยื่นวีซ่า 500 บาท

เวลาจีนขณะนี้อุณหภูมิจีนขณะนี้


ข้อมูลท่องเที่ยวจีน

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติศาสตร์จีน
ระเบียบการเข้าเมือง
ปลั๊กและกระแสไฟฟ้า
ภาษาจีนที่ควรรู้
แผนที่ประเทศจีน
สถานทูตจีน
คุนหมิง
ต้าหลี่
ปักกิ่ง
     กำแพงเมืองจีน
     พระราชวังต้องห้าม
     สุสาน 13 กษัตริย์
     จตุรัสเทียนอันเหมิน
     หอฟ้าเทียนถาน
     พระราชวังฤดูร้อน
ลี่เจียง
สิบสองปันนา

โปรแกรมทัวร์จีน


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line : @changnoiholiday Facebook : @ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย l ทัวร์สวิส l ทัวร์โครเอเชีย l ทัวร์ฮ่องกง l ทัวร์ไต้หวัน l ทัวร์อังกฤษ l ทัวร์จอร์เจีย l ทัวร์จีน l ทัวร์กัมพูชา l ทัวร์เกาหลี l ทัวร์บรูไน l ทัวร์ดูไบ l ทัวร์มัลดีฟส์ l ทัวร์ยูเครน l ทัวร์อิตาลี l ทัวร์ฟิลิปปินส์ l ทัวร์มาเก๊า l ทัวร์ศรีลังกา l ทัวร์แคนาดา l ทัวร์นิวซีแลนด์ l ทัวร์ออสเตรเลีย l ทัวร์ดูบอล l รับทำวีซ่า l ทัวร์เขาสก l ทัวร์หลีเป๊ะ l ทัวร์น่าน l ทัวร์สิมิลัน l ทัวร์พีพี l ทัวร์ภูกระดึง l ทัวร์ภูสอยดาว l ทัวร์เชียงคาน l ทัวร์สามพันโบก l ทัวร์ทีลอซู l ทัวร์ปาย